Contestarea declaraţiilor de creanţă Faliment


TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA a VII-a COMERCIALA

SENTINTA COMERCIALA NR.4899

Sedinta publica de la 21.06.2011

Tribunalul compus din:

PRESEDINTE – JUDECATOR SINDIC: CMECIU STEFAN CIPRIAN

GREFIER: MARIA MOROSAN

Pe rol solutionarea cauzei comerciale formulata de debitorul GPEC avand ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile Legea nr.85/2006.

La apelul nominal facut în şedinţa publică au raspuns creditorul SR prin aparator cu delegatie la dosar, creditorii SC si IGR prin avocat cu delegatie la dosar, administratorul judiciar DRV, lipsă fiind celelalte parti.

Procedura legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de către grefierul de sedinta, care invedereaza ca la dosar s-a depus copie a facturii fiscale nr.00215390/04.10.2010 de catre creditorul RP, dupa care:

Administratorul judiciar depune la dosar raport de activitate. Arata ca in afara de bunurile mentionate in inventarul depus la dosar nu au mai fost identificate alte bunuri. Mentioneaza ca societatea debitoare intentioneaza sa depuna un plan de reorganizare.

Tribunalul acorda cuvantul pe contestatiile formulate de creditorii RP, SC, si IGR

Administratorul judiciar solicita proba cu inscrisuri.

Aparatorul creditorilor SC si IGR solicita proba cu inscrisuri si proba cu expertiza contabila avand ca obiectiv stabilirea exacta a creantei detinuta de DGFP. Arata ca cei doi creditori sunt angajati ai societatii debitoare si cunosc faptul ca au fost efectuate plati, iar mentinerea unei creante atat de mare pentru DGFP ar putea afecta drepturile salariatilor.

Administratorul judiciar arata ca este de acord cu proba cu expertiza contabila, fiind posibila existenta unor erori in calcularea creantelor fiscale chiar daca este folosit un program de calculator.

Tribunalul incuviinteaza pentru parti proba cu inscrisuri si respinge ca neutila proba cu expertiza avand in vedere motivele invocate in contestatia formulata impotriva creditorului DGFP si faptul ca nu au fost depuse niciun fel de inscrisuri din care sa rezulte ca au fost efectuate plati.

La intrebarea instantei daca exista inscrisuri din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate plati care nu au fost avute in vedere de creditorul DGFP , aparatorul creditorilor SC şi IGR arata ca nu cunoaste acest lucru.

Tribunalul acorda cuvantul pe contestatii.

Administratorul judiciar solicita admiterea contestatiei formulate de creditorul RP si respingerea contestatiilor formulate de creditorii SC şi IGR

Aparatorul creditorilor SC şi IGR solicita admiterea contestatiei formulate.

Tribunalul acordă termen pentru continuarea procedurii la data de 20.09.2011 C2 ora 9,00 pentru când pune în vedere administratorului judiciar să continue demersurile de identificare a bunurilor din patrimoniul debitorului si sa obtina in acest sens relatii de la organele fiscale si Serviciul Inmatriculari Auto şi reţine cauza spre soluţionare cu privire contestaţiile formulate.

TRIBUNALUL

Deliberând constată următoarele:

I. Prin contestatia formulata la data de 21.01.2011 creditorul RP a solicitat inscrierea in tabelul definitiv de creante al debitorului GPEC si a sumei de 1.764 lei (f.243-244 vol.1).

In motivare, creditorul a aratat ca a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 47.870,49 lei reprezentand c/v marfa livrata, insa administratorul judiciar a inscris doar suma de 46.106,49 lei.

In contestatia s-a invederat ca nu a fost inscrisa suma de 1.764 lei din factura fiscala nr.0021539/04.10.2010, fara a se putea identifica motivul.

In drept, s-au invocat dispozitiile art.73 din Legea nr.85/2006.

In baza art.242 al.2 Cpc s-a solicitat judecata cauzei si in lipsa.

La contestatie nu s-au atasat inscrisuri.

La data de 29.04.2011, prin Serviciul Registratura, creditorul RP a precizat ca solicita inscrierea in tabelul definitiv de creante al debitorului GPEC cu suma de 47.870,49 lei.

II. Prin contestatia formulata la data de 24.01.2011 creditorii SC si IGR au solicitat inscrierea creditorului DGFP in tabelul definitiv de creante al debitorului GPECcu o creanta corespunzatoare sumei corecte datorate de societatea debitoare (f.240-241 vol.1).

In motivare s-a aratat ca in virtutea atributiilor de serviciu contestatorii cunosc situatia economica si financiara a societatii debitoare, iar suma pretinsa de DGFP este mult exagerata.

S-a invederat ca sumele real datorate statului vor fi indicate printr-o precizare ulterioara.

S-a mentionat ca salariatii ar putea suferi vatamari abuzive, directe si substantiale daca un creditor preferential ar extrage din patrimoniul societatii sume care nu i se cuvin.

In drept, s-au invocat dispozitiile art.73 si art.149 din Legea nr.85/2006.

La data de 09.05.2011 creditorul DGFP a depus intampinare la dosar prin care a solicitat respingerea contestatiei (f.299-300 vol.1).

In motivare s-a aratat ca nu se indica nici un motiv, sunt facute afirmatii generale, fara a se indica in concret de ce creanta nu este corect declarata.

S-a invederat ca sustinerile contestatorilor potrivit carora in virtutea atributiilor de serviciu au cunostinta de situatia economica a societatii nu fac dovada ca sumele cuprinse in declaratia de creanta nu sunt corecte.

Creditorul a precizat ca sumele reprezentand impozite si taxe neachitate cuprinse in declaratia de creanta provin din propriile declaratii fiscale ale debitorului.

S-a mentionat ca sumele au fost calculate automat, pe baza declaratiilor debitorului, de programul informatic omologat de ANAF in momentul in care s-a introdus in baza de calcul a datei intrarii in procedura insolventei, respectiv 07.09.2010.

In drept, s-au invocat dispozitiile art.115-116 Cpc si Legea nr.85/2006.

Analizand actele dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin Incheierea de sedinta din camera de consiliu din data de 07.09.2010 pronuntata in dosarul nr.35191/3/2010 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Comerciala s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului GPEC.

Prin hotararea de deschiderea procedurii insolventei s-a dispus notificarea creditorilor si au fost fixate urmatoarele termene limita (f.176-177 vol.1):

a)termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 19.10.2010

b)termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 02.11.10.2010

c)termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 16.11.2010.

Prin incheierea de sedinta din data de 16.11.2010 instanta a dispus majorarea termenelor prevazute de art.62 din Lege anr.85/2006 astfel (f.208 vol.1):

a)termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 18.11.2010

b)termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 02.12.2010

c)termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 16.12.2010.

In tabelul preliminar de creante, administratorul judiciar a inscris (f.234 vol.1):

-creditorul DGFP cu o creanta bugetara in suma de 2.180.888 lei avand ordine de prioritate conform art.123 pct.4 din Legea nr.85/2006

-creditorul DGFP cu o creanta bugetara in suma de 2.180.888 lei avand ordine de prioritate conform art.123 pct.4 din Legea nr.85/2006

-creditorul RP cu o creanta rezultata din activitatea curenta în sumă de 42.114,20 lei avand ordine de prioritate conform art.123 pct.3 din Legea nr.85/2006 si cu o creanţă chirografara în sumă de 3.992,29 lei avand ordine de prioritate conform art.123 pct.8 din Legea nr.85/2006.

In tabelul preliminar rectificat de creante, administratorul judiciar a inscris (f.249-253 vol.1):

-creditorul RP cu o creanta rezultata din activitatea curenta în sumă de 46.106,49 lei avand ordine de prioritate conform art.123 pct.3 din Legea nr.85/2006.

I. Referitor la contestatia formulata de creditorul RP,

Prin Serviciul Registratura, la data de 15.11.2010, creditorul RPa depus la dosar declaratie de creanta prin care a solicitat inscrierea in tabelul preliminar cu suma de 47.870,49 lei (f.184-204 vol.1).

In tabelul preliminar creditorul RP a fost inscris cu o creanta rezultata din activitatea curenta în sumă de 42.114,20 lei avand ordine de prioritate conform art.123 pct.3 din Legea nr.85/2006 si cu o creanţă chirografara în sumă de 3.992,29 lei avand ordine de prioritate conform art.123 pct.8 din Legea nr.85/2006.

In tabelul preliminar rectificat creditorul RPa fost inscris cu o creanta rezultata din activitatea curenta în sumă de 46.106,49 lei lei avand ordine de prioritate conform art.123 pct.3 din Legea nr.85/2006.

In ceea ce priveste creanta solicitata de creditorul RP, instanta constata ca partile au desfasurat relatii comerciale in baza carora creditorul a livrat debitorului marfa, acesta din urma avand obligatia de a plati contravaloarea produselor achizitionate, fiind emise in acest sens facturi fiscale (f.186-203 vol.1).

Prin urmare, prin raportare la dispoziţiile art.379 Cpc, tribunalul urmeaza sa verifice daca exista o creanţa rezultata dintr-un înscris emanat de la debitor sau recunoscut de acesta.

Este adevărat că, potrivit art. 46 Cod com., obligaţiile comerciale se pot proba şi cu ajutorul facturilor, însă cu condiţia ca acestea să fi fost acceptate de către debitor.

În lipsa acestei acceptări din partea destinatarului, ce poate fi expresă sau tacită, factura face dovadă cu privire la existenţa actului juridic şi la executarea operaţiunii care constituie obiectul ei numai împotriva emitentului-creditor.

In ceea ce priveste facturile fiscale depuse la dosar de creditor, trebuie observat ca acestea au fost acceptate de debitor prin semnatura.

De asemenea, in urma verificarilor efectuate, administratorul judiciar a considerat ca facturile fiscale reflecta realitatea, insa datorita faptului ca factura fiscala nr.00215390/04.10.2010 era incompleta nu a inscris suma de 1.764 lei.

Creditorul a depus la dosar factura fiscala nr.00215390/04.10.2010 in intregime, inclusiv pagina nr.2 corespunzatoare sumei de 1.764 lei (f.11-14 vol.2).

Ca atare, tribunalul constata ca debitorul a acceptat la plata cele 6 facturi fiscale invocate de creditor.

Insa, doar creanta rezultata din factura fiscala nr.00214042/07.09.2010 in suma de 3.302,72 lei era nascuta la data deschiderii procedurii insolventei (07.09.2010).

Intrucat scadenta a fost fixata la 60 de zile de la emiterea facturii fiscale, creanta nu era scadenta la data deschiderii procedurii insolventei (f.11-14 vol.2).

In ceea ce priveste creanta in suma de 44.567,77 lei rezultata din facturile fiscale nr.00215326/01.10.2010 in suma de 4.918,68 lei, nr.00215390/04.10.2010 in suma de 5.330,48 lei, nr.00214679/21.09.2010 in suma de 189,17 lei, nr.00216365/21.10.2010 in suma de 33.627,24 lei si nr.00214902/23.09.2010 in suma de 502,20 lei, tribunalul retine ca nu era nascuta la data deschiderii procedurii insolventei (07.09.2010).

Ca atare, creanta in suma de 44.567,77 lei este rezultata din continuarea activitatii dupa deschiderea procedurii insolventei.

Pentru aceste motive, tribunalul va admite in parte contestatia, astfel cum a fost precizata, formulata de creditorul RP si va dispune inscrierea creditorului în tabelul definitiv de creante al debitorului GPEC cu o creanţă rezultata din continuarea activitatii dupa deschiderea procedurii insolventei în sumă de 44.567,77 lei avand ordine de prioritate conform art.123 pct.3 din Legea nr.85/2006 si cu o creanţă chirografara în sumă de 3.302,72 lei nescadenta la data deschiderii procedurii, avand ordine de prioritate conform art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006.

Va respinge in rest contestatia formulata de creditorul RP ca neintemeiata.

II. Referitor la contestatia formulata de creditorii SC si IGR

Prin Serviciul Registratura, la data de 17.10.2010, creditorul DGFP a depus la dosar declaratie de creanta, prin care a solicitat inscrierea in tabelul preliminar cu o creanta bugetara in suma de 2.180.888 lei (f.209-233 vol.1 ).

In tabelul preliminar si in tabelul preliminar rectificat, creditorul DGFP a fost inscris cu o creanta bugetara in suma de 2.180.888 lei avand ordine de prioritate conform art.123 pct.4 din Legea nr.85/2006.

In ceea ce priveste creanta solicitata de creditorul DGFP , instanta constata ca aceasta se compune din suma de 1.898.908 lei debit principal, suma de 245.870 lei dobanzi si suma de 36.110 lei penalitati de intarziere, care au fost calculate in baza declaratiilor fiscale depuse la societatea debitoare conform fisei sintetice depuse la dosar.

In contestatia formulata nu a fost indicata care ar fi greseala de calcul facuta de creditor si nu au fost atasate nici un fel de inscrisuri din care rezulte ca au fost efectuate plati care nu au fost avute in vedere de creditorul DGFP .

Simpla contestare a creantei, fara a invoca vreun motiv explicit, nu poate conduce la admiterea contestatiei.

Pentru aceste motive tribunalul va respinge ca neintemeiata contestatia formulata de creditorii SC si IGR impotriva creditorului DGFP

Va acorda termen pentru continuarea procedurii la 20.09.2011 C2 ora 9,00.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca neintemeiata contestatia formulata de creditorii SC si IGR ( cu domiciliul ales) impotriva creditorului DGFP

Admite in parte contestatia, astfel cum a fost precizata, formulata de creditorul RP impotriva debitorului GPEC prin administrator judiciar DRV

Dispune inscrierea creditorului RP în tabelul definitiv de creante al debitorului GPEC cu o creanţă rezultata din continuarea activitatii dupa deschiderea procedurii insolventei în sumă de 44.567,77 lei avand ordine de prioritate conform art.123 pct.3 din Legea nr.85/2006 si cu o creanţă chirografara în sumă de 3.302,72 lei nescadenta la data deschiderii procedurii, avand ordine de prioritate conform art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006.

Respinge in rest contestatia formulata de creditorul RP ca neintemeiata.

Fixeaza termen in vederea continuarii procedurii la 20.09.2011 C2.

Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.06.2011.

Preşedinte, Grefier,