CONT.ADM.: Cerere de suspendare provizorie a atribuirii traseului şi eliberării licenţei pentru un anumit traseu . Admisibilitate Cereri


Prin cererea înregistrată la nr. 4852/114/2010 pe rolul Tribunalului Buzău, reclamanta SC A & C A. SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Judeţean Buzău – prin Autoritatea de Transport Judeţean şi Comisia Paritară, Autoritatea Rutieră Română , Centrul Naţional pentru Manageamentul Societăţii Informaţionale şi SC G.T. SRL, pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea provizorie a atribuirii traseului Judeţean Buzău – Bentu ce a făcut obiectul şedinţei de atribuire electronică din data de 25.10.2010 precum şi a eliberării provizorii a licenţelor pentru acelaşi traseu.

În motivarea cererii reclamanta a arătat în esenţă că la şedinţa de atribuire electronică a licenţei pentru traseul de transport persoane Buzău – Bentu din data de 25.10.2010 a fost declarată câştigătoare cu un număr totale de 45 de puncte, fiind însă descalificată ulterior ca urmare a unei erori materiale. S-a reţinut că autovehiculul cu numărul de înmatriculare B-69-JSG, cu care a participat la licitaţie, figura ca fiind nominalizat pe traseul judeţean Hotarele – Giurgiu pentru care s-a eliberat licenţa operatorului de transport S.C. G. SA.

În fapt această societate a deţinut autovehiculul numai până la data de 10.08.2010, fapt recunoscut de către pârâta ARR Bucureşti ce a comunicat C.J.B. această eroare, în sensul că SC G. SA a deţinut şi a utilizat autovehiculul numai până la data de 10.08.2010.

În dovedirea cererii s-au depus la dosar adresa nr. 33689 din 26.10.2010 a ARR Bucureşti, extrasul licenţe persoane rezultate la atribuirea electronică din 25.10.2010, dovada îndeplinirii procedurii prealabile de către SC A & C A. SRL.

În cauză pârâtul C.J. Buzău a formulat concluzii scrise prin care nu a contestat situaţia de fapt invocată de către reclamantă precizând însă că toate datele privind autovehiculele deţinute de fiecare operator de transport se află în responsabilitatea exclusivă a A.R.R., unică autoritate care deţine informaţii în acest sens, astfel încât nu îi revine nici o culpă în eroarea produsă.

Pârâta A.R.R. a formulat în cauză întâmpinare prin care a invocat mai întâi excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Buzău, arătând că este o instituţie publică centrală , fapt de natură să atragă competenţa soluţionării cauzei în primă instanţă Curţii de Apel Ploieşti – Secţia de administrativ şi fiscal.

De asemenea s-a invocat excepţia inadmisibilităţii cererii pe cale de ordonanţă preşedinţială, conform dispoziţiilor art. 581 Cod procedură civilă, reclamanta având posibilitatea formulării acţiunii în temeiul legii speciale şi anume Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, susţinându-se că în şedinţa de atribuire electronică a traseelor de transport public de persoane, traseul judeţean 023 Buzău – Bentu a fost atribuit operatorului de transport SC G.T. Se mai susţine că Legea nr. 92/2007 este actul normativ care stabileşte cadrul juridic privind autorizarea şi organizarea serviciilor de transport public în judeţ, acelaşi act normativ stabilind cadrul juridic privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor de specialitate din cadrul autorităţilor administraţiei publice judeţene.

Pârâta SC G.T. SRL a formulat de asemenea întâmpinare pe care pe cale de excepţie a susţinut că nu are calitate procesual pasivă în cauză întrucât a participat împreună cu alte societăţi la o licitaţie organizată de C.J. Buzău, iar selectarea şi desemnarea sa drept câştigătoare s-a făcut avându-se în vedere faptul că îndeplinea toate condiţiile impuse de reglementările legale în vigoare, licitaţia fiind efectuată electronic.

S-a susţinut de asemenea şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii pe calea dreptului comun iar pe fondul cauzei se solicită respingerea ca neîntemeiată a cererii întrucât reclamanta nu a îndeplinit condiţiile pentru a fi declarată câştigătoare a licitaţiei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa va reţine în fapt următoarele:

La data de 25.10.2010 s-a desfăşurat o licitaţie electronică în urma căreia traseul judeţean cod 023 – Buzău Autogara Sud – Bentu a fost în final atribuit operatorului de transport rutier SC G.T. SRL declarat câştigător în procedura electronică a CNMSI cu un număr de 32 de puncte.

La această licitaţie a mai participat şi operatorul de transport SC A & C A. SRL care deşi a obţinut un număr mult mai mare de puncte şi anume 45 a fost descalificat în conformitate cu prevederile art.50 pct.9 din Ordinul MTPL nr. 1892/2006.

Prin cererea formulată reclamanta solicită pe cale de ordonanţă preşedinţială suspendarea provizorie a atribuirii acestui traseu judeţean precum şi a eliberării licenţelor de traseu până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 4851/114/2010 înregistrat pe rolul Tribunalului Buzău şi având termen de judecată la data de 8.12.2010, cauza având ca obiect anularea licitaţiei electronice din 25.10.2010.

Reţinând această situaţie de fapt, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor invocate de către pârâte, după cum urmează:

În ceea ce priveşte excepţia de necompetenţă materială invocată de către pârâta ARR Bucureşti, instanţa va reţine că obiect al cererii îl reprezintă suspendarea efectelor unei licitaţii electronice organizată în cadrul C.J. Buzău – A.T.J. şi C.P. şi nu anularea unui act emis de către această pârâtă, care a fost citată în cauză numai pentru opozabilitate, situaţie ce nu atrage competenţa curţii de apel, chiar dacă într-adevăr această pârâtă este o autoritate publică centrală, practica instanţelor fiind în acest sens, urmând a fi astfel respinsă această excepţie.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesual pasive invocată de către pârâta SC G.T. SRL, tribunalul considera că este neîntemeiată, urmând să o respingă, întrucât suspendarea provizorie a efectelor licitaţiei vizează tocmai pe pârâtă, declarată câştigătoare.

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de către ambele pârâte, tribunalul o va considera ca fiind de fapt o apărare de fond, urmând o a analiza în consecinţă.

Aşa cum s-a arătat în fapt pârâta SC G.T. SRL care a obţinut la licitaţia din 25.10.2010 un număr de 34 de puncte a fost declarată câştigătoare prin descalificarea reclamantei SC A & C A. SRL întrucât autovehiculul cu număr de înmatriculare B-69-JSG cu care a participat la licitaţie, figura ca fiind vehicul nominalizat pe traseul judeţean Hotarele – Giurgiu pentru care s-a eliberat licenţa de traseu operatorului SC G. SA.

Din adresa nr. 33689 din 26.10.2010 a A.R.R. rezultă însă că dintr-o eroare materială a apărut în evidenţa electronică faptul că autovehiculul cu număr de înmatriculare B-69-JSG figura ca fiind vehicul nominalizat pe traseul judeţean Hotarele – Giurgiu pentru care s-a eliberat licenţa de traseu operatorului SC G. SA, când în realitate SC G. SA a deţinut şi utilizat autovehiculul pe acest traseu numai până la data de 10.08.2010.

Aşa fiind, tribunalul va aprecia că în cauză sunt întrunite condiţiile art.581 Cod procedură civilă atât în ceea ce priveşte urgenţa cererii, caracterul vremelnic al acesteia cât şi neprejudecarea fondului.

Astfel, urgenţa cererii constă în aceea că prin producerea efectelor licitaţiei electronice în sensul atribuirii traseului şi eliberării licenţei, care sunt litigioase, se perturbă atât activitatea societăţilor comerciale cât şi chiar efectuarea transportului pe ruta Buzău – Bentu.

Caracterul vremelnic este evident întrucât suspendarea urmează a opera numai până la soluţionarea cauzei având ca obiect anularea pe fond a licitaţiei din 25.10.2010.

Prin suspendarea efectelor licitaţiei se apreciază că nu se prejudecă fondul, tribunalul considerând că aparenţa dreptului este în favoarea reclamantei.

În temeiul considerentelor de fapt şi de drept expuse, prin sentinţa nr.1424 din 9.11.2010 s-a admis cererea astfel cum a fost formulată .