Contencios administrativ. Contestaţie împotriva deciziei privind cuantumul drepturilor salariale. Competenţă teritorială


– art. 27 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea;

Împotriva hotărârilor pronunţate de colegiul de conducere al curţii de apel sau, după caz, de colegiul de conducere al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei circumscripţie îşi desfăşoară activitatea persoana în cauză ori, după caz, al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, de colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Secţia de administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru hotărârile colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sau, după caz, a Curţii de Apel Bucureşti, pentru celelalte hotărâri. Hotărârile pronunţate sunt irevocabile.

Din aceste dispoziţii legale rezultă că norma ce stabileşte competenţa materială a Curţii de Apel Bucureşti are caracter absolut, iar părţile nu pot deroga.

Din aceste dispoziţii legale rezultă că norma ce stabileşte competenţa materială a Curţii de Apel Bucureşti are caracter absolut, iar părţile nu pot deroga.

Sentinţa nr. 277 din 15 decembrie 2010 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal

(irevocabilă prin nerecurare)

Prin acţiunea formulată reclamanta DMR a chemat în judecată pârâţii CURTEA DE APEL PLOIEŞTI, MINISTERUL JUSTIŢIEI, MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună revocarea în totalitate a DECIZIEI NR. 328 din 09 august 2010 emisă de Preşedintele Curţii de Apel Ploieşti, în sensul înlăturării diminuării cu 25% aplicată în perioada 03.07.2010-31.12.2010, în ceea ce priveşte cuantumul brut al salariilor, inclusiv sporuri, indemnizaţii sau alte drepturi salariale ale personalului auxiliar de specialitate, personalului conex, şi personalului contractual din cadrul Curţii de Apel Ploieşti şi anularea HOTĂRÂRII NR. 16 (EXTRAS) din data de 22 septembrie 2010 a Colegiului de Conducere din cadrul Curţii de Apel Ploieşti şi pe cale de consecinţă:

– obligarea pârâţilor la plata diferenţei dintre drepturile salaríale cuvenite şi cele încasate efectiv pentru perioada menţionată mai sus, respectiv 03.07.2010-31.12.2010, drepturi ce vor fi actualizate în funcţie de indicele de inflaţie existent la data punerii efective în executare

– obligarea pârâtei Curtea de Apel Ploieşti de a efectua menţiunile corespunzătoare privind înlăturarea diminuării de 25% în carnetul de muncă;

– obligarea pârâtului să asigure pârâtului Ministerul Justiţiei sumele necesare acordării acestor drepturi salariale.

În motivarea acţiunii, a arătat reclamanta că, prin decizia nr. 328 din 09 august 2010 dată de Curtea de Apel Ploieşti s-a dispus ca în perioada 03 iulie 2010 – 31 decembrie 2010, cuantumul brut al salariilor, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale ale personalului auxiliar de specialitate, personalului conex, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Curţii de Apel Ploieşti să se diminueze cu 25%.

Precizează că prin contestaţia înregistrată la Curtea de Apel Ploieşti, a sesizat autoritatea emitentă a actului administrativ atacat, arătând că decizia nr. 328 din 09 august 2010 este nelegală şi netemeinică şi pe cale de consecinţă a solicitat revocarea acesteia.

Prin adresa nr. 4235/A/2010 din 13.09.2010 a Curţii de Apel Ploieşti i s-a adus la cunoştinţă că prin Hotărârea nr. 16/22.09.2010 Colegiul de conducere al instanţei a respins contestaţia formulată împotriva deciziei nr. 328/2010 a Curţii de Apel Ploieşti, comunicându-i un extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 14/2010.

La data de 17.11.2010, Ministerul Justiţiei a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetenţei materiale a Curţii de Apel Ploieşti.

Analizând excepţia invocată prin prisma actelor dosarului şi a dispoziţiilor legale ce au incidenţă în cauză, faţă de art. 137 Cod procedură civilă, Curtea a reţinut următoarele:

Potrivit art. 27 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea nemulţumit de modul de stabilire a drepturilor salariale poate face contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de stabilire a drepturilor salariale poate face contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de stabilire a drepturilor salariale, la colegiul de conducere al curţii de apel sau, după caz, la colegiul de conducere al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei circumscripţie îşi desfăşoară activitatea persoana în cauză ori, după caz, al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, la colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile.

Împotriva hotărârilor organelor prevăzute la alin.1 se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru hotărârile colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sau, după caz, a Curţii de Apel Bucureşti, pentru celelalte hotărâri. Hotărârile pronunţate sunt irevocabile.

Cum reclamanta din prezenta cauză a solicitat revocarea în totalitate a DECIZIEI NR. 328 din 09 august 2010 emisă de Preşedintele Curţii de Apel Ploieşti, în sensul înlăturării diminuării cu 25% aplicată în perioada 03.07.2010-31.12.2010, în ceea ce priveşte cuantumul brut al salariilor, inclusiv sporuri, indemnizaţii sau alte drepturi salariale ale personalului auxiliar de specialitate, personalului conex, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Curţii de Apel Ploieşti şi anularea HOTĂRÂRII NR. 16 (EXTRAS) din data de 22 septembrie 2010 a Colegiului de Conducere din cadrul Curţii de Apel Ploieşti, iar nu anularea ordinului Ministrului de Justiţie prin care s-a stabilit diminuarea cu 25 %, competenţa în soluţionarea prezentei cauze aparţine Curţii de Apel Bucureşti potrivit dispoziţiilor menţionate mai sus.

Pentru aceste considerente şi în temeiul art.158 Cod procedură civilă, Curtea a admis excepţia necompetenţei materiale invocată de Ministerul Justiţiei şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Bucureşti.