CONT. FISCAL: Acţiune în anularea deciziei privind regularizarea situaţiei financiare a societăţii comerciale . Administrarea unei expertize contabile, probă esenţială pentru confirmarea soluţiei de admitere a acţiunii Acţiuni (în): anulare, posesorie, r


Prin acţiunea înregistrată la rolul acestei instanţe sub nr. 4495/2009, reclamanta SC XX solicitat în contradictoriu cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău anularea deciziei nr.73/22.09.2009 şi implicit a efectelor acesteia şi anume:

– anularea drepturilor de import stabilite suplimentar faţă de cele achitate la momentul validării DVI 750/1/1809/6.02.2009 în cuantum de 6.273 lei;

– a majorărilor de întârziere aferente calculate în cuantum de 498 lei;

– a sumei reprezentând accize datorate în cuantum de 197.282 lei;

– a majorărilor de întârziere aferente accizelor în cuantum de 27.422 lei;

– a TVA stabilit suplimentar de plată în cuantum de 38.675 lei;

– a majorărilor de întârziere aferente TVA suplimentar de plată în cuantum de 5.305 lei precum şi restituirea sau compensarea garanţiei constituită în data de 6.02.2009 D.J.A.O.V. Constanţa, în valoare de 3.202 lei potrivit borderoului R 2016/6.02.2009.

În motivarea acţiunii s-au învederat următoarele: prin Decizia de regularizare nr.173/1.07.2009 au fost stabilite pentru reclamanţi drepturi de import suplimentare faţă de cele la momentul validării DVI 750/1/1809/6.02.2009, la care au fost calculate majorări de întârziere, accize datorate, TVA suplimentar şi majorări de întârziere aferente TVA suplimentar.

A fost apoi exercitată plângerea administrativă iar prin Decizia nr.732.09.2009 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău a menţinut concluziile Direcţiei Regionale pentru accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa.

Apreciază reclamanta că decizia de regularizare este ilegală, avându-se în vedere următoarele: în data de 6.02.2009 CTIEC SRL a depus Declaraţia Vamală de Import (DVI) nr. 750/I 1809/06.02.2009, în vederea punerii în libera circulaţie a cantităţii de 800 Kg tutun expandat pentru fabricarea ţigaretelor, declarând încadrarea tarifară 23 03 99 90 00, cu taxa vamală preferenţială de 11,6% acordată în baza certificatului de origine China , FORM A nr.G084200A01210027. În urma controlului fizic, autoritatea vamală a considerat încadrarea tarifară incorectă , propunând o alta dar nu cu titlu definitiv, respectiv 24 03 99 10 00 Tutunuri pentru mestecat şi tutunuri pentru prizat, încadrarea tarifară căreia îi corespunde taxa vamală de 29,1%, solicitând şi instituirea unor garanţii de 3.202 lei în data de 06.02.2009 pentru acordarea liberului de vamă, fapt acceptat şi realizat de către CTIEC SRL.

În vederea adoptării unei decizii faţă de punctele de vedere diferite menţionate , autoritatea vamală a solicitat CTIEC SRL , prin adresa 1757/06.02.2009, prelevarea de probe în vederea transmiterii la Laboratorul Vamal Central. Certificatul de analiză al laboratorului, a fost primit de către DJAOV Constanţa sub numărul 83 din 16.02.2009 (anexa 3), şi apoi transmis către reclamantă prin adresa nr.2914/27,02,2009, având înscris sub semnătura şefei de laborator, următoarele concluzii :” proba reprezintă tutun sub forma de fâşii având lăţimea de 1 mm şi lungimi variabile de culoare galben brun , brun deschis şi brun închis, cu aspect expandat”, fără a avea înscrisă nici o poziţie tarifară în conţinut sau anexată o adresă în care să existe o concluzie privind încadrarea tarifară aferentă produsului. Mai mult decât atât, în baza adresei 2908/27.02.2009 a DJAOV Constanţa , inspectorii din cadrul Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale – Serviciul Antifraudă Vamală Constanţa (DRAOV-SAV Constanţa), având Ordinul de Control înregistrat la nr.35/18.03.2009, au efectuat un control ulterior privind importul de tutun expandat aferent DVI nr.750/I 1809/06.02.2009, precum şi modul de utilizare al acestuia. Conform Notei de constatare a inspectorilor din cadrul DRAOV-SAV Constanţa , încheiată în data de 20.03.2009 şi înregistrată la CTIEC SRL sub numărul 40(anexa 4), se constată însă că „ marfa importată a fost înregistrată în gestiunea societăţii cu NIR 010/07.02.2009”.. „ tutunul expandat este eliberat din magazie către secţia de prelucrare tutun în baza bonurilor de consum”…, „ în secţia de prelucrare tutun materia primă din tutun este umezită , sosată cu sosuri alimentare , taiată, amestecată , uscata şi aromatizată „…” tutunul expandat este folosit la fabricarea ţigaretelor cu ados de umplutură pentru scăderea costurilor, având volum mare pe unitatea de masă, ca adjuvant pentru arderea ţigaretelor şi pentru reducerea gudronului şi a nicotinei. Acest amestec final este folosit la fabricarea industrială a ţigaretelor, în secţia de producţie ţigarete.”, toate aceste constatări confirmând legalitatea înregistrării şi utilizarea materiei prime –tutun expandat pentru fabricarea ţigaretelor- conform fluxului tehnologic declarat, privind obţinerea ţigaretelor în cadrul antrepozitului fiscal de producţie autorizat.

Contrar constatărilor din teren şi documentele financiar contabile, se face trimitere la o încadrare tarifară care ar fi fost precizată în Certificatul de analiză 83/16.02.2009 (nu există asemenea precizare), prin care clasificarea tarifară propusă tutunului cu caracteristicile menţionate , „se clasifică în funcţie de conţinutul net al ambalajului direct la următoarele poziţii NC:

– în ambalaje directe cu un conţinut net de maxim 500 g: 2403 10 10;

– în ambalaje directe cu un conţinut net de peste 500 g: 2403 10 90”, însă aceste precizări nu le-am identificat în conţinutul Certificatului de analiză pe cale îl anexează prezentei.

În drept acţiunea a fost fundamentată pe disp. art 1, art.7 şi art.8 din Legea nr.554/2004.

În conformitate cu disp. art.112 Cod proc.civ. la prezenta au fost depuse înscrisuri în baza cărora a fost fundamentată acţiunea , respectiv:

– declaraţia vamală de import nr.750/I 1809/6.02.2009;

– certificat de analiză al laboratorului vamal central nr.83/16.02.2009;

– nota de constatare a echipei de control a autorităţii vamale nr.30/20.03.2009;

– adresa nr.20878/SLV/30.04.2009 a Direcţiei de Autorizări din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor;

– adresa Direcţiei Tehnice de Vămuire şi Tarif Vamală nr.62464/29.10.2008;

– notele explicative ale nomenclaturii combinate;

– contestaţie împotriva Deciziei de Regularizare NR.173/01.07.2009;

– Decizia nr.73/22.09.2009.

Pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestaţiei ca neîntemeiată din următoarele considerente: la data de 06.02.2009, contestatoarea a depus declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie nr.750/I/1809/6.02.2009, pentru cantitatea de 800 Kg TUTUN EXPANDAT PENTRU FABRICAREA ŢIGARETELOR produs pe care l-a încadrat la codul tarifar 24.03.99.00 taxa vamală aplicabilă fiind de 11,6 % marfa având originea China.

Urmare controlului ulterior efectuat de DRAOV- SAV Constanţa s-a considerat ca marfa declarată trebuia încadrată la codul NV24.03.9910.00, TUTUNURI PENTRU MESTECAT ŞI TUTUNURI PENTRU PRIZAT căruia îi corespunde o taxa vamală de 29,1%.

Pentru a stabili cu certitudine încadrarea corectă a mărfii s-a solicitat prelevarea de probe în vederea transmiterii la Laboratorul Vamal Central .

Certificatul de analiză nr.83/26.02.2009 transmis de Laboratorul Vamal Central relevă faptul că: „Proba reprezintă tutun sub forma de fâşii având lăţimea de 1 mm şi lungimi variabile de culoare galben brun şi brun deschis , având aspect expandat.

Clasificarea tarifară propusă: tutunul cu caracteristicile menţionate mai sus reprezintă tutun pentru fumat şi se clasifica în funcţie de conţinutul net al ambalajului direct la următoarele poziţii NC:

– în ambalaje directe cu conţinut net maxim 500 g:24.03.10.10;

– în ambalaje directe cu un conţinut net de peste 500g:24.03.10.90.

Învederează că susţinerea petentei potrivit căreia certificatul de analiză al laboratorului nr.83/16.02.2009 nu are înscrisă nici o poziţie tarifară în conţinut este total eronată întrucât în conformitate cu Normele de funcţionare a Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor , la rubrica „concluzii” exemplarele 1 şi 3 prevăd în plus faţă de exemplarul 2 destinat importatorului şi propunerea privind încadrarea tarifară.

Prin urmare, potrivit prevederilor art.17 din Ordinul ANAF nr.9250/2006 ”pe baza informaţiilor din certificatul de analiză, biroul vamal ia deciziile privind măsurile tarifare, netarifare şi/sau fiscale pentru partida de marfă din care s-au prelevat probele şi trimite declarantului exemplarul 2 al certificatului de analiză cu confirmare de primire.

În luarea deciziilor prevăzute la alin.1, rezultatele şi concluziile cuprinse în certificatul de analiză emis de Laboratorul vamal central, prevalează în faţa informaţiilor sau datelor cuprinse în documentele de analiză emise de alte laboratoare precum şi în alte documente care conţin informaţii privind caracteristicile fizico-chimice ale mărfii când acestea sunt contradictorii”.

Având în vedere propunerea fermă formulată de către specialiştii din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor în certificatul de analiză, corelată cu rezultatele analizei efectuate, DJAOV Constanţa în mod corect a procedat la încadrarea tarifară a mărfurilor ce fac obiectul declaraţiei vamale în cauză, la codul NC 2403.10.90 determinat în urma analizelor de laborator.

Astfel , s-au născut obligaţiile fiscale rezultate din aplicarea tarifului vamal corespunzător codului stabilit potrivit prevederilor art.20 din Codul Vamal Comunitar.

Precizează că denumirea comercială declarată de către contestatoare în declaraţia vamală la art.2, respectiv:”Tutun expandat pentru fabricarea ţigaretelor” nu este preluată din nici un document, nu are susţinere documentara fiind evidentă intenţia petentei de a sugera nefondat imitarea posibilelor utilizări ale tutunului exclusiv la procesare.

În plus din nici un document prezentat de către societatea importatoare nu rezultă şi nu se probează exclusivitatea unei anumite destinaţii ulteriore pentru marfa în cauză.

La 27.10.2009 la solicitarea pârâtei Direcţia generală a Finanţelor Publice Buzău s-a dispus introducerea în cauză a pârâtei Direcţia Judeţeană pentru operaţiuni Vamale Constanţa.

Pârâta Direcţia Judeţeană pentru Operaţiuni Vamale Constanţa a formulat de asemeni întâmpinare solicitând respingerea ca nefondată a acţiunii motivând următoarele: DRAOV Constanţa a efectuat un control la sediul firmei reclamante, control încheiat prin Nota 8338/23.03.2009 , comunicând totodată demersurile efectuate în sensul solicitat cu adresa nr.13131/1399/06.05.2009, înregistrată la sediul DJAOV Constanţa cu nr.6156/06.05.2009, astfel :

– cu adresa nr. 6051/03.03.2009 s-a solicitat Direcţiei Tehnici de Vămuire şi tarif Vamal lămuriri suplimentare cu privire la textul explicativ aferent încadrărilor tarifare 24 03 10 10 şi 24 03 10 90 astfel cum este menţionat în certificatul de analiză nr.83/16.02.2009 la rubrica „clasificare tarifară propusă”;

– cu adresa nr.11872/SLV/06.03.2009 Direcţia Tehnici de Vămuire şi tarif Vamal comunică textul corect pentru încadrările tarifare propuse în certificatul de analiză arătat şi anume „în ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 500 g:24 03 10 10” şi în ambalaje directe cu un conţinut net de peste 500 g :24 03 10 90”;

– pentru înlăturarea oricăror suspiciuni cu privire las clasificarea mărfii declarate de reclamantă în declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie nr. 750/I 1809/06.02.2009 sub denumirea „tutun expandat pentru fabricarea ţigaretelor” s-au solicitat cu adresa nr.8747/26.03.2009, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia Generală Politici Agricole, precizări cu privire la procedeul de expandare a tutunului şi daca acesta poate fi considerat TUTUN PENTRU FUMAT respectiv „tutun tăiat sau fărâmiţat într-un alt mod , răsucit sau presat în bucăţi şi care poate fi fumat fără prelucrare industrială ulterioară” în înţelesul art.174 alin 4 lit. a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare;

– având în vedere răspunsul Ministerului Agriculturii , Pădurilor şi Dezvoltării Rurale- Direcţia Generală Politici Agricole comunicat cu adresa nr. 129220/31.03.2009 şi anume „tutunul expandat intră în categoria tutunului parţial prelucrat care intră în procesul industrial de fabricare a ţigărilor”, s-a solicitat Direcţiei Tehnici de Vămuire şi Tarif Vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor cu adresa nr.10320/1040/06.04.2009 încadrarea tarifară corectă a tutunului expandat;

– cu adresa nr.20800/TFN/24.04.2009, Direcţia Tehnici de Vămuire şi Tarif Vamal ne comunică faptul că îşi menţine punctul de vedere privind clasificarea mărfii ce face obiectul declaraţiei vamale nr.750/I 1809/6.02.2009 la subpoziţiile din Nomenclatura Combinată 24.03.10.10, respectiv 24.03.10.90 , astfel cum acesta a fost exprimat în certificatul de analiză nr.83/16.02.2009 la rubrica „clasificare tarifară propusă”.

În conformitate cu prevederile art.17 alin.2) din Ordinul Autorităţii Naţionale a Vămilor nr.9250/18.12.2006, autoritatea vamală este ţinută de rezultatele şi concluziile cuprinse în certificatul de analiză emis de Laboratorul vamal central , care prevalează în faţa informaţiilor sau datelor cuprinse în documentele de analiză emisă de alte laboratoare , precum şi în alte documente care conţin informaţii privind caracteristicile fizico-chimice ale mărfii atunci când acestea sunt contradictorii.

Certificatul de analiză nr.83/16.02.2009 în exemplarele 1 şi 3 concluzionează că tutunul cu caracteristicile menţionate în certificat reprezintă tutun pentru fumat şi se clasifică în funcţie de conţinutul net al ambalajului direct subpoziţiile 24031010, respectiv 24031090.

Mai mult , documentele prezentate nu conţin nici o indicaţie privind anumite proprietăţi ale tutunului care l-ar face impropriu fumatului , astfel încât destinaţia acordată ulterior să fie în mod obligatoriu procesarea acestuia.

Concluzionând , clasificarea tarifară a fost stabilită astfel:

1) având în vedere propunerea fermă stabilită de specialiştii din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor în certificatul de analiză- exemplarele 1 şi 3 , corelată cu rezultatele analizei efectuate;

2) şi în conformitate cu:

– Reguli generate de încadrare nr.1 şi nr.6 din Sistemul armonizat la care România a aderat prin Legea nr.98/1996;

– Notele explicative la Nomenclatura Combinată aferentă subpoziţiilor 24 03 10 10 şi respectiv 24 03 10 90;

– Avizul de clasificare emis de Organizaţia Mondială a Vămilor (MO nr.813/18.12.2001);

– Textul oficial al Notelor Explicative la sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor aferente poziţiei tarifare 2403.

Prin urmare, încadrarea tarifară a mărfurilor ce fac obiectul declaraţiei vamale în cauză la codul 24031090 a determinat stabilirea unor obligaţii fiscale rezultate din aplicarea tarifului vamal corespunzător codului stabilit , datorie ce se naşte în momentul acceptării declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie a mărfurilor conform prevederilor art.201 alin.1) şi 2) din Codul vamal comunitar.

În completarea probatoriilor reclamanta a solicitat efectuarea unei expertize contabile cu următoarele obiective:

1 – dacă produsul importat în speţă de societatea reclamantă a fost introdus în procesul tehnologic de fabricare a ţigaretelor, cu menţionarea operaţiunilor contabile efectuate în acest sens, precum şi a procesului tehnologic pe care l-a urmat;

2 – să precizeze dacă pentru ţigaretele produse în urma introducerii în procesul de fabricaţie a tutunului importat în cauză , societatea reclamantă a achitat acciza aferentă acestora, care a fost cuantumul ei şi modalitatea de calcul a acesteia;

a) existenţa autorizaţiei de antrepozit fiscal şi a documentelor aferente;

b) existenţa înregistrărilor financiar contabile a importurilor de tutun în evidenţele societăţii;

c) înregistrările financiar contabile privind produsul finit „ţigarete” obţinut în urma procesului tehnologic;

d) existenţa documentelor care atestă plata accizelor , TVA şi altor impozite datorate bugetului de stat la introducerea în consum a ţigaretelor şi concordanţa între materia primă importată , rata de randament şi nivelul producţiei realizate.

Asupra acestor obiective pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău s-a opus apreciind că nu sunt utile cauzei.

Expertiza cu obiectivele astfel stabilite a fost efectuată de către expertul contabil Roşioru Vartan .

Asupra lucrării efectuate ambele pârâte au formulat obiecţiuni asupra cărora expertul a răspuns.

Examinând prezenta acţiune în raport de actele cauzei, susţinerile părţilor şi de legislaţia incidentă cauzei instanţa urmează a o admite.

Se au în vedere următoarele: reclamanta SC XX este antrepozitar fiscal legal autorizat de producţie tutun şi ţigarete.

În conformitate cu dispoziţiile art.183 al.1 din Legea nr.571/2003 cu modificările ulterioare, reclamanta are obligaţia de a îndeplini următoarele: să ţină evidenţe exacte şi actualizate cu privire la materiile prime, lucrările în derulare şi produsele accizabile finite, produse sau primite în antrepozitele fiscale şi să prezinte evidenţele corespunzătoare , la cererea autorităţile fiscale competente.

Astfel reclamanta a înregistrat în evidenţa contabilă importul de tutun din Invoice nr. 081204 din 4.12.2008 container NO.TCNU9927503 în cantitate de 800 Kg.

Această cantitate de tutun expandat a fost întrebuinţată la obţinerea a 5960 Kg tutun de fumat cu un consum de 13,42 % care a fost utilizat mai departe la livrare în regim suspensiv , randamentul fiind între 95 şi 98%.

La 6.02.2009 reclamanta a depus declaraţia vamală de import nr.750/1809 în vederea punerii în circulaţie a cantităţii de 800 Kg tutun expandat declarând încadrarea tarifară 24 03 99 90 00 cu taxa vamală preferenţială de 11,6% acordată în baza certificatului de origine.

Urmare controlului fizic au apărut suspiciuni cu privire la felul mărfii declarate considerându-se de către organul vamal de control că marfa ar fi susceptibilă de a fi încadrată în MOMENCLATURA COMBINATĂ la codul tarifar 24 03 99 10 00 şi anume tutunuri pentru mestecat şi tutunuri pentru prizat, căruia îi corespunde o taxă normală de 29,1%.

Pentru înlăturarea acestor suspiciuni au fost prelevate probe şi înaintate către Laboratorul Vamal Central Bucureşti cu cererea de analiză nr. ROCT 19700602090007 pentru stabilirea încadrării tarifare corecte.

În baza rezultatului înscris în certificat pârâta DRAOV Constanţa a efectuat un control la sediul reclamantei, control încheiat prin NOTA 9338/23.03.2009.

Totodată în sarcina reclamantei s-a reţinut şi contravenţia prevăzută de art.652 lit. i din HG nr.705/2006 fiind sancţionat cu amendă de 1500 lei potrivit procesului verbal de contravenţie nr.75/9.07.2009.

În raport de cele declarate de reclamantă se pune întrebarea firească în ce măsură reclamanta avea obligaţia calculării şi încasării accizei şi a altor obligaţii.

Pornind de la cele consemnate în certificatul de analiză emis de Laboratorul vamal central nr.83/16.02.2009 avându-se în vedere şi cele constatate în urma controlului efectuat de Serviciul Antifraudă Vamală Constanţa /nota de constatare din 20.03.2009 cât şi a celorlalte înscrisuri depuse la dosar, expertiza contabile a reliefat faptul că reclamanta nu datorează accize şi alte obligaţii întrucât ele se datorează pentru produsul finit şi nu pentru materia primă cum eronat a apreciat pârâta DRAOV Constanţa, susţinere confirmată şi cu Decizia nr.15/2010 a ANAF depusă la dosar filele 191-208.

Aşa fiind , instanţa va avea în vedere şi cele dispuse prin Sentinţa civilă nr.10651/26.04.2010 Judecătoria Constanţa a admis plângerea petentei dispunând anularea procesului verbal de contravenţie nr.75/9.07.2010.

Pentru considerentele ce preced, prin sentinţa nr.1407 din 4.11.2010 s-a admis acţiunea formulată de reclamantă, dispunându-se anularea celor două decizii contestate.