CONT. ADM.: Cerere în constatarea nulităţii absolute a hotârârii consiliului local. Cerere de intervenţie accesorie formulată de Instituţia Prefectului judeţului Buzău. Admisibilitate Cereri


Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 18 ianuarie 2010 şi înregistrată sub nr.126/114/2010,reclamanta D. S. P. BUZĂU, cu sediul în municipiul Buzău,strada Stadionului nr.7,judeţul Buzău,a chemat în judecată pe pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU-SĂRAT,cu sediul în municipiul Râmnicu-Sărat,strada Nicolae Bălcescu nr.1,judeţul Buzău,solicitând ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Sărat cu nr.211 din 24 noiembrie 2008 şi a tuturor actelor ce au decurs din aplicarea acestei hotărâri.

Cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în sumă de 8,00 lei, conform Chitanţei pentru creanţe ale bugetului local seria PMB nr.13579 din 18 ianuarie 2010,emisă de Direcţia Economică a Primăriei municipiului Buzău şi prin aplicarea şi anularea unui timbru judiciar în valoare de 0,15 lei.

În motivarea cererii sale,reclamanta a arătat că,în fapt,în urma aplicării prevederilor HG nr.866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei,în domeniul public al oraşelor,comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective şi ale Ordinului MFP nr.2388/1995 pentru aprobarea normelor metodologice privind efectuarea inventarierii,prin Protocolul înregistrat sub nr.860/1451 din 27 februarie 2003, încheiat între Spitalul municipal Râmnicu-Sărat şi Primăria municipiului Râmnicu-Sărat,s-a efectuat predarea-primirea imobilelor şi terenurilor aflate în folosinţa spitalului,pentru trecerea acestora din domeniul privat al statului şi administrarea MSF,în domeniul public al municipiului Râmnicu-Sărat.

Predarea-primirea imobilelor şi terenurilor aflate în folosinţa spitalului s-a făcut prin inventarierea faptică de către membrii comisiei,rezultatul fiind consemnat în Anexa la Protocol. În această Anexă,la poziţia 1009,figurează „Imobil policlinică (magazie materiale)”.

Prin intrarea în vigoare a Legii nr.99 din 7 aprilie 2004,a fost modificat şi completat art.1 din OG nr.70/2002,astfel încât terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice de interes local sunt parte integrantă a domeniului public al municipiului şi se dau spre administrare unităţii sanitare,prin hotărâre a consiliului local.

Cu o întârziere de 4 ani,Primăria municipiului Râmnicu-Sărat a transmis Spitalului,cu Adresa nr.3044 din 14 martie 2008,Hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Sărat nr.39 din 28 februarie 2008,privind darea în administrarea spitalului a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare de interes public local,fără ca această hotărâre să fie însoţită de o anexă care să facă posibilă identificarea imobilelor şi terenurilor care trec în administrarea spitalului.

În baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Sărat nr. 211 din 24 noiembrie 2008,Primăria municipiului Râmnicu-Sărat a început lucrările privind Amenajarea „Casei Căsătoriilor”,în clădirea din strada Nicolae Bălcescu nr.2 A,cu destinaţie de sediu al Serviciului Public Local de Evidenţa Persoanei Râmnicu-Sărat,în fapt în imobilul policlinică (magazie materiale).

În aceste condiţii,Spitalul a solicitat Primăriei,cu Adresa nr.4847 din 31 iulie 2009,clarificarea situaţiei juridice a imobilului,cunoscut fiind faptul că imobilul se afla în administrarea unităţii sanitare în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Sărat nr.39 din 28 februarie 2008.Neprimind nici un răspuns din partea Primăriei,conducerea spitalului a sesizat Direcţia de Sănătate Publică Buzău,care,în urma controlului din 20 august 2009,a solicitat,cu Adresa nr.5137 din 21 august 2009,documente care să ateste legalitatea măsurilor întreprinse de către primărie,arătând că sunt încălcate prevederile legale referitoare la schimbarea destinaţiei spaţiilor medicale,prevăzute de art.1 alin.(2) din OG nr.70/2002 şi ale Normelor de protecţie sanitară prevăzute în Ordinul nr.536/1997,modificat şi completat prin Ordinul nr.914/2006,în acelaşi timp fiind făcute demersuri şi către Ministerul Sănătăţii prin Adresa nr.5175 din 21 august 2009.

Cu Adresa nr.13434 din 4 septembrie 2009,Primăria municipiului Râmnicu-Sărat a transmis Direcţiei de Sănătate Publică o anexă,care nu a însoţit HCL nr.39/2008 la data emiterii,cuprinzând imobilele şi terenurile care trec în administrarea Spitalului. Această anexă nu conţine însă toate imobilele şi terenurile care au făcut obiectul Anexei la Protocolul încheiat la 27 februarie 2003,nefiind trecute în administrarea spitalului toate terenurile aferente construcţiilor,clădirea nouă a spitalului destinată ambulatoriului şi imobilul policlinică (magazie materiale).

Împuternicită prin Ordinul ministrului nr.1193 din 30 septembrie 2009,de a efectua în numele şi pentru Ministerul Sănătăţii unele acţiuni privind situaţia juridică a imobilului,Direcţia de Sănătate Publică Buzău a formulat plângere prealabilă împotriva HCL nr.211 din 24 noiembrie 2008,la care Primăria a răspuns în termenul legal prin Adresa nr.18226 din 17 decembrie 2009,arătând că hotărârea a fost transmisă Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău şi a primit aviz de legalitate.

Reclamanta a precizat că hotărârea contestată este nelegală pentru următoarele motive : au fost încălcate prevederile art.1 pct.1 din OG nr.70/2002 şi Instrucţiunile nr.3615/I.F. din 17 ianuarie 2003 pentru aplicarea ordonanţei,fiind schimbată destinaţia imobilului fără aprobarea Ministerului Sănătăţii;au fost încălcate prevederile art.45 pct.3 al Legii nr.215/2001,întrucât hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie,ori HCL nr.211/2008 a fost adoptată cu 10 voturi din 19,ceea ce nu reprezintă două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

De altfel,a arătat reclamanta,şi Instituţia Prefectului-Judeţul Buzău a solicitat în mod expres revocarea HCL nr.211 din 24 noiembrie 2008 şi a tuturor actelor administrative ce au decurs din aplicarea acesteia,prin Adresa nr.19948 din 2 decembrie 2009,care a fost comunicată Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Sărat şi Primăriei municipiului Râmnicu-Sărat.

În drept,reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile HG nr.866/ 2002,Ordinului MF nr.2388/2003,OG nr.70/2002,Instrucţiunilor nr.3616/I.F. din 17 ianuarie 2003 pentru aplicarea OG nr.70/2002,Legii nr.215/2001,Legii nr.213/ 1998,Legii nr.99/2004 şi Legii nr.554/2004.

Pentru dovedirea acţiunii,au fost depuse la dosarul cauzei,în copie, Situaţia privind datele de identificare a imobilelor,Protocolul înregistrat sub nr.860/ 1451 din 27 februarie 2002,HCL nr.39 din 28 februarie 2008,Adresele nr.4847 din 31 iulie 2009,nr.13434 din 4 septembrie 2009,nr.5663 din 14 septembrie 2009, nr. 5137 din 21 august 2009,plângerea prealabilă,înregistrată sub nr.8285 din 23 noiembrie 2009,Adresele nr.17275 din 9 noiembrie 2009 şi nr.18226 din 17 decembrie 2009,HCL nr.211 din 24 noiembrie 2008,Ordinul nr.1193 din 30 septembrie 2009.

La solicitarea expresă a reclamantei Direcţia de Sănătate Publică Buzău,în cauză au fost introduşi,în calitate de pârâţi,Municipiul Râmnicu-Sărat,prin Primar şi Primăria municipiului Râmnicu-Sărat.

Instituţia Prefectului-Judeţul Buzău a formulat cerere de intervenţie accesorie,în sprijinul reclamantei Direcţia de Sănătate Publică Buzău,solicitând admiterea cererii acesteia,pentru următoarele motive :

Prin Adresa nr. AV 416/DC 381 din 18 noiembrie 2009,Instituţia Prefectului-Judeţul Buzău a fost înştiinţată de către Ministerul Sănătăţii Publice – Direcţia de Control asupra faptului că nu s-au respectat prevederile OG nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local,în ceea ce priveşte darea în administrare a imobilelor şi terenurilor către Spitalul municipal Râmnicu-Sărat de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat şi asupra faptului că acesta din urmă a schimbat destinaţia unor imobile fără avizul Ministerului Sănătăţii Publice.

Ca urmare a acestei adrese,a solicitat Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Sărat,prin adresa nr.19948/2009,revocarea tuturor actelor administrative (HCL nr.39 din 28 februarie 2008,privind darea în administrare Spitalului municipal Râmnicu-Sărat a terenurilor şi clădirilor unităţilor sanitare de interes public,HCL nr. 162 din 30 septembrie 2008 privind aprobarea elaborării studiului de fezabilitate pentru reabilitare clădire situată în strada Nicolae Bălcescu nr.2 A,cu destinaţia de sediu SPCLEP Râmnicu-Sărat şi HCL nr.211 din 24 noiembrie 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a finanţării investiţiei „Amenajare Casa Căsătoriilor”),adoptate cu încălcarea prevederilor OG nr.70/2002.În acelaşi timp,a arătat intervenienta,a informat DSP Buzău asupra faptului că se poate adresa instanţei în vederea constatării nulităţii absolute a actelor administrative care au fost emise în vederea schimbării destinaţiei bazei materiale a Spitalului municipal Râmnicu-Sărat de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat,aceste acte administrative,fără avizul Ministerului Sănătăţii Publice,fiind nule de drept,iar nulitatea putând fi constatată de instanţă la solicitarea Ministerului Sănătăţii Publice, aşa cum prevede art.1 alin.(2) din OG nr.70/2002.Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat nu a răspuns acestei adrese.

Instituţia Prefectului-Judeţul Buzău consideră că prin HCL nr.211/ 2008 Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat a încălcat prevederile art.1 alin. (2) din OG nr.70/2002,deoarece nu a avut avizul Ministerului Sănătăţii Publice la adoptarea acestei hotărâri. Faptul că prin HCL nr.39/2008 Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat nu a transmis în administrarea Spitalului municipal Râmnicu-Sărat şi această clădire – „Spital Municipal şi Policlinică-Magazie”,din strada Nicolae Bălcescu nr.2 A,nu înseamnă că modificarea destinaţiei acestei clădiri era legală fără avizul Ministerului Sănătăţii Publice.

În drept,intervenienta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.51 din Codul de procedură civilă,coroborate cu cele ale art.19 alin.(1) lit.a) şi e) din Legea nr.330/2004 privind prefectul şi Instituţia prefectului.

Pentru dovedirea cererii,au fost depuse la dosarul cauzei,în copie, Anexa 3 la HG nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău,precum şi al municipiilor,oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău,Adresa nr. 19948 din 26 ianuarie 2010,Adresa nr.19948 din 2 decembrie 2009 şi Adresa nr.AV 416/DC 381 din 18 noiembrie 2009.

Cererea de intervenţie accesorie,în interesul reclamantei,a fost încuviinţată în principiu prin Încheierea din 5 februarie 2010 (filele 68-69).

Pârâtul Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat a formulat întâmpinare,în cuprinsul căreia a solicitat respingerea acţiunii introductive de instanţă,dar şi a cererii de intervenţie accesorie,în interesul reclamantei.

Pârâtul a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii,pentru lipsa plângerii prealabile şi excepţia prescripţiei dreptului la acţiune,iar în ceea ce priveşte cererea de intervenţie accesorie pârâtul a invocat excepţia lipsei de interes, dar şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a Instituţiei Prefectului-judeţul Buzău

Excepţiile invocate de pârâtul Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat au fost respinse,pentru motivele arătate,prin Încheierea din 16 aprilie 2010 (filele 95-97 din dosar).

În ceea ce priveşte fondul cauzei,pârâtul a arătat că actele invocate de reclamantă se referă la „clădiri în care îşi desfăşoară activitatea unităţi sanitare”,ceea ce nu era cazul magaziei,devenită insalubră şi care constituia o ruină şi un focar de infecţii. Această magazie de materiale nu constituie corp comun cu policlinica,nu este utilă pentru desfăşurarea activităţii sanitare şi prin utilizarea ei nu se creează o zonă de pericol pentru sănătatea populaţiei.

Examinând întregul material probator administrat în cauză,în contextul dispoziţiilor legale incidente,tribunalul constată şi reţine că atât acţiunea formulată de reclamanta Direcţia de Sănătate Publică Buzău,dar şi cererea de intervenţie accesorie,în interesul reclamantei,formulată de Instituţia Prefectului-Judeţul Buzău,sunt întemeiate,pentru următoarele considerente :

Pentru aplicarea HG nr.866/2002 pentru trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor,oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective,între Spitalul Municipal Râmnicu-Sărat şi Primăria municipiului Râmnicu-Sărat s-a încheiat Protocolul înregistrat sub nr.860/1451 din 27 februarie 2003 şi s-a efectuat predarea-primirea imobilelor şi a terenurilor aflate în folosinţa spitalului. Predarea-primirea imobilelor şi a terenurilor s-a făcut prin inventarierea faptică a acestora,rezultatul inventarierii fiind consemnat în Anexa la Protocol. În această Anexă,la poziţia 1009 figurează Imobil policlinică (magazie materiale).

Prin intrarea în vigoare a Legii nr.99/2004,art.1 din OG nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local a fost modificat şi completat,astfel încât „(1)Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice de interes judeţean sau local (…) sunt parte integrantă a domeniului public (…) al municipiului şi se dau spre administrare unităţii sanitare,prin hotărâre (…) a consiliului local (…) al municipiului,după caz,în condiţiile legii”.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat a aprobat darea în administrarea Spitalului Municipal Râmnicu-Sărat a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare de interes public local prin Hotărârea nr. 39 din 28 februarie 2008,hotărâre care a fost comunicată Spitalului Municipal Râmnicu-Sărat cu Adresa nr.3044 din 14 martie 2008.Această adresă nu este însă însoţită de nici o anexă care să facă posibilă identificarea imobilelor şi terenurilor care trec în administrarea spitalului.

La sfârşitul anului 2008 şi începutul anului 2009,Primăria municipiului Râmnicu-Sărat a început lucrările privind amenajarea „Casei Căsătoriilor”,în clădirea din strada Nicolae Bălcescu nr.2 A,imobil care aparţinea Spitalului Municipal Râmnicu-Sărat şi care figurează în Anexa nr.3-Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Râmnicu-Sărat la poziţia 531 Spital municipal şi policlinică-magazie spital,la HG nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău,precum şi al municipiilor,oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău.

Aceste lucrări au fost efectuate în temeiul HCL nr.162 din 30 septembrie 2008 privind aprobarea elaborării studiului de fezabilitate pentru reabilitare clădire situată în strada Nicolae Bălcescu nr.2 A,cu destinaţia de sediu SPCLEP Râmnicu Sărat şi a HCL nr.211 din 24 noiembrie 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a finanţării investiţiei „Amenajare Casa Căsătoriilor”, hotărâri care au fost adoptate cu încălcarea dispoziţiilor art.1 alin.(2) din OG nr. 70 /2002,potrivit cărora: „Schimbarea destinaţiei sau înstrăinarea bazei materiale a unităţilor sanitare publice se poate face în condiţiile legii şi numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii. Actele de înstrăinare sau de schimbare a destinaţiei bazei materiale a unităţilor sanitare publice, fără aprobarea Ministerului Sănătăţii,sunt nule. Nulitatea se constată de instanţa de judecată,la solicitarea Ministerului Sănătăţii.”.

Aceste dispoziţii sunt opozabile Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Sărat chiar şi în condiţiile modificării şi completării unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării prin OUG nr.48/2010 şi ale preluării managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale. Preluarea managementului asistenţei medicale nu înseamnă că autorităţile administraţiei publice locale pot înstrăina baza materială a unităţilor preluate fără respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi deci fără a solicita aprobarea Ministerului Sănătăţii,în situaţia în care spaţiile destinate activităţii medicale sunt afectate altor activităţi,aşa cum s-a întâmplat în speţă.

Împrejurarea că la data încheierii Protocolului din anul 2003 în clădirea numită „magazie” nu se desfăşura activitate medicală,spaţiul fiind impropriu desfăşurării acestei activităţi,deoarece se afla într-o avansată stare de degradare,aşa cum pretinde pârâtul,nu poate constitui temei pentru schimbarea destinaţiei acestei clădiri în lipsa aprobării exprese a Ministerului Sănătăţii. Dar nici faptul că prin HCL nr.39 din 28 februarie 2008 privind darea în administrarea Spitalului Municipal Râmnicu-Sărat a terenurilor şi clădirilor unităţilor sanitare de interes public Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat nu a transmis în administrare Spitalului Municipal Râmnicu-Sărat şi această clădire „Spital Municipal şi Policlinică-Magazie” din strada Nicolae Bălcescu nr. 2 A,nu înseamnă că modificarea destinaţiei acestei clădiri era legală fără avizul Ministerului Sănătăţii.

Pentru toate aceste considerente,tribunalul va admite acţiunea în administrativ formulată de reclamanta Direcţia de Sănătate Publică Buzău şi cererea de intervenţie accesorie,în interesul reclamantei,formulată de Instituţia Prefectului-Judeţul Buzău,în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local al Municipiului Râmnicu-Sărat,Municipiul Râmnicu-Sărat,prin Primar şi Primăria municipiului Râmnicu-Sărat şi va constata nulitatea absolută a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Sărat cu nr.211 din 24 noiembrie 2008 şi a tuturor actelor juridice ce au decurs din aplicarea acesteia şi prin care imobilul aflat în administrarea Spitalului Municipal Râmnicu-Sărat,situat în municipiul Râmnicu-Sărat,strada Nicolae Bălcescu nr. 2 A,a fost scos din circuitul activităţii medicale fără respectarea dispoziţiilor legale.

Instanţa va lua act că reclamanta nu solicită obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.