Contestaţia împotriva deciziei Ministerului Finanţelor Publice şi procesului-verbal de constatare privind plata TVA. Participarea reprezentantului Ministerului Public


Prin acţiunea în administrativ înregistrată la Tribunalul Suceava, secţia comercială şi de contencios administrativ, reclamanta SC „A” SRL S., în contradictoriu cu D.G.RP a judeţului Suceava, a solicitat ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se anuleze procesul-verbal din 25.11.2003 şi să se exonereze de plată suma de 390.406.073 lei TVA, suma de 33.469.670 lei majorări de întârziere la TVA şi suma de 6.789.670 lei, penalităţi de întârziere.

Prin sentinţa nr. 1170 din 27 iunie 2003, Tribunalul Suceava, secţia comercială şi de contencios administrativ, a respins ca nefondată acţiunea.

împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs reclamanta, invocând dispoziţiile art. 304 şi 312 Cod procedură civilă.

Curtea de Apel Suceava, secţia comercială şi de contencios administrativ, prin decizia civilă nr. 835 din 11 decembrie 2003, a admis recursul declarat de SC „A” SRL, a casat sentinţa civilă atacată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Potrivit dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 506/2001, de aprobare a O.U.G. nr. 13/2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele M.F.P., instanţa judecătorească soluţionează acţiunea în contencios administrativ formulată împotriva deciziei M.F.P., cu participarea reprezentantului Ministerului Public. Pe cale de consecinţă, dispoziţiile legale citate fiind imperative şi cum prima instanţă a procedat la soluţionarea cauzei fară participarea procurorului, curtea de apel, în baza art. 304 pct. 9 raportat la art. 312 alin. 5 Cod procedură civilă, a admis recursul, a casat sentinţa recurată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 835 din 11 decembrie 2003