CONT.ADM.: Cerere în anularea dispoziţiei emise de primar privind încadrarea unei persoane în funcţia de pedagog de recuperare. Incidenţa dispoziţiilor art.22 din OUG nr.34/2009 şi ale art.7 din Legea nr.330/2009 Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres,


Deliberând asupra acţiunii în administrativ de faţă,

În baza actelor şi lucrărilor dosarului,constată şi reţine următoarele :

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 13 iulie 2010 şi înregistrată sub nr.3227/114/2010,reclamanta Instituţia Prefectului judeţului Buzău a formulat acţiune în anularea Dispoziţiei nr.17 din 26 ianuarie 2010, privind încadrarea numitei MLM în cadrul Centrului de zi „Doamna Neaga”,emisă de Primarul comunei Cislău ,judeţul Buzău,cu încălcarea prevederilor legale.

În motivarea cererii sale,scutită de la plata taxei judiciare de timbru potrivit art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004,reclamanta a arătat că,în fapt,prin Dispoziţia Primarului comunei Cislău cu nr.17 din 26 ianuarie 2010,înregistrată la Instituţia Prefectului-Judeţul Buzău sub nr.5693 din 23 aprilie 2010,s-a dispus încadrarea unei persoane,pe durată determinată,vag precizată,”până la organizarea concursului în condiţiile legii”,în funcţia de pedagog de recuperare,la Centrul de zi „Doamna Neaga”.Cu Adresa nr.6493 din 10 mai 2010,Instituţia Prefectului-Judeţul Buzău a solicitat Primăriei comunei Cislău reanalizarea,în vederea revocării,a dispoziţiei menţionate. Fără să ia în considerare cadrul normativ existent,care suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice şi reglementează posibilitatea ocupării unui procent de maximum 15 % din posturile vacantate în sistemul bugetar,la nivel de ordonator principal de credite,cu Adresa nr.1670 din 11 iunie 2010,adică abia la o lună de la solicitarea de intrare în legalitate,Primăria comunei Cislău a răspuns că angajarea a fost determinată de „necesitatea continuării cursurilor preşcolare” şi de faptul că „se încadrează în cheltuielile de personal,deşi persoana angajată nu face parte din personalul unităţilor de învăţământ,refuzând,astfel,să dispună măsuri de intrare în legalitate,prin revocarea dispoziţiei.

La solicitarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău,cu Adresa nr.2346 din 5 iulie 2010,Primarul comunei Cislău a comunicat faptul că în intervalul 15 aprilie 2009 – 1 ianuarie 2010,la nivelul autorităţii administrativ-teritoriale s-a vacantat un post de referent,funcţie contractuală,ceea ce demonstrează că nu se încadrează în prevederile legale pentru ocuparea unui post în sistemul bugetar.

În drept,reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.19 alin. (1) lit.e) din Legea nr.390/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,ale art.3 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004,precum şi ale art.22 din OUG nr.34/2009.

Legal citat pentru termenul de judecată fixat la data de 22 octombrie 2010,Primarul comunei Cislău,judeţul Buzău,a solicitat amânarea judecării cauzei în vederea angajării unui apărător şi pentru a formula întâmpinare. Având în vedere dispoziţiile art.156 alin.(1) din Codul de procedură civilă,instanţa a încuviinţat cererea,stabilind un nou termen de judecată la data de 19 noiembrie 2010.Pentru acest termen însă,pârâtul nu a formulat în scris întâmpinare,nu a solicitat şi nu a administrat nici o probă de natură să combată susţinerile şi pretenţiile reclamantei,ci a solicitat un nou termen de judecată,pentru a-şi pregăti apărarea. Instanţa a apreciat însă că nu poate acorda acest nou termen,faţă de dispoziţiile exprese ale art.156 alin. (1) din Codul de procedură civilă,care permit acordarea unui singur termen pentru lipsă de apărare,temeinic motivată.

Examinând întregul material probator administrat în cauză,în contextul dispoziţiilor legale incidente,tribunalul constată şi reţine că acţiunea formulată de reclamanta Instituţia Prefectului-judeţul Buzău este întemeiată,pentru motivele ce se vor arăta în continuare :

Prin Dispoziţia nr.17 din 26 ianuarie 2010,Primarul comunei Cislău, judeţul Buzău,a dispus încadrarea,începând cu data de 4 februarie 2010,a doamnei MLM ,pe durată determinată,până la organizarea concursului în condiţiile legii,în cadrul Centrului de zi „Doamna Neaga”,pentru copii cu vârste între 3-6 ani,în funcţia contractuală de execuţie de pedagog de recuperare,asimilat asistent social,gradaţia 2,conform tranşei de vechime în muncă de 5-10 ani,cu un salariu de bază lunar de 990 lei,din care un spor de vechime de 10 %,aplicat la salariul de bază în cuantum de 490 lei.

Emiterea acestei dispoziţii s-a făcut însă în condiţiile în care,potrivit art.22 alin.(1) şi (2) din OUG nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,”Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art.21….Prin excepţie de la prevederile alin.(1),ordonatorii principali de credite,în cazuri temeinic justificate,pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15 % din totalul posturilor ce se vor vacanta după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget…”,iar în conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) din Secţiunea a 3-a a Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,”…ocuparea unui post vacant sau temporar vacant,existent în statul de funcţii,în cazul personalului contractual,se face prin concurs sau examen, pe baza criteriilor de selecţie stabilite prin regulament de către ordonatorul principal de credite,în raport cu cerinţele postului…”.

Nici una dintre aceste dispoziţii legale nu a fost respectată de către Primarul comunei Cislău,atunci când acesta a dispus încadrarea numitei MLM în cadrul Centrului de zi „Doamna Neaga” în funcţia contractuală de execuţie de pedagog de recuperare,în vederea acestei încadrări nefiind organizat concurs sau examen,în condiţiile legii,astfel că acţiunea formulată de reclamanta Instituţia Prefectului-Judeţul Buzău urmează să fie admisă.

În raport de considerentele expuse , prin sentinţa nr.1485/19.11.2010 s-a dispus admiterea acţiunii şi anularea Dispoziţiei nr.17/2010 emisă de primarul comunei Cislău .