CONTENCIOS ADMINISTRATIV. TERMENE PREVĂZUTE ÎN LEGEA NR. 29/1990. RECURS NEFONDAT


Susţinerea recurentului privind împrejurarea că acţiunea a fost introdusă în instanţă în termenul de 1 an prevăzut de art. 5 alin. ultim din Legea nr. 29/1990 a contenciosului administrativ va fi înlăturată, deoarece excepţia pusă în discuţie şi soluţionată de instanţă nu vizează tardivitatea acţiunii, ci tardivitatea plângerii administrative prealabile. Termenul în care reclamantul era obligat să formuleze plângerea prealabilă era de 30 de zile (art. 5 alin. 1 din Legea nr. nr. 29/1990), iar acesta a fost depăşit.

Prin sentinţa civilă nr. 136/21.02.2002, Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă şi de Administrativ a admis excepţia de tardivitate a îndeplinirii procedurii prealabile şi, ca urmare, a respins cererea principală formulată de reclamantul Municipiul Bucureşti – prin Primarul General – în contradictoriu cu pârâtul Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Cererea conexă privind suspendarea hotărârii nr. 287/31.10.2001 a fost respinsă ca rămasă fără obiect.

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut că hotărârea nr. 287 a CGMB a fost adoptată la data de 31.10.2001, iar procedura prealabilă a fost efectuată de reclamant la 20.12.2001, deci cu depăşirea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 5 din Legea nr. 29/1990. S-a apreciat că în aceste condiţii acţiunea principală este inadmisibilă, iar acţiunea conexă privind suspendarea actului atacat a rămas fără obiect.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul, cererea de recurs a fost formulată în termenul prevăzut de art. 301 C. pr. civ. şi cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxa judiciară de timbru.

Cererea de recurs a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. pr. civ., recurentul arătând că termenul de 30 de zile trebuia calculat de la data comunicării actului atacat (şi nu de la data adoptării lui) şi că prima acţiune a fost introdusă în termenul de 1 an prevăzut de art. 5 din Legea nr. 29/1990.

Analizând sentinţa recurată, Curtea reţine că aceasta este legală, criticile formulate de recurent fiind neîntemeiate.

Ca urmare, în temeiul art. 312 C. pr. civ., recursul va fi respins ca nefondat.

Hotărârea nr. 287/31.10.2001 a C.G.M.B. a fost comunicată reclamantului la data de 2.11.2001 (fila 9 dosar de fond) primind număr de înregistrare 40124 la Cabinetul Primarului General al Municipiului Bucureşti.

Recursul administrativ prealabil a fost formulat la 20.12.2001, deci cu depăşirea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 5 alin. 1 din Legea nr. 29/ 1990.’

Susţinerea recurentului privind împrejurarea că acţiunea a fost introdusă în instanţă în termenul de 1 an prevăzut de art. 5 alin. ultim din legea contenciosului administrativ va fi înlăturată, deoarece excepţia pusă în discuţie şi soluţionată de instanţă nu vizează tardivitatea acţiunii, ci tardivitatea plângerii administrative prealabile. Termenul în care reclamantul era obligat să formuleze plângerea prealabilă era de 30 de zile (art. 5 alin. 1 din Legea nr. 29/1990), iar acesta a fost depăşit, astfel cum se poate observa din actul de la fila 10 din dosarul de fond. (Judecator Simona Marcu)
(Secţia Contencios Administrativ, decizia civilă nr. 366/2002)