CONT.ADM.: Contestaţie formulată împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autoturism dispusă prin procesul verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare (art.581 din Lg. nr.38/2003)


Deliberând asupra prezentei plângeri,

În baza actelor şi lucrărilor dosarului,constată şi reţine următoarele :

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 17 septembrie 2010 şi înregistrată sub nr.4093/114/2010,petentul N.N.M.,a formulat,în contradictoriu cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău ,plângere împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a autoturismului marca Dacia Logan,cu numărul de înmatriculare BZ 06 HJO,măsură luată de Poliţia municipiului Râmnicu-Sărat prin Procesul-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare din 28 august 2010.

În motivarea cererii sale,petentul a arătat că,în fapt,la data de 28 august 2010,Poliţia municipiului Râmnicu-Sărat a efectuat un control asupra autoturismului proprietatea sa,marca Dacia Logan,cu numărul de înmatriculare BZ 06 HJO,fiind oprit în trafic în timp ce conducea autoturismul pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Râmnicu-Sărat.

Cu acest prilej i s-a întocmit procesul-verbal de contravenţie seria AP nr.2062059,prin care a fost sancţionat contravenţional pentru o contravenţie pe care nu a comis-o,şi anume pentru că efectua curse de transport persoane în regim fără a avea autorizaţie de transport.

Împotriva procesului-verbal de contravenţie a formulat plângere la Judecătoria Râmnicu-Sărat,deoarece,pretinde petentul,avea cuvenitele autorizaţii pentru a efectua transport de persoane în regim de taxi,iar procesul-verbal încheiat este nelegal şi netemeinic.

Prin procesul-verbal de contravenţie,organele de poliţie i-au reţinut şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare ale autovehiculului,dar şi certificatul de înmatriculare.Cum această măsură este total abuzivă,petentul nefăcându-se vinovat de săvârşirea niciunei contravenţii,acesta a solicitat admiterea plângerii şi anularea procesului-verbal din 28 august 2010.

Cererea petentului nu este motivată în drept,dar pentru dovedirea susţinerilor sale petentul a depus la dosarul cauzei,în copie,Procesul-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, Contractul de prestări servicii,înregistrat sub nr.99 „I” din 1 ianuarie 2010,un scadenţar credit,emis de Banca Comercială Carpatica,procesul-verbal de contravenţie seria AP nr.2062059,încheiat de Poliţia municipiului Râmnicu-Sărat la data de 28 august 2010,Autorizaţia Taxi nr.95,Autorizaţia nr.90 pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi,Certificatul de înregistrare fiscală seria A nr.0085199 din 10 ianuarie 2008,dar şi Sentinţa civilă nr. 1543 din 17 septembrie 2010 pronunţată de Judecătoria Râmnicu-Sărat în dosarul nr.1004/287/2010,precum şi Autorizaţia taxi nr.95,cu valabilitate începând cu data de 20 octombrie 2010.

În termenul legal,în temeiul dispoziţiilor art.115-118 din Codul de procedură civilă,intimatul IPJ Buzău a formulat întâmpinare,în cuprinsul căreia a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată,invocând următoarele motive :

Petentul N.N.M. a desfăşurat legal activitate de taxi,cu autoturismul marca Dacia Logan,cu numărul de înmatriculare BZ 06 HJO,aşa cum rezultă de altfel şi şi din documentele pe care le-a anexat plângerii.

Începând cu data de 13 iulie 2010,conform Dispoziţiei nr.1715 a Primarului municipiului Râmnicu-Sărat,autorizaţia de desfăşurare a acestei activităţi, cu nr.95,avându-l ca titular pe petent,a fost retrasă,deoarece acesta nu mai îndeplinea una dintre condiţiile care stau la baza menţinerii valabilităţii acestei autorizaţii,şi anume pentru că acesta nu a făcut dovada încheierii unui contract de dispecerizare pe anul 2010.

La data de 28 august 2010,având în vedere că petentul nu este singurul în această situaţie de retragere a autorizaţiei şi existând date că cei în cauză desfăşoară ilegal activitate de taximetrie,la nivelul municipiului Râmnicu-Sărat a fost organizată o amplă acţiune,ocazie cu care petentul N.N.M. a fost depistat în timp ce desfăşura activitate de taximetrie,contrar prevederilor legale.În acest sens,s-a luat măsura sancţionării contravenţionale,conform art.55 alin.(5) lit.a) din Legea nr.38/2003,pentru că desfăşura activităţi de taximetrie fără autorizaţie,iar în conformitate cu art.58? alin.(1) din acelaşi act normativ s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului.

Intimatul a solicitat instanţei respingerea capătului de cerere privind suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului,în condiţiile în care sancţiunea a fost legal aplicată,petentul nu îşi motivează nici în fapt nici în drept cererea,iar condiţiile impuse de art.58? din Legea nr.38/2003 pentru restituirea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare nu sunt îndeplinite.

Intimatul IPJ Buzău a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, întrucât,pe de o parte,măsura atacată nu este un act administrativ în înţelesul legii,ci constituie o măsură complementară de sancţionare adiacentă a unei fapte contravenţionale.În acelaşi cadru,a arătat intimatul,se înscrie şi solicitarea petentului de anulare a procesului-verbal de contravenţie.De altfel,petentul a contestat deja procesul-verbal de contravenţie menţionat,cauza făcând obiectul dosarului nr.2702/ 287/2010 al Judecătoriei Râmnicu-Sărat.

Pentru dovedirea întâmpinării,au fost depuse la dosarul cauzei,în copie Întâmpinarea depusă în dosarul nr.2702/287/2010,citaţia primită de IPJ Buzău pentru acelaşi dosar,plângerea petentului împotriva procesului-verbal seria AP nr. 2062059 din 28 august 2010 şi Dispoziţia Primarului municipiului Râmnicu-Sărat nr.1715 din 13 iulie 2010.

Examinând întregul material probator administrat în cauză,în contextul dispoziţiilor legale incidente,tribunalul constată şi reţine că plângerea formulată de petentul N.N.M. este neîntemeiată,pentru următoarele considerente :

Prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria AP nr.2062059 încheiat de Poliţia municipiului Râmnicu-Sărat la data de 28 august 2010,petentul N.N.M. a fost sancţionat contravenţional,cu amendă în sumă de 25 000 lei,pentru nerespectarea dispoziţiilor art.7 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere,faptă sancţionată ca şi contravenţie prin art.55 pct.5 lit.a) din acelaşi act normativ cu amendă de la 25 000 lei la 50 000 lei.Totodată,în temeiul art.58? din Legea nr.38/2003,s-a dispus reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

S-a reţinut în cuprinsul acestui proces-verbal că în ziua de 28 august 2010,orele 10,30,pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Râmnicu-Sărat, petentul N.N.M. a condus autoturismul marca Dacia Logan,cu numărul de înmatriculare BZ 06 HJO şi a efectuat curse de transport persoane în regim taxi fără a avea autorizaţie de transport.

Împotriva acestui proces-verbal,petentul N.N.N. a formulat plângere contravenţională,cauza formând obiectul dosarului nr.2702/287/ 2010 al Judecătoriei Râmnicu-Sărat,cu termen de judecată la 18 noiembrie 2010.

După întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, agentul constatator a dispus şi suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului cu numărul de înmatriculare BZ 06 HJO,întocmind în acest sens Procesul-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare din 28 august 2010,conform modelului prevăzut în anexa nr.1b) la Ordinul MAI nr. 108/2010 pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

În temeiul art.V din OUG nr.34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi persoane,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.168/2010,petentul N.N.M. a formulat plângere,solicitând instanţei de administrativ anularea acestei măsuri,apreciind că această măsură este abuzivă, întrucât nu se face vinovat de săvârşirea nici unei contravenţii.

Din probele administrate în cauză,tribunalul reţine însă că,prin Dispoziţia Primarului municipiului Râmnicu-Sărat cu nr.1715 din 13 iulie 2010 (fila 24 din dosar),s-a aprobat retragerea Autorizaţiei taxi nr.95/BZ 06 HJO,întrucât transportatorul autorizat N.N.M nu mai îndeplinea una dintre condiţiile care stau la baza menţinerii valabilităţii acestei autorizaţii,respectiv pentru că nu s-a făcut dovada încheierii unui contract de dispecerizare pentru anul 2010.

Prin urmare,la data de 28 august 2010,petentul a utilizat autoturismul marca Dacia Logan,cu numărul de înmatriculare BZ 06 HJO,pentru transportul public de persoane,fără ca acesta să deţină autorizaţie taxi.O nouă Autorizaţie taxi, cu nr.95,a fost eliberată petentului la data de 19 octombrie 2010,cu valabilitate începând cu data de 20 octombrie 2010 şi până la data de 20 octombrie 2014.

Potrivit dispoziţiilor art.58? alin.(1) din Legea nr.38/2003,”În cazul utilizării unui autoturism pentru transportul public de persoane fără ca acesta să deţină autorizaţie taxi sau,după caz,copie conformă ori dacă aceste documente au valabilitatea depăşită sau nu sunt conforme cu transportul efectuat ori cu prevederile prezentei legi,precum şi în cazurile prevăzute la art.20 alin.(7) şi art.36 alin.(3),odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, prevăzută de prezenta lege,se suspendă dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru 6 luni”,iar potrivit alin.(4) al aceluiaşi articol,”Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autoturismului încetează,iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie,la cerere,dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii : a) au trecut cel puţin 30 de zile de la data procesului-verbal de reţinere;b)se depune dovada achitării amenzii contravenţionale”.

La data introducerii plângerii,nici una dintre aceste condiţii nu era îndeplinită,iar petentul nu a făcut dovada că,înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ,ar fi solicitat IPJ Buzău anularea măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a autoturismului,în temeiul art.7 alin.(1) din Legea nr.554/ 2004,potrivit căruia „Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare,dacă aceasta există,în termen de 30 de zile de la data comunicării actului,revocarea,în tot sau în parte,a acestuia.”.

Pentru considerentele expuse, prin sentinţa nr.1410 din 5.11.2010 , s-a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de petentul N.N.M.,în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău ,împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a autoturismului marca Dacia Logan,cu numărul de înmatriculare BZ 06 HJO, aplicată cu procesul-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare din 28 august 2010.