Contencios adm.fisc- contestaţie act administrativ fiscal Contestaţie în anulare


R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA,

DE ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA CIVILA NR. 4112

Sedinta publica din data de 20 octombrie 2011

T R I B U N A L U L ,

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea sub nr. …/88/2010, reclamantul … a formulat contestatie împotriva Deciziei nr. 40/23.04.2010, emisa de D.G.F.P. Tulcea, în solutionarea contestatiei înregistrata sub nr. 22842/25.03.2010, solicitând anularea acesteia, precum si a Deciziei de impunere privind impozitul pe venit, stabilit suplimentar de plata, de catre inspectia fiscala pentru persoane fizice.

In motivarea contestatiei, s-a aratat ca, în baza Avizului de inspectie fiscala nr. 20299 din 14.01.2010, Serviciul de Inspectie Fiscala Persoane Fizice 2 al D.G.F.P. Tulcea, în data de 22.01.2010 a fost începuta inspectia fiscala la …, inspectie care s-a desfasurat în perioada 22.01.2010 – 26.02.2010 si a vizat perioada fiscala 2006 – 2009, la sediul D.G.F.P. Tulcea. In urma inspectiei fiscale efectuate, s-a întocmit raportul de inspectie fiscala nr. … din 26.02.2010 care nu a tinut cont de elemente de fapt si de drept si în urma acestuia a fost emisa decizia nr. … din 26.02.2010 pe care o considera nelegala si netemeinica, stabilindu-se în sarcina acestuia un impozit suplimentar de 4.479 lei si accesorii aferente de 2081 lei.

Impotriva acestei decizii a formulat plângere în termen legal, înregistrata sub nr. … din 15.03.2010, aratând motivele de netemeinicie ale acesteia.

In urma plângerii, i-a fost comunicata Decizia nr. … din 23.04.2010 prin care i s-a respins plângerea. Considerând ca prin aceasta decizie i s-au adus vatamari în drepturi recunoscute de lege precum cel la o corecta stabilire a impozitelor datorate, a formulat prezenta contestatie.

In drept, contestatorul si-a întemeiat contestatia pe disp. art. 1, art. 8 si art. 11 din Legea nr. 554/2004.

Pârâta D.G.F.P. Tulcea a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondata.

Totodata, a depus si urmatoarele înscrisuri: adresa de înaintare a solutionarii contestatiei – …/23.04.2010 – D.G.F.P. Tulcea, Decizia nr. … din 23.04.2010 – D.G.F.P. Tulcea, contestatie la Decizia de impunere FN 15.03.2010 – …, înregistrat si de D.G.F.P. Tulcea nr. 22842/15.03.2010, adresa de înaintare a Deciziei de impunere nr. … din 26.02.2010 – D.G.F.P. Tulcea, decizie de impunere …./26.02.2010 – D.G.F.P. Tulcea, raport de inspectie fiscala …/26.02.2010 – D.G.F.P. Tulcea, anexe raport expertiza, fise magazie a formularelor cu regim special, înstiintare pentru discutia finala … din 25.02.2010 – D.G.F.P. Tulcea, punct de vedere al contribuabilului, nota explicativa, declaratie, proces-verbal de ridicare înscrisuri – 17.02.2010.

La termenul din 7 ianuarie 2011, a fost încuviintata cererea contestatoarei privind efectuarea unei expertize contabile, expertul urmând sa raspunda la urmatoarele obiective: determinarea veniturilor si cheltuielilor aferente perioadei supusa controlului 2006 – 2009; identificarea cheltuielilor deductibile aferente aceleasi perioade; explicarea diferentelor între rezultatul expertizei contabile si cel al inspectiei fiscale, determinarea impozitelor suplimentare si a majorarilor datorate pâna la data achitarii debitului.

Contestatoarea a mai depus chitantele nr. … si nr. …. din 27.04.2010 emise de Trezoreria Municipiului Tulcea, prin care a achitat sumele de plata stabilite prin Decizia de impunere contestata ca fiind datorate bugetului de stat, adeverinta nr. …/22.03.2011 … – Tulcea, contractul de comodat referitor la apartamentul care serveste drept sediu Cabinet Individual de Avocatura … din 14.08.2002, actul aditional la acesta din 15 decembrie 2003, precum si Contractul de comodat din 16.01.2004, referitor la un autoturism marca ….

Analizând contestatia formulata, pe baza înscrisurilor si a probelor administrate în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin Decizia nr. 40 din 23.04.2010 emisa de D.G.F.P. Tulcea a fost respinsa ca neîntemeiata contestatia formulata de CABINET INDIVIDUAL DE …., împotriva Deciziei de impunere nr. …/26.02.2010, privind impozitul pe stabilit suplimentar de plata de Inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente în mod individual sau într-o forma de asociere, privind suma totala de 6.560 lei, reprezentând impozit pe venit în suma de 4479 lei si majorari de întârziere aferente la plata impozitului pe venit în suma de 2081 lei.

Organele de inspectie fiscala au stabilit sumele de plata reprezentând impozit pe venit si majorari de întârziere, pentru perioada supusa controlului cuprinsa între anii 2006 – 2009.

Astfel, în urma acestor verificari s-a constatat ca urmare a neacceptarii la deducere a unor serii de cheltuieli efectuate de contestator, reprezentând contravaloare abonament cablu tv., telefonie fixa, energie electrica, întretinere sediu, asigurari, combustibil, amortizare mijloace fixe precum si obiecte de uz personal (masa de calcat, uscator de par) pe motiv ca nu au fost efectuate în scopul direct al activitatii cabinetului sau nu îndeplinesc conditiile generale pe care trebuie sa le îndeplineasca cheltuielile aferente veniturilor pentru a fi deductibile, contestatoarea datoreaza suplimentar un impozit pe venit în suma de 4.479 lei si accesorii aferente în suma de 2.081 lei, corespunzatoare anilor fiscali 2006 – 2009.

Potrivit prev. art. 48 alin. 4 lit. a) din Codul fiscal privind regulile generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, una dintre conditiile generale pe care trebuie sa le îndeplineasca cheltuielile aferente veniturilor pentru a putea fi deduse este aceea ca aceste cheltuieli sa fie efectuate în cadrul activitatilor desfasurate în scopul realizarii venitului, justificate prin documente;

Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale prevazute în structura formularelor aprobate: denumirea documentului, numele si prenumele contribuabilului precum si adresa completa; alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor în documentele justificative.

Potrivit concluziilor formulate de expertul contabil, la obiectivul nr. 2 al expertizei, acesta a constatat ca în perioada 2006 – 2009 din totalul cheltuielilor efectuate de contestatoare în suma de 59.336 lei, sunt cheltuieli deductibile în suma de 38.395 lei, fata de cheltuielile deductibile stabilite de organele de inspectie fiscala în suma de 31.340 lei, cu o diferenta în plus de 7.055 lei, si cheltuieli nedeductibile în suma de 20.941 lei, fata de cheltuielile nedeductibile stabilite de organele de inspectie fiscala, în suma de 27.996 lei, cu o diferenta în minus de 7055 lei.

Astfel, expertiza a constatat ca pentru anul 2006, organul de control a evidentiat în mod nejustificat mai multe bonuri fiscale cu o valoare totala de 2161 lei ca fiind cheltuieli nedeductibile, reprezentând contravaloarea benzinei aprovizionata de catre contestatoare, care are în folosinta un autoturism … conform contractului de comodat din 16.01.2004.

Ori, expertiza a constatat ca acestea sunt cheltuieli deductibile fiscal, în conf. cu prevederile art. 159 alin. 5 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal si conform H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care la art. 81 indice 2 alin. 3 prevede ca organele de inspectie fiscala pot solicita completarea sau corectarea acestor documente.

Pentru acelasi motiv, expertul a constatat ca în mod nejustificat a fost apreciata de organele de control ca fiind nedeductibila si suma de 896,8 lei reprezentând contravaloarea materialelor pentru igienizare si curatenie, precum si a altor bunuri necesare desfasurarii obiectului de activitate al cabinetului precum si contravaloarea RCA si a pieselor auto necesare pentru buna functionare a autoturismului detinut în folosinta, în baza Contractului de comodat mai sus mentionat.

Pentru anul 2007, expertiza a constatat ca, în mod nejustificat organele de inspectie fiscala au considerat ca fiind cheltuieli nedeductibile suma de 1654,88 lei, pentru anul 2008 suma de 1937,04 lei si pentru anul 2009 suma de 249,10 lei pentru aceleasi motive si referitor la aceleasi categorii de bunuri si produse necesare pentru buna functionare a …, expertul apreciind ca acestea reprezinta cheltuieli deductibile în conformitate cu prev. art. 159 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 si H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii.

Prin urmare, expertul a constatat în final ca, la Decizia de impunere nr. …/26.02.2010 a DGFP Tulcea diferenta de impozit pe venit stabilita suplimentar de organele de inspectie fiscal în sarcina …, este mai mica cu suma totala de 1.128 lei, de la suma de 4.479 stabilita, la suma de 3.351 lei pe ani, astfel: în anul 2006 petenta datoreaza o diferenta de impozit redusa cu suma de 489 lei, pentru anul 2007 diferenta se reduce cu 263 lei, pentru anul 2008 se reduce cu suma de 336 lei iar pentru anul 2009 se reduce cu suma de 40 lei.

In ceea ce priveste majorarile de întârziere aferente diferentei de impozit pe venit stabilita de organele inspectie fiscala, cuantumul acestora se reduce cu suma de 704 lei, respectiv de la suma de 2081 lei la suma de 1377 lei, pe ani, astfel: pentru anul 2006 majorarile se reduc cu suma de 467 lei, pentru 2007 cu suma de 149 lei, pentru anul 2008 se reduc cu suma de 88 lei, urmare a diferentelor constatate în plus la cheltuielile deductibile în suma de 7.055 lei.

In concluzie, pentru perioada 2006 – 2009, … datoreaza suplimentar o diferenta de impozit pe venit net anuala totala în sumaa de 3351 lei si majorari de întârziere aferente în suma totala de 1.377 lei, calculate pâna la data de 26.02.2010.

Instanta retine totodata ca, petenta a facut dovada cu înscrisuri a faptului ca spatiul reprezentând sediul biroului de avocatura este detinut în baza contractului de comodat încheiat la data de 14 august 2002 între … si Cabinet ….

Potrivit art. 2 din acest contract, comodatarul s-a obligat sa suporte toate cheltuielile legate de folosinta imobilului, pe care le va putea evidentia în situatia sa contabila, si sa foloseasca apartamentul pentru destinatia sa contractuala.

De asemenea, prin contractul de comodat din 16.01.2004, …. a primit spre folosinta gratuita un autoturism marca … pe o durata de 10 ani, cu privire la care s-a obligat sa suporte cheltuielile legate de exploatarea normala a acestuia, cheltuieli ce urmau a fi evidentiate în activitatea proprie a cabinetului.

Fata de constatarile expertizei contabile mai sus aratate, ce se coroboreaza cu celelalte înscrisuri depuse la dosar, instanta apreciaza ca se impune admiterea contestatiei si anularea în parte a Deciziei nr. …/23.04.2010, decizia de impunere nr. …/26.02.2010 si Raportul de inspectie fiscala nr. …/26.02.2010, emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – D.G.F.P. Tulcea, numai în ceea ce priveste diferenta de 1.128 lei datorata de contestator cu titlu de impozit pe venitul anual aferent perioadei 2006 – 2009 precum si diferenta de 704 lei cu titlu de accesorii fiscale aferente impozitului.

Având în vedere ca petenta a facut dovada platii sumelor stabilite prin decizia de impunere contestata, si solutia pronuntata în prezenta cauza, se va dispune restituirea catre contestator a sumei de 1.128 lei impozit si 704 lei majorari de întârziere.

Urmeaza a se stabili onorariu definitiv cuvenit expertului în suma de 1.400 lei si a se dispune plata acestuia de catre Biroul Local de Expertiza Tulcea.

În temeiul art. 276 Cod procedura civila, va fi obligata pârâta la 250 lei cheltuieli de judecata reprezentând onorariu de avocat catre contestator.

1