Contencios adm.fisc- anulare act administrativ fiscal Cereri


In motivare, reclamanta arata ca, între parti s-a încheiat contractul de lucrari nr. 8532 din 07.07.2010 având ca obiect executarea serviciilor de proiectare si lucrari de executie a constructiei pentru Centrul Local Baia, însa, desi s-au purtat mai multe discutii referitoare la executarea cu întârziere a lucrarilor contractate, aceasta întârziere nu le este imputabila pentru ca, înainte de începerea lucrarilor, achizitorul avea obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei iar aceste documente au fost comunicate dupa aproximativ 2 luni, respectiv autorizatia de construire din 27.09.2010, avizul ……… din 30.08.2010, avizul de amplasament emis de ……… la 16.09.2010.

Se sustine ca achizitorului îi revine culpa exclusiva pentru întârziere pentru ca nu si-a îndeplinit obligatiile asumate, pe lânga faptul ca avea obligatia de a pune la dispozitie executantului amplasamentul lucrarii si suprafetele de teren necesare pentru depozitare si organizare de santier; dar si ca, pâna în prezent, a efectuat lucrari în valoare de 59.977,26 lei reprezentând proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie, lucrari de infrastructura, sistematizare verticala si terasamente.

Reclamanta subliniaza ca, din punct de vedere juridic, nu poate opera rezilierea contractului pentru ca în cuprinsul sau nu este stipulat un pact comisoriu de gradul IV, fiind necesara interventia instantei, pe lânga faptul ca, atât timp cât nu si-a îndeplinit obligatiile de executat, achizitorul nu poate invoca rezolutiunea.

In dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar, în copie, procesul verbal din 15.12.2010, contractul de lucrari din 07.07.2010, notificarea nr. 12780 din 19.10.2010, dovada concilierii, facturi fiscale, situatii de plata, planse fotografice, alte înscrisuri, solicitând proba cu martori, ce a fost respinsa, si efectuarea în cauza a unei expertize în constructii.

In aparare, institutia pârâta a depus întâmpinare, la care a anexat înscrisuri, solicitând proba cu interogatoriul reclamantei.

Examinând cauza, în raport cu probele administrate, instanta retine ca, între parti s-a încheiat contractul de lucrari din 07.07.2010, prin care S.C. ……… S.R.L. Tulcea, în calitate de executant, s-a obligat sa execute servicii de proiectare si de executie a constructiei pentru Centrul Local Baia, executarea urmând a începe dupa emiterea ordinului de începere a lucrarilor si predarea amplasamentului (art. 7), într-un termen de 5 luni, în timp ce achizitorul Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Tulcea s-a obligat sa plateasca pretul convenit pentru realizarea întelegerii, dar sa si obtina toate autorizatiile si avizele necesare executiei, urmând a pune la dispozitia executantului întreaga documentatie necesara executiei.

In derularea contractului, între partile contractante au aparut neîntelegeri datorita întârzierilor înregistrate în executarea lucrarilor, executantul imputând achizitorului, pe de o parte, ca autorizatia de construire s-a eliberat la 27.09.2010 si ca certificatul de urbanism pus la dispozitie în 07.07.2010 era expirat, neputând fi obtinute avizele necesare, nerealizându-se nici predarea amplasamentului, iar pe de alta parte, achizitorul s-a prevalat de nerespectarea graficului de executie, înregistrându-se întârzieri mari înca din faza de proiectare, procedând la emiterea notificarii nr. 12463 prin care s-a stabilit ca termen limita pentru depunerea documentatiei tehnice – data de 15-10.2010.

In continuare, a fost comunicata executantului S.C. ……… S.R.L. Tulcea, notificarea nr. 12780 din 19.10.2010 prin care s-a învederat de catre achizitor ca proiectul tehnic depus la 15.10.2010 nu îndeplineste prevederile din anexa nr. 2.10 din H.G. nr. 363/2010 si, având în vedere termenul scurt ramas pâna la data la care obligatiile contractuale asumate trebuiau îndeplinite, considera contractul nr. 8532 din 07.07.2010 reziliat de drept.

Prin aceeasi notificare, executantul a fost pus în întârziere si cu privire la plata de daune interese.

Potrivit art. 11.3 din Contractul nr. 8532 din 07.07.2010 încheiat de parti, nerespectarea obligatiilor asumate prin contract de catre una din parti, în mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde plata de daune-interese.

Fata de modul de redactare al clauzei contractuale rezulta ca aceasta se constituie într-un pact comisoriu de gradul III întrucât pactul comisoriu din aceasta categorie cuprinde clauza ca, în caz de neexecutare de catre una din parti a obligatiei sale, contractul se considera rezolvit de plin drept, numai ca pentru a opera este necesar ca partea care nu si-a îndeplinit obligatia sa fi fost pusa în întârziere, în formele prevazute de lege, fiind necesara si interventia instantei care sa constate operarea de drept a rezolutiunii, în functie de particularitatile situatiei.

Pe de alta parte, pactul comisoriu de gradul IV presupune ca, în caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea în întârziere si fara orice alta formalitate prealabila.

Insa, contractul în discutie nu înlatura obligatia punerii în întârziere si a altor formalitati prealabile, conditii în care nu poate fi calificat ca un pact comisoriu de gradul IV care ar înlatura interventia instantei.

Fata de aceasta situatie, având în vedere si împrejurarea ca sunt aspecte în divergenta pe care partile si le imputa reciproc, se constata ca, doar în baza notificarii nr. 12780 din 19.10.2010 nu poate opera rezilierea de drept a contractului.

Nu se justifica însa anularea acesteia pentru ca valoreaza punere în întârziere a executantului, fiind singurul înscris ce cuprinde toate obligatiile a caror nerespectare se invoca de achizitor, dar, dupa cum s-a aratat, în baza acesteia, nu opereaza rezilierea, astfel ca nu poate fi restituita nici contravaloarea lucrarilor deja efectuate

Având în vedere argumentele prezentate, instanta va respinge cererea formulata ca nefondata.