CONT.ADM.:Cerere de comunicare informaţii de interes public sub incidenţa prevederilor nr.544/2001 Cereri


Asupra prezentei cauze în administrativ :

Prin cererea înregistrată sub nr.2749/114/2010 introdusă la această instanţă petentul C.G.E. a chemat în judecată Judecătoria Buzău solicitând ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să fie obligată să-i furnizeze informaţii ce privesc activitatea instituţiei.

În susţinerea cererii , petentul arată că în data de 7 martie şi respectiv 16 mai 2010, prin poştă electronică s-a adresat Judecătoriei Buzau cu o cerere prin care solicită comunicarea unor infomaţii ce privesc activitatea instanţei.

Petentul afirmă că până în prezent nu a primit niciun răspuns de la Judecătoria Buzău. Petentul îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art. 22 alin. 5 din Legea 544/2001.

Petentul anexează acţiunii introductive cererile din 7 martie şi 16 mai 2010 transmise prin poştă electronică.

Prin întâmpinarea depusă, Judecătoria Buzău solicită respingerea cererii astfel motivată ca fiind neîntemeiată.

Judecătoria Buzău evidenţiază că , în conformitate cu art. 3 lit ţ) din Legea 147/1996 pentru eliberarea de copii de pe înscrisurile din dosar, petentul C.G.E. ar fi trebuit să achite o taxă judiciară de timbru .

Tribunalul examinând conţinutul intrinsec al cererii introductive de instanţă, întâmpinarea depusă de Judecătoria Buzău, constată :

Cererile la care face referire petentul au fost transmise de pe o adresa de e-mail inregistrată pe numele domnului G.C.. Acestea nu poartă semnătura domnului C.G.E. În această formă, se solicită să fie informat dacă instanţa a trimis institutiei competente sentinta civilă nr.399 din 07.07.2008 pronuntată in dosarul nr. 3286/200/2008 şi încheierea din 07.11.2007 pronuntată in dosarul nr. 7663/200/2007 pentru executarea amenzii civile in favoarea statului dispusă de instanţă, să i se transmită in copie (faţă/verso) dovada de indeplinire procedurii de comunicare a Deciziei nr. 308 din 18.05.1999 – fila nr. 18 din dosarul nr. 440/1999, dosar ataşat la dosarul nr. 7593/1998 aflat in arhiva Judecătoriei Buzău.

Cum din e-mail-ul transmis, în lipsa semnăturii sau a semnăturii electronice astfel cum este reglementată in Legea nr.455/2001, privind semnătura electronică, precum şi a altor date concrete, nu s-a putut stabili identitatea expeditorului, iar actele a căror comunicare se solicită cuprind datele personale ale părtilor in litigiu, nu s-a dat da curs solicitării.

Art.92 alin.3 din Regulamentul de ordine interioară a instantelor judecdtoreşti statuează ca accesul la dosar şi la evidentele instanţei este permis cu respectarea dispozitiilor art. 31 din Constitutia României, republicată, şi ale art. 14 din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public, acest din urmă articol impunând ca informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai in măsura in care afectează capacitatea de exercitare a unei functii publice; or, petentul nu a indicat nici un element care să arate motivul pentru care ar indreptăti-o să solicite o astfel de informatie.

În al doilea rând, conform art. 3 lit.t din Legea nr. 147/1996, pentru eliberarea de copii de pe inscrisurile din dosar, partea trebuie să achite o taxă judiciară de timbru de 1 leu/pagină, precum şi 0,15 lei timbru judiciar, potrivit art. 3 din OG nr. 32/1995, taxe ce ar trebui suportate de către solicitant. Dacă a fost parte in cauza ce a format obiectul dosarului anterior mentionat, incheierea de amânare a pronunţării i s-a comunicat odată cu hotărârea, dacă nu a fost parte in dosar, ar trebui să justifice interesul pentru care a formulat o astfel de cerere.

În al treilea rând, petentul nu a arătat care este vătămarea concretă pe care a

suferit-o ca urmare a faptului ca nu i s-a comunicat copia de pe înscrisul solicitat

În contextul expus, prin sentinţa nr.1438 din 10.11.2010 , instanţa a respins ca inadmisibilă cererea formulată de reclamantul C.G.E. contradictoriu cu pârâta Judecătoria Buzău .