CONT.ADM.: Cerere în anularea deciziei emisă de camera de conturi privind constatarea unor neregularităţi ce vizează condiţiile de eligibilitate pentru acordarea unor finanţări nerambursabile primite de la primărie Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres


Deliberând asupra acţiunii în administrativ de faţă,

În baza actelor şi lucrărilor dosarului,constată şi reţine următoarele :

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 21 iunie 2010 şi înregistrată sub nr.2998/114/2010,reclamantul CSFCG Buzău ,a chemat în judecată pe pârâta Camera de Conturi Buzău ,solicitând ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se dispună anularea Deciziei nr.32 din 24 noiembrie 2009,emisă de pârâtă.

Cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în sumă de 4,00 lei, conform Chitanţei pentru creanţe ale bugetului local seria PMB nr.126887,emisă de Direcţia Economică a Primăriei municipiului Buzău la data de 21 iunie 2010 şi prin aplicarea şi anularea de timbre judiciare în valoare de 0,30 lei.

În motivarea cererii sale,reclamantul a arătat că,în fapt,Decizia nr.32 din 24 noiembrie 2009,emisă de pârâtă,este nelegală,având în vedere următoarele :

Schimbarea regimului juridic al bunurilor administrate de reclamant printr-o hotărâre administrativă nu are efect asupra raportului juridic născut anterior între reclamant şi Instituţia Prefectului,ca urmare a hotărârii nr.14/1993.

În condiţiile în care prin hotărâre a Consiliului Local bunurile au trecut în administrarea municipiului Buzău,această entitate administrativă era obligată ca,în virtutea art.11 alin.(1) lit.a) şi art.12 alin.(2) din Legea nr.213/1998 şi art.36 alin.(5) lit. a) din Legea nr.215/2001,să decidă cu privire la modalitatea de administrare pe viitor,respectiv după momentul hotărârii Consiliului Local,cu privire la modalitatea de administrare a acestor bunuri.

Reclamantul a precizat că,în ceea ce îl priveşte,raportul juridic născut anterior,conform Hotărârii nr.14/1993 a Prefectului judeţului Buzău,a continuat să producă efecte şi după momentul emiterii actului administrativ arătat,drept dovadă fiind finanţarea asigurată de Municipiul Buzău în condiţiile rezultate din cuprinsul procesului-verbal de constatare încheiat de Camera de Conturi Buzău din 23 octombrie 2009.Drepturile şi obligaţiile reclamantului legate de efectele Hotărârii nr. 14/1993,emisă de Prefectul judeţului Buzău,s-au menţinut şi,drept urmare,nu poate fi apreciată ca nelegală activitatea desfăşurată în cadrul raportului juridic menţionat.

În cursul anului 2008 FC a încasat din publicitate suma de 455 187,00 lei,pentru care a fost respectat contractul de finanţare. În plus,veniturile diverse şi sponsorizările ce au fost făcute de diverşi sponsori nu au avut legătură cu utilizarea fondurilor proprietate publică şi au fost destinate susţinerii activităţii fotbalistice a clubului în care se pregătesc peste 150 de copii şi juniori.

Conform protocolului încheiat între FC şi SC X din 7 ianuarie 2008,s-a stabilit susţinerea din punct de vedere financiar a activităţii fotbalistice a SC X,inclusiv cu sumele primite de la Consiliul Local al municipiului Buzău.

În virtutea acestor drepturi şi obligaţii rezultate din conţinutul protocolului menţionat,apare drept legală restituirea împrumutului ce a făcut obiectul contractului de împrumut între FC şi persoana fizică B.C., încheiat la 17 octombrie 2007,obiectul acestuia constituindu-l suma de 105 mii euro şi 230 mii lei. Restituirea împrumutului din resursele financiare aferente anului 2008 este legală în condiţiile în care scadenţa era la 3 luni de la data semnării,iar destinaţia acestuia a fost în exclusivitate dată achitării datoriilor la bugetul de stat existente la momentul respectiv vizând perioada anterioară,evitându-se calculare dobânzilor şi a majorărilor legale. Suma de 100 000 lei din acest împrumut a fost folosită pentru plata jocurilor Dacia Mioveni,Universitatea Cluj şi în parte pentru atingerea obiectivului privind menţinerea în Liga I a clubului.

Din actele de constituire a SC X rezultă că FC şi-a menţinut drepturile legitime referitoare la activitatea fotbalistică a societăţii. Parte din echipa de seniori se regăseşte în activul FC X,fiind legitimată la FRF şi respectiv,la SC X .FC este acţionar la SC X şi,prin protocolul menţionat,din 7 ianuarie 2008,nu s-a urmărit decât susţinerea financiară a SC X,având în vedere că o parte din valoarea lotului de jucători aparţine FC.

Procedura prealabilă a fost declanşată înregistrată sub nr.489 din 23 decembrie 2009,în sensul că s-a adresat pârâtei,ca şi organ administrativ emitent, solicitând revocarea în tot a actului emis. Prin Încheierea nr. VI/154 din 31 mai 2010 pârâta a respins contestaţia fără a examina criticile pe care le-a invocat,menţinând punctul de vedere din cuprinsul Deciziei nr.32 din 24 noiembrie 2009.

Printr-o cerere separată,formulată în temeiul art.14 alin.(4) din Legea nr. 544/2004,înregistrată sub nr.341/114/2010,a solicitat admiterea cererii de ordonanţă preşedinţială şi suspendarea efectelor Deciziei nr.32 din 24 noiembrie 2009.Prin Sentinţa nr.219 din 19 martie 2010 Tribunalul Buzău a admis cererea şi a dispus suspendarea executării Deciziei nr.32 din 24 noiembrie 2009.

Pentru dovedirea acţiunii au fost depuse la dosarul cauzei,în copie, Contestaţia reclamantului,cu nr.489 din 23 decembrie 2009,Decizia nr.32 din 24 noiembrie 2009,emisă de Camera de Conturi Buzău,Încheierea nr.VI.154 din 31 mai 2010,emisă de Curtea de Conturi a României,Sentinţa nr.219 din 19 martie 2010 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr.341/114/2010,iar din dispoziţia expresă a instanţei au fost ataşate dosarele nr.341/114/2010 şi nr.780/114/2010 ale Tribunalului Buzău.

În termenul legal,în temeiul dispoziţiilor art.115-118 din Codul de procedură civilă,pârâta Curtea de Conturi a României a solicitat respingerea acţiunii reclamantului,invocând următoarele motive :

Camera de Conturi Buzău a efectuat la CSFCG Buzău o verificare a modului de respectare a prevederilor legale privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate,pentru acordarea finanţărilor nerambursabile primite de la Primăria municipiului Buzău,precum şi a modului de respectare a prevederilor legale cu privire la utilizarea finanţărilor primite în anul 2008.Urmare a controlului efectuat,au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate,care au determinat producerea de prejudicii. Pentru înlăturarea acestor abateri de la legalitate şi regularitate s-a încheiat Procesul-verbal de constatare nr.1352 din 23 octombrie 2009 şi s-a emis Decizia nr.32 din 24 noiembrie 2009,prin care s-au dispus mai multe măsuri în sarcina entităţii controlate.,Împotriva acestei decizii,reclamantul a formulat în termenul legal contestaţie la Camera de Conturi Buzău,contestaţie care s-a soluţionat de către Curtea de Conturi a României prin Încheierea nr.VI.154 din 31 mai 2010 şi prin care contestaţia reclamantului a fost respinsă.

A. Din documentele prezentate în timpul controlului s-a constatat că entitatea FC a folosit şi a administrat Complexul Sportiv,pe baza Ordinului Prefectului judeţului Buzău nr.14 din 2 februarie 1993, precum şi a Protocolului din 3 martie 1993 dintre Asociaţia Sportivă Fotbal Club Gloria Buzău şi Oficiul Judeţean pentru Tineret şi Sport Buzău.

Potrivit art.1 din Ordinul Prefectului nr.14 din 2 februarie 1993,”se transmit în folosinţă asociaţiei sportive FC ,bunurile menţionate în anexa nr.1 care fac parte integrantă din prezentul ordin”,în număr de 15 bunuri printre care : spaţiile de cazare şi ale sediului clubului,tribuna I şi a II-a,sala de atletism de la parter,terenul principal de fotbal gazonat,terenul II de fotbal gazonat 8 250 m.p., tabela electronică de afişaj etc.

În baza acestui ordin,Complexul Sportiv Gloria şi bunurile din anexă au fost transmise în folosinţă AS FC ,de către Oficiul Judeţean pentru Tineret şi Sport care le avea în administrare,prin protocolul menţionat. Potrivit Adresei Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.38705 din 24 mai 2004, CS nu figura la acea dată în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport,astfel cum este evidenţiat în HG nr. 15/2004 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

Tot din această adresă rezultă că prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr.149/2002 CS a fost transmis în proprietatea publică a municipiului.

Din cele prezentate rezultă că din anul 2002 şi până în prezent FC a administrat şi utilizat acest complex sportiv fără respectarea prevederilor legale,întrucât Consiliul Local al municipiului Buzău,care este proprietarul acestor bunuri,nu a emis o hotărâre prin care să stabilească darea în administrare sau concesionarea către acest club.

B. Entitatea FC a realizat şi încasat în anul 2008 diferite venituri,în sumă totală de 587 942,55 lei,ca urmare a folosirii şi utilizării CS ,care au fost reţinute şi utilizate în totalitate de entitatea controlată,deşi potrivit prevederilor legale aceste venituri trebuiau virate în totalitate bugetului local. Aceste venituri au fost obţinute ca urmare a activităţilor desfăşurate în anul 2008 în cadrul CS din : venituri diverse,20 525,98 lei;sponsorizări,108 167,21 lei;publicitate,455 187,36 lei şi chirii,4 062,00 lei

Întrucât acest complex sportiv face parte din proprietatea publică a municipiului Buzău,iar consiliul local nu a emis nici o hotărâre care să stabilească concesionarea sau transmiterea dreptului de administrare de către FC ,toate veniturile obţinute ca urmare a activităţilor desfăşurate în cadrul acestui complex sportiv trebuiau virate la bugetul local,aşa cum se prevede în art.28 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

C. În anul 2008,entitatea FC a încasat de la Primăria municipiului Buzău finanţări nerambursabile în sumă totală de 1 354 000 lei, în baza cererii de finanţare şi a contractului privind finanţarea activităţilor din cadrul programului de promovare a sportului de performanţă înregistrate sub nr.74 din 10 martie 2008.O parte din aceste sume au fost utilizate pentru alte cheltuieli decât cele solicitate şi înscrise în cererea de finanţare nr.11 din 15 august 2008,precum şi pentru finanţarea unor cheltuieli cu prime de joc,hrană şi transportul echipei de fotbal seniori din Liga I,care aparţinea de SC X,societate cu capital majoritar privat.

Analizând întregul material probator administrat în cauză,în contextul dispoziţiilor legale incidente,tribunalul constată şi reţine că acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul CS este neîntemeiată,pentru considerentele ce se vor arăta în continuare :

În temeiul Legii nr.94/1992 şi a Delegaţiei de control nr.1314 din 19 octombrie 2009,I.N,auditor public extern în cadrul Camerei de Conturi Buzău a efectuat,în perioada 19 – 23 octombrie 2009,verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea finanţărilor nerambursabile primite de la Primăria municipiului Buzău,precum şi a modului de respectare a prevederilor legale cu privire la utilizarea finanţărilor primite în anul 2008 la CS . Abaterile de la legalitate şi regularitate care au determinat sau nu au determinat producerea de prejudicii au fost consemnate de auditorul public extern în cuprinsul Procesului-verbal de constatare, înregistrat sub nr.1352 din 23 octombrie 2009.

Examinând abaterile de la legalitate şi regularitate consemnate în cuprinsul acestui proces-verbal,Camera de Conturi Buzău a emis Decizia nr.32 din 24 noiembrie 2009,constatând următoarele :

1.CS a administrat şi utilizat în anul 2008,în mod nelegal,bunuri proprietate publică a municipiului Buzău,fără să existe în acest sens o hotărâre a Consiliului Local pentru concesionarea sau darea în administrare a acestora.

2.Potrivit balanţei de verificare la 31 decembrie 2008,entitatea CS a realizat şi încasat în anul 2008,diferite venituri în sumă totală de 587 900,00 lei,ca urmare a folosirii şi utilizării CS ,care au fost reţinute şi utilizate în totalitate de acesta.

Aceste venituri în sumă de 587 942,55 lei au fost obţinute ca urmare a activităţilor desfăşurate în anul 2008,în cadrul CS din : venituri diverse,20 525,98 lei;sponsorizări,108 167,21 lei;publicitate,455 187,36 lei şi chirii,4 062,00 lei,deşi potrivit prevederilor legale aceste venituri trebuiau virate în totalitate consiliului local.

3.Entitatea CS a încasat de la Primăria municipiului Buzău finanţări nerambursabile în sumă totală de 1 354 000 lei. O parte din aceste sume,respectiv 831 200 lei,au fost utilizate pentru alte cheltuieli decât cele solicitate şi înscrise în cererea de finanţare,respectiv : suma de 717 933 lei pentru rambursarea unor împrumuturi de la o persoană fizică;suma de 100 000 lei pentru prime de joc acordate jucătorilor de fotbal,antrenorilor şi salariaţilor care au aparţinut SC X,cu capital majoritar privat;suma de 13 220 lei pentru alimente care au asigurat hrana fotbaliştilor seniori de la echipa de Liga I.

4.Deşi cheltuielile cu întreţinerea şi funcţionarea CS au fost plătite în totalitate de către CS cum ar fi: reparaţii în valoare de 9,7 mii lei,gaze 20,8 mii lei,diverse materiale 26,8 lei,energie electrică pentru instalaţia de nocturnă,toalete ecologice etc.,CS nu a încasat nici o sumă din vânzarea biletelor pentru meciurile de fotbal disputate în cadrul Complexului Sportiv Gloria de către echipa de fotbal seniori SC X,societate cu capital majoritar privat.

Pentru înlăturarea acestor abateri de la legalitate şi regularitate,Camera de Conturi Buzău a decis :1.înlăturarea neregulilor constatate prin dispunerea măsurilor legale pentru administrarea bunurilor aparţinând Primăriei municipiului Buzău de către FC cu respectarea prevederilor art.11 şi 12 din Legea nr.213/ 1998 şi ale art.36 alin.(5) din Legea nr.215/2001;2.înlăturarea neregulilor constatate prin dispunerea de către conducerea FC a măsurilor de virare la bugetul local a tuturor veniturilor obţinute ca urmare a folosirii şi utilizării Complexului Sportiv Gloria Buzău,potrivit prevederilor legale;3.înlăturarea neregulilor constatate prin dispunerea de către conducerea FC a măsurilor de sistare a plăţilor nelegale din fondurile nerambursabile către SC X,iar sumele plătite pe alte destinaţii decât cele pentru care au fost stabilite potrivit prevederilor legale,vor fi restituite Primăriei municipiului Buzău;înlăturarea neregulilor constatate prin dispunerea de către conducerea FC a măsurilor de încasare şi virare a veniturilor realizate din vânzarea biletelor,pentru meciurile de fotbal disputate în cadrul Complexului Sportiv Gloria,de către echipa de fotbal seniori.

Contestaţia formulată de entitatea auditată CS Buzău împotriva măsurilor dispuse la punctele 1,2,3 şi 4 din Decizia nr.32 din 24 noiembrie 2009,emisă de Camera de Conturi Buzău,a fost respinsă de Curtea de Conturi a României prin Încheierea nr.Vi.154 din 31 mai 2010.

Entitatea verificată FC a sesizat instanţa de contencios administrativ,solicitând anularea Deciziei nr.32 din 24 noiembrie 2009, emisă de Camera de Conturi Buzău,susţinând,în esenţă,că schimbarea regimului juridic al bunurilor pe care le administrează printr-o hotărârea de consiliu local nu are efect asupra raportului juridic născut anterior prin Ordinul Prefectului judeţului Buzău nr.14 /1993,în temeiul căruia are în administrare şi utilizare bunuri proprietate publică a Municipiului Buzău,drepturile şi obligaţiile sale nefiind afectate.

Tribunalul reţine însă că,prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr.149/2002,Complexul Sportiv Gloria Buzău a fost transmis în proprietatea publică a municipiului Buzău,astfel că din anul 2002 şi până în prezent FC a administrat şi utilizat acest complex sportiv fără respectarea prevederilor legale,câtă vreme nu a fost emisă o hotărâre a Consiliului Local al municipiului Buzău prin care să se dispună darea în administrare sau concesionarea lui către acest club,în temeiul art.2 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi art.36 alin.(5) lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001.

Ca urmare a utilizării Complexului Sportiv Gloria Buzău,FC a realizat şi încasat în anul 2008 diferite venituri în sumă totală de 587 942,00 lei Deşi,potrivit prevederilor art.28 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,”sumele încasate din concesionarea sau din închirierea unor bunuri aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale”,sumele obţinute în anul 2008 au fost reţinute şi utilizate în totalitate de FC ,încălcându-se astfel prevederile legale.

În ceea ce priveşte finanţările nerambursabile,în sumă totală de 1 354 000 lei,încasate de FC în anul 2008 de la Primăria municipiului Buzău,în baza cererii de finanţare şi a Contractului privind finanţarea activităţilor din cadrul programului de promovare a sportului de performanţă,înregistrate sub nr.74 din 10 martie 2008,tribunalul reţine că,într-adevăr,din probele administrate,rezultă că o parte însemnată din aceste sume a fost folosită în alte scopuri,dar şi în folosul SC X,societate comercială generatoare de profit,cu încălcarea dispoziţiilor art.3 alin.(4) din Legea nr. 350/ 2005, potrivit cărora finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit.

În contextul expus , prin sentinţa nr.1465 din 12.11.2010 s-a dispus respingerea acţiunii ca neîntemeiată.