Contencios administrativ şi fiscal – anulare act administrativ Cereri


TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, DE ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA CIVILA Nr. 424/2012

Sedinta publica de la 26 Ianuarie 2012

TRIBUNALUL,

Sub nr. … din 10.10.2011 s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantul … domiciliat în Tulcea, …, jud. Tulcea prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtele Municipiul Tulcea – Consiliul Local Tulcea cu sediul în Tulcea, str. Pacii, nr. 20, jud. Tulcea si S.C…, jud. Tulcea, sa se constate nulitatea absoluta a contractului de concesiune nr. …/07.10.2005, precum si încetarea efectelor juridice ale acestui contract.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca prin sen. civ. nr. 1523/03.07.2008 a Tribunalului Tulcea, definitiva si irevocabila prin dec. civ. nr. 237/27.10.2008 a Curtii de Apel Constanta, prin care s-a respins apelul pârâtei Municipiul Tulcea, a devenit proprietarul de drept al terenului ce face obiectul contractului de concesiune încheiat între cele doua pârâte. A mai aratat reclamantul ca a procedat la punerea în întârziere a pârâtei S.C. …., însa aceasta nu a înteles sa elibereze terenul, motiv pentru care a actionat-o în judecata, solicitând evacuarea acesteia, solicitare ce face obiectul unui alt dosar. Totodata, reclamantul a mai precizat ca potrivit art. 21 alin. 5 din Legea nr. 10/2001, este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, concesionarea terenurilor ce fac obiectul respectivei legi, pâna la solutionarea procedurilor administrative si, dupa caz, judiciare, generate de aceasta lege, aceasta fiind situatia în speta.

În probatiune, reclamantul a depus la dosarul cauzei, în fotocopie, sen. civ. 1523/03.07.2008 a Tribunalului Tulcea, notificarea adresata Prefecturii Tulcea, precum si doctrina (filele 43-51).

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de 447 de lei, potrivit chitantei atasata la fila 4 si cu 0,30 lei, timbru judiciar.

Legal citata, pârâta Consiliul Local al municipiului Tulcea a formulat întâmpinare, împreuna cu Primaria municipiului Tulcea, invocând exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a acesteia din urma întrucât primaria este un aparat tehnic-administrativ creat pentru transpunerea în practica a atributiilor executive în cadrul unitatii administrativ teritoriale, lipsindu-i capacitatea de folosinta si implicit, de exercitiu.

Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea cererii, aratând ca la data restituirii terenului catre reclamant, acesta nu era liber în totalitate, fiind ocupat de constructii si afectat de dreptul de concesiune constituit în favoarea proprietarilor constructiilor. De aceea, arata în continuare pârâta, reclamantul avea obligatia, potrivit art. 14 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, de a prelua contractul de concesiune, subrogându-se în drepturile concedentului, acest text de lege constituind o confirmare a actului juridic nul ca urmare a dispozitiilor art. 21 alin. 5 din aceeasi lege, deoarece titularul dreptului de proprietate, redobândit în temeiul acestei legi are posibilitatea de a renegocia clauzele si termenii contractului. În aceste conditii, apreciaza pârâta, dispozitiile art. 21 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 nu sunt aplicabile în speta.

La dosarul cauzei, pârâta a depus, în fotocopie, dispozitia nr. 2423/07.09.2009 a primarului mun. Tulcea, proces-verbal de punere în posesie, extrase de carte funciara, plan de amplasament al imobilului, hotarâre a consiliului local, contractul de concesiune ce formeaza obiectul cauzei, un contract de închiriere, alte acte (filele 13-32).

La rândul sau, pârâta S.C. … S.R.L. a formulat întâmpinare prin care a invocat prematuritatea cererii de constatare a nulitatii absolute a contractului de concesiune si obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea întâmpinarii, pârâta a aratat ca este vorba de un contract administrativ ce a fost încheiat sub imperiul legii nr. 219/1998, regimul juridic aplicabil fiind cel al dreptului administrativ, situatie în care, asa cum rezulta din dispozitiile legii nr. 554/2004 actiunea adresata instantei de contencios administrativ trebuie sa fie precedata de plângerea prealabila prin care se solicita emitentului actului sau autoritatilor ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a actului, în cazul actelor administrative aceasta plângere prealabila având semnificatia concilierii directe. Or, în prezenta cauza reclamantul nu a urmat aceasta procedura.

Raportat la continutul întâmpinarii formulata de catre Consiliul Local Tulcea, reclamantul a formulat precizari scrise, la termenul din 18.11.2011 (fila 39 din dosar), aratând ca nu a înteles sa cheme în judecata Primaria mun. Tulcea ci Municipiul Tulcea – Consiliul Local Tulcea, situatie în care invocarea exceptiei lipsei capacitatii procesuale de folosinta este straina de natura cauzei.

Sub acest aspect, din continutul cererii de chemare în judecata rezulta ca într-adevar reclamantul nu a înteles sa se judece în contradictoriu si cu Primaria mun. Tulcea, aceasta nefiind deci parte în prezenta cauza, motiv pentru care instanta apreciaza ca nu este învestita cu solutionarea acestei exceptii, cât timp respectiva institutie nu a fost nici macar citata, nefiind chemata în judecata, asa cum s-a precizat anterior.

De asemenea, mai trebuie precizat ca la termenul din 21.12.2011 reclamantul a invocat, prin intermediul avocatului ales, exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Tulcea, exceptie ce a fost respinsa, pentru motivele precizate în încheierea din 27.12.2011.

Examinând cauza mai întâi sub aspectul exceptiei prematuritatii, invocata de catre pârâta S.C. Egis-Rom S.R.L., instanta apreciaza ca aceasta exceptie nu este întemeiata deoarece în speta se solicita sa se constate nulitatea absoluta a unui contract de concesiune încheiat în baza legii nr. 219/1998 cerere care, dat fiind obiectul sau – constatarea unei nulitati absolute – poate fi introdusa oricând, fara sa fie afectata de vreun termen sau de concilierea prealabila, ca în cazul litigiilor comerciale determinate de contractele administrative, ce au ca obiect aplicarea si executarea acestora, conform dispozitiilor art. 8 din legea nr. 554/2004.

În ceea ce priveste fondul cauzei, instanta apreciaza ca actiunea reclamantului este întemeiata în parte, si anume doar în ceea ce priveste constatarea nulitatii absolute a contractului de concesiune nr. …/07.10.2005.

Sub acest aspect, în cauza sunt aplicabile dispozitiile art. 21 alin. 5 din legea nr. 10/2001, potrivit carora este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, concesionarea terenurilor ce fac obiectul acestei legi, pâna la solutionarea procedurilor administrative si, dupa caz, judiciare, generate de aceasta lege.

Astfel se constata ca între cele doua pârâte a fost încheiat contactul de concesiune mentionat anterior, dupa ce reclamantul facuse notificare, potrivit legii nr. 10/2001, aceasta notificare fiind datata 13.08.2001, în timp ce contractul de concesiune a fost încheiat în anul 2005, la un moment în care dispozitiile art. 21 alin. 5 din legea nr. 10/2011, mentionat anterior, erau în vigoare. În aceste conditii pârâta Consiliul Local Tulcea nu putea concesiona suprafata de teren pentru care reclamantul a facut notificare, încalcarea acestei interdictii fiind sanctionata, asa cum s-a mentionat anterior cu nulitatea absoluta.

Mai trebuie precizat, relativ la sustinerile pârâtei Consiliul Local Tulcea, facute prin întâmpinare, ca dispozitiile art. 14 din legea nr. 10/2001 nu pot constitui o confirmare a actului nul întrucât, pentru a opera subrogarea noului proprietar în drepturile statului sau ale persoanei juridice detinatoare, acest text de lege impune conditia ca respectivul contract sa fi fost încheiat potrivit legii, ceea ce, pentru motivele anterior expuse, nu este cazul în prezenta speta.

Relativ la cererea reclamantului de a se constata încetarea efectelor juridice ale contractului de concesiune nr. G5940/07.10.2005, instanta apreciaza ca acesta este inadmisibil, atât timp cât a fost admisa cererea având ca obiect constatarea nulitatii absolute a respectivului contract, unul dintre efectele nulitatii absolute constând tocmai în încetarea efectelor juridice ale respectivului contract. În aceste conditii, constatarea în mod expres a încetarii efectelor juridice ale contractului ar fi superflua.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza a respinge exceptia prematuritatii formularii cererii de chemare în judecata, invocata de catre pârâta S.C… S.R.L., ca nefondata.

Va admite, în parte, actiunea formulata de catre reclamantul …, în contradictoriu cu pârâtele Municipiul Tulcea – Consiliul Local Tulcea si S.C. … S.R.L., având ca obiect constatare nulitate absoluta act si constatare încetare efecte juridice act.

Va constata nulitatea absoluta a contractului de concesiune nr. G 5940/07.10.2005, încheiat între Municipiul Tulcea – Consiliul Local Tulcea si S.C. … S.R.L.

Va respinge capatul de cerere privind constatarea încetarii efectelor juridice ale contractului de concesiune nr. G 5940/07.10.2005, ca inadmisibil.

Va obliga pârâtele la plata sumei de 647 lei catre reclamant, câte 323,5 lei, fiecare pârâta, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând taxa de timbru si onorariu avocat, potrivit chitantei atasata la fila 35 din dosar.

4