Contestaţie act administrativ fiscal Amenzi


TRIBUNALUL TULCEA

SECŢIA CIVILĂ, DE ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINTA CIVILĂ NR.4209

Şedinţa publică din data de 27 Octombrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE :

Grefier:

Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ şi fiscal privind pe

contestatoarea PF.M- cu sediul în Tulcea str.Alexandru cel Bun nr.49A, în contradictoriu cu intimaţii DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TULCEA şi D.G.F.P. – ACTIVITATEA DE INSPECŢIE FISCALĂ – SERVICIUL DE INSPECŢIE FISCALĂ PERSOANE FIZICE 2- cu sediul în Tulcea bis, având ca obiect contestaţie act administrativ fiscal.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 13 octombrie 2011, consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când pentru studierea actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 20 octombrie 2011 şi pentru data de astăzi 27 octombrie 2011, când a pronunţat următoarea hotărâre.

T R I B U N A L U L :

Prin cererea înregistrată sub nr. 343/88/1 februarie 2011, contestatoarea P.F. M.- în contradictoriu cu intimaţii DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TULCEA şi D.G.F.P. – ACTIVITATEA DE INSPECŢIE FISCALĂ – SERVICIUL DE INSPECŢIE FISCALĂ PERSOANE FIZICE 2 – a formulat contestaţie împotriva deciziei de impunere nr. 30594/15.10.2010, a raportului de inspecţie fiscală încheiat la 15 octombrie 2010 şi a deciziei nr. 96/17.112.2010 prin care s-a respins contestaţia formulată împotriva primei decizii, solicitând anularea acestora, ca netemeinice şi nelegale.

În motivare, contestatoarea a arătat că a început să funcţioneze ca persoană fizică autorizată potrivit autorizaţiei nr. 101 din 10 iunie 2005, iar la data de 12 iulie 2005 sub nr. 1219 a încheiat cu Compania Naţională „Loteria Română” S.A. contractul de mandat nr. 1219, contract de natură complexă care prevedea, pe lângă acordarea dreptului mandatarului de a comercializa pe teritoriul României, jocuri de noroc, în spaţiul deţinut de mandant şi alte obligaţii cum ar fi: asigurarea sediului, constituirea unei garanţii imobiliare, achitarea facturilor emise de mandant reprezentând cheltuieli de utilităţi ( apă, salubrizare, energie electrică, energie termică, telefon etc.) De asemenea s-a dispus ca mandantul, potrivit legislaţiei în vigoare să calculeze reţine şi vira impozitul pe venitul global de 10% potrivit legislaţiei în vigoare

Susţine contestatoarea că potrivit deciziei de impunere nr. 101 din 20 iunie 2010 şi a raportului de evidenţă fiscală din aceeaşi dată, s-a considerat în mod greşit, pentru anii 2007-2008 că, având în vedere activitatea de mandat desfăşurată de contribuabil faţă de cea pentru care a fost autorizat, cheltuielile efectuate cu această activitate nu au fost admise la deducere, la fel considerându-se că se impune o cotă de impozit de 16% şi nu de 10%, cum a fost stabilită şi reţinută la sursă de către Compania Naţională Loteria Română S.A.

Precizează contestatoarea că a formulat contestaţie împotriva acestei decizii, arătând că în mod greşit nu a fost evidenţiat şi luat în calcul modul de reţinere şi virare a impozitului pe în cuantum de 10%, nu au fost acceptate cheltuielile aferente spaţiului în care s-a desfăşurat activitatea, contravaloarea taxelor şi impozitelor legale, precum nici cheltuiala cu achiziţionarea şi instalarea sistemului de securitate, prin decizia nr. 96/17.11.2010, fiindu-i respinsă contestaţia, intimata menţinându-şi punctul de vedere al primei decizii, motiv pentru care a promovat contestaţie împotriva celor două decizii.

Consideră contestatoarea că în mod greşit nu au fost evidenţiate şi luate în calcul modul de reţinere şi virare a impozitului pe venit în cuantum de 10% conform contractului de mandat nr. 1219/12.07.2005 încheiat cu Compania Naţională Loteria Română S.A. cu încălcarea dispoziţiilor art. 52 al. 1 lit. c din Codul fiscal. potrivit cu care „plătitorii veniturilor au obligaţia de a calcula. Reţine şi de a vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite…lit. c) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision, sau mandat comercial…”. Cât priveşte cuantumul impozitului, al. 1lit. a arată că este de 10% din venitul brut”…

Precizează contestatoarea că o altă prevedere edificatoare din contract este în punctul 6.8 în care se precizează că: „pentru mandatarii persoane fizice autorizate mandantul va calcula, reţine şi vira impozitul pe venitul global conform legislaţiei în vigoare…” ori, în respectarea acestui act normativ şi a dispoziţiilor contractuale, Compania naţională „Loteria română” S.A. a efectuat reţinerea la sursă a impozitului, aplicând o cotă de 10% din venitul brut realizat în această perioadă.

În ceea ce priveşte diferenţa de impozit stabilit de organele de inspecţie fiscală, precum şi majorările de întârziere calculate, consideră contestatoarea că această măsură nu are temei juridic, fiind netemeinică şi nelegală.

În continuare, arată contestatoare că în mod greşit nu au fost considerate deductibile cheltuielile aferente spaţiului în care şi-a desfăşurat activitatea, contravaloarea taxelor şi impozitelor locale şi nici cheltuiala cu achiziţionarea şi instalarea sistemului de securitate, obligaţii ce îi incumbau în cadrul contractului sus-amintit cu Compania Naţională „Loteria Română” S.A.

Precizează contestatoarea că pe lângă obligaţiile mandant –mandatar din contractul încheiat cu Compania Naţională „Loteria Română” S.A. avea şi alte obligaţii, cum ar fi cele prevăzute de art. 5.2 pct. 10 – să asigure securitatea sediului şi a tuturor valorilor din agenţie, de art. 5.2.pct. 16 – să constituie o garanţie imobiliară, de art. 5.2 punctul 15 – să achite la termenele scadente facturile emise de mandant, reprezentând costurile plătite de acesta aferente utilităţilor (apă, salubrizare, energie electrică energie termică/gaze, telefon) aferente spaţiului în care se desfăşura activitatea precum şi contravaloarea taxelor şi a impozitelor locale.

Mai arată contestatoarea că o altă dispoziţie din contract, respectiv paragraful 3 din art. 6 punctul 6.7 prevede că: „celelalte cheltuieli ocazionate de funcţionarea spaţiului respectiv (apă, energie electrică , energie termică/gaze, telefon, cheltuieli cu personalul preluat, etc.) vor fi exclusiv în sarcina mandatarului şi vor fi achitate de către acesta conform prevederilor din prezentul contract.”

Concluzionează contestatoarea că şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, în sensul că şi-a plătit utilităţile, şi-a asigurat spaţiul, a plătit taxele şi impozitele aferente spaţiului pus la dispoziţia mandantului din Tulcea…. şi nicidecum a spaţiului proprietate personală din Tulcea…, cum în mod eronat a încercat să se susţină în decizia dată în contestaţie de către organul fiscal.

În dovedirea contestaţiei s-au depus in copie următoarele înscrisuri: contractul de mandat nr. 1219/12.07.2005, adresa nr. 30595/15.10.2010 a DGFP Tulcea, decizia de impunere nr. 30594/15.10.2010, Raport de inspecţie fiscală nr. 30593/15.10.2010 si a solicitata efectuarea unei expertize contabile, probă încuviinţată de către instanţă

În apărare, a formulat întâmpinare Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea solicitând respingerea ca nefondată ca nefondată şi menţinerea Deciziei nr. 96/17.11.2010 emisă de D.G.F.P. Tulcea – Biroul Soluţionare Contestaţii, a deciziei de impunere nr. 30594/15.10.2010 şi a raportului de inspecţie fiscală aferent, ca temeinice şi legale.

A arătat intimata, referitor la motivele contestaţiei ce ţin de cota de impozit de 10%,, cum a fost stabilită şi reţinută de către Compania Naţională „Loteria Română” şi nu de 16%, cum în mod greşit s-a stabilit prin inspecţia fiscală, acestea sunt nefondate întrucât, potrivit dispoziţiilor art. 52 din Codul fiscal: „Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente: (1) Plătitorii următoarelor venituri au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinerea la sursă reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite (…): c) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, iar potrivit alin. (2) lit. a) impozitul ce trebuie reţinut se stabileşte după cum urmează: a) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) – e), aplicând o cotă de 10% la venitul brut”.

Susţine intimata că, în conformitate cu art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, Compania Naţională „Loteria Română” S.A. a efectuat reţinerea la sursă a impozitului în sumă de 4.943 lei reprezentând plăţi anticipate pentru veniturile din activitatea desfăşurată cu mandat comercial de către P.F. M., aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut, iar pentru diferenţa de impozit stabilită suplimentar de către organul de inspecţie fiscală, în sumă de 716 lei, s-au calculat majorări de întârziere în valoare totală de 247 lei, în conformitate cu art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Precizează contestatoarea că din deciziile de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice nr. 3630102314741 din 14 mai 2008 şi nr. 36301054020456 din 6 mai 2009 aferente anilor 2007 şi 2008, rezultă că din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat/câştigat net anual s-au scăzut obligaţiile stabilite privind plăţile anticipate, astfel că susţinerea contestatoarei că nu au fost evidenţiate şi luate în calcul modul de reţinere şi virare a impozitului pe venit în cuantum de 10%, nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a contestaţiei.

Cu privire la motivele contestaţiei ce ţin de neadmiterea la deducere a cheltuielilor aferente spaţiului în care s-a desfăşurat activitatea precum şi contravaloarea taxelor şi impozitelor locale şi nici cheltuiala cu achiziţionarea şi instalarea sistemului de securitate, consideră intimata că şi acestea sunt nefondate, întrucât diferenţele menţionate mai sus au fost stabilite de organele de inspecţie fiscală, urmare neadmiterii la deducere a cheltuielilor în sumă de 34.160 lei pentru anul fiscal 2007 şi respectiv 4.472 lei pentru anul 2008, acestea nefiind efectuate în vederea obţinerii de venituri taxabile conform obiectului de activitate autorizat de O.R.C. Tulcea, cum se menţionează în raportul de inspecţie fiscală nr. 30593/15.10.2010.

Precizează intimata că potrivit dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 300/2004: „Persona fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţia familială trebuie să deţină autorizaţia şi certificatul de înregistrare eliberat în condiţiile prezentei legi.”

Arată în continuare intimata că articolul 1 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către personale fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale prevăd că: prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează accesul la activitatea economică, procedura de înregistrare în şi de autorizare a funcţionării şi regimului juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale, iar conform prevederilor art. 7 alin. 1 din acelaşi act normativ: „Persoanele fizice prevăzute la art. 4 lit. a) şi b) au obligaţia să solicite înregistrarea în regimul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite în continuare P.F.A., respectiv întreprinzători persoane fizice titulari ai unei întreprinderi individuale.

Contestatoarea deţine Autorizaţia nr. 101/20.06.2005, eliberată de Primăria municipiului Tulcea, pentru desfăşurarea activităţii de „comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a. cod CAEN 5248, precum şi Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului comerţului Seria B nr. 0533271, pentru aceeaşi activitate menţionată mai sus.

Contestatoarea deţine Autorizaţia nr. 101/20.06.2005, eliberată de Primăria municipiului Tulcea, pentru desfăşurarea activităţii de „comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a. cod CAEN 5248, precum şi Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului comerţului Seria B nr. 0533271, pentru aceeaşi activitate menţionată mai sus.

Vânzarea produselor loteristice conform ordinului Institutului Naţional de Statistică nr. 601/26.11.2002 se încadrează în codul CAEN 9271 „Jocuri de noroc şi pariuri”, clasă care include activităţile legate de jocuri şi pariuri (loto, pronosport, cazinouri, şi săli de joc, jocuri mecanice de noroc), însă în perioada verificată P.F. Mistrăpău I. Maricica a obţinut venituri din vânzarea produselor loteristice pe bază de comision, conform contractului de mandat nr. 1219/12.07.2005, încheiat cu Compania Naţională „Loteria Română”, nefiind autorizată şi nici înregistrată la Registrul Comerţului conform cerinţelor O.U.G. nr. 44/2008 pentru această activitate, Cod CAEN 5248.

Pe cale de consecinţă reclamanta a dedus cheltuieli pentru o activitate pentru care nu era autorizată de Oficiul Registrului Comerţului, în certificatul seria B nr. 0533271/28.06.2005 având înscris ca obiect de activitate – comerţ cu amănuntul în magazine specializate, altor produse n.c.a., cheltuielile au fost efectuate în realitate pentru locuinţa personală din municipiul Tulcea…, nicidecum în vederea realizării obiectului de activitate pentru care a fost autorizată, aşa cum rezultă şi din documentele de aprovizionare şi de prestări servicii achiziţionate.

De asemenea, potrivit art. 48 alin. (4) lit. a) Codul fiscal „Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt : a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării veniturilor, justificate cu documente”

Având în vedere că, contestatoarea nu s-a autorizat pentru vânzarea produselor loteristice conform cod CAEN 9271 „Jocuri de noroc şi pariuri”, potrivit legii şi nu s-a înregistrat la Registrul Comerţului, nu a anexat la contestaţie documente justificative, susţine că organul de inspecţie fiscală a apreciat în mod corect că reclamanta nu are drept de deducere pentru cheltuielile efectuate în exercitarea unei activităţi pe care nu era autorizată.

P.F.A M. a obţinut venituri din vânzarea produselor loteristice (activitate desfăşurată în baza Contractului de mandat nr. 1219/12.07.2008 încheiat cu Compania Naţională Loteria Română S.A.) pentru care datorează impozit pe venit în conformitate cu prevederile art. 43 din Codul fiscal alin 1 care prevede că, cota de impozit este de 16% se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe venituri din a) activităţi independente.

P.F.A M. a obţinut venituri din vânzarea produselor loteristice (activitate desfăşurată în baza Contractului de mandat nr. 1219/12.07.2008 încheiat cu Compania Naţională Loteria Română S.A.) pentru care datorează impozit pe venit în conformitate cu prevederile art. 43 din Codul fiscal alin 1 care prevede că, cota de impozit este de 16% se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe venituri din a) activităţi independente.

Relativ la accesoriile în sumă de 4.478 lei aferente impozitului pe venit, stabilit suplimentar în sumă de 6.182 lei, aceasta este o măsură accesorie debitului, iar contestatoarea nu a obiectat asupra acestor majorări.

Totodată intimata a depus actele la dosar care au stat la baza emiterii actelor administrativ fiscale contestate.

Examinând actele si lucrările dosarului se reţin următoarele:

Urmare a inspecţiei fiscale efectuată de ACTIVITATEA DE INSPECŢIE FISCALĂ – SERVICIUL DE INSPECŢIE FISCALĂ PERSOANE FIZICE 2, la P.F. M., prin care s-a verificat ansamblul declaraţiilor fiscale privind impozitele, taxele contribuţiile şi operaţiunile relevante pentru inspecţia fiscală, verificarea modului de organizare şi conducere a evidentelor financiare, fiscale, şi contabile, precum şi modul de determinare, evidenţiere reţinere şi virare în cuantumurile şi termenele legale a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, finalizată prin raportul de inspecţie fiscală nr. 39593/15.10.2010, s-a emis decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de inspecţia fiscală nr. 30594/15.10.2010, prin care organele de inspecţie fiscală au stabilit in sarcina contestatoarei suma totală de 10.660 lei reprezentând impozit pe venit de 6.182 lei şi accesorii aferente impozitului pe venit în sumă de 4.478 lei.

Aceste de diferenţe au fost stabilite de organele de inspecţie fiscală urmare a considerării ca fiind nedeductibile fiscal cheltuielile în sumă de 34.160 lei pentru anul fiscal 2007 şi respectiv, 4.472 lei pentru anul 2008, acestea nefiind efectuate în vederea obţinerii de venituri taxabile conform obiectului de activitate autorizat de O.R.C. Tulcea

Împotriva deciziei de impunere nr. 30594/15.10.2010, P.F. M. a formulat contestaţie în temeiul O.G. nr. 92/2003, iar prin decizia nr. 96/17.11.2010 D.G.F.P. Tulcea a respins contestaţia ca neîntemeiată, reţinându-se în esenţă faptul că, contestatoarea a dedus cheltuieli pentru activitate pentru care nu era autorizată la O.R.C. Tulcea, respectiv aceasta nu s-a autorizat pentru vânzarea produselor loteristice, conform Cod CAEN 9271 „jocuri de noroc si pariuri”

Examinând actele administrativ fiscale contestate, se reţin următoarele:

Un prim motiv de contestare a deciziei nr. 96/17.11.2010 emisă de D.G.F.P. Tulcea este acela ce ţine de neadmiterea la deducere a cheltuielilor aferente spaţiului în care contestatoarea şi-a desfăşurat activitatea, precum şi contravaloarea taxelor şi impozitelor locale şi cheltuiala cu achiziţionarea şi instalarea sistemului de securitate, obligaţii despre care se susţine că decurg din contratul de mandat încheiat cu Compania Naţională „Loteria Română” S.A.

Organele de inspecţie fiscală au considerat ca fiind nedeductibile fiscal cheltuielile în sumă de 34.160 le pentru anul fiscal 2007 şi respectiv 4.472 lei pentru anul 2008 acesta nefiind efectuate în vederea obţinerii de venituri taxabile conform obiectului de activitate autorizat de O.R.C. Tulcea.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 300/2004, persona fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţia familială trebuie să deţină autorizaţia şi certificatul de înregistrare eliberat în condiţiile prezentei legi.

Conform prevederilor art. 1 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către personale fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale prevăd că: prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează accesul la activitatea economică, procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării şi regimului juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale, şi conform prev. art. 7 alin. 1 din acelaşi act normativ: „Persoanele fizice prevăzute la art.4 lit. a) şi b) au obligaţia să solicite înregistrarea în regimul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite în continuare P.F.A., respectiv întreprinzători persoane fizice titulari ai unei întreprinderi individuale.

Vânzarea produselor loteristice conform ordinului Institutului Naţional de Statistică nr. 601/26.11.2002 se încadrează în codul CAEN 9271 „Jocuri de noroc şi pariuri”, clasă care include activităţile legate de jocuri şi pariuri (loto, pronosport, cazinouri, şi săli de joc, jocuri mecanice de noroc), însă în perioada verificată P.F. M. a obţinut venituri din vânzarea produselor loteristice pe bază de comision, conform contractului de mandat nr. 1219/12.07.2005, încheiat cu Compania Naţională „Loteria Română”, nefiind autorizată şi nici înregistrată la Registrul Comerţului conform cerinţelor O.U.G. nr. 44/2008 pentru această activitate, Cod CAEN 5248.

Prin urmare, contestatoarea a dedus cheltuieli pentru o activitate pentru care nu era autorizată de Oficiul Registrului Comerţului, în certificatul seria B nr. 0533271/28.06.2005 având înscris ca obiect de activitate – comerţ cu amănuntul în magazine specializate, altor produse n.c.a., cheltuielile au fost efectuate în realitate pentru locuinţa personală din municipiul Tulcea str. Alexandru cel Bun nr. 49 A nicidecum în vederea realizării obiectului de activitate pentru care a fost autorizată, aşa cum rezultă şi din documentele de aprovizionare şi de prestări servicii achiziţionate.

Totodată, potrivit art. 48 alin. (4) lit. a) Codul fiscal, condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt : a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării veniturilor, justificate cu documente.

Având în vedere că, contestatoarea nu s-a autorizat pentru vânzarea produselor loteristice conform cod CAEN 9271 „Jocuri de noroc şi pariuri”, potrivit legii şi nu s-a înregistrat la Registrul Comerţului, nu a anexat la contestaţie documente justificative, se retine că organul de inspecţie fiscală a apreciat în mod corect că, contestatoarea nu are drept de deducere pentru cheltuielile efectuate în exercitarea unei activităţi pentru care nu era autorizată.

Se reţine că, contestatoarea a desfăşurat o activitate de mandat în nume şi pe seama Compania Română „Loteria Română”, aceasta din urmă punându-i la dispoziţie întreaga logistică în vederea comercializării pe seama mandantului a produselor logistice puse la dispoziţie, organul fiscal reţinând în mod corect ca nefiind deductibile cheltuielile înregistrate pentru activele din patrimoniul Companiei Naţională „Loteria Română”.

Contractul de mandat nr. 1219/12.07.23005 prevede că se mandatează de a comercializa pe seama mandantului, produse loteristice puse la dispoziţie de Companiei Naţională „Loteria Română” S.A., în spaţiul Agenţiei Loto nr. 36052 din municipiul Tulcea , proprietatea companiei.

Prin urmare, nu vor fi luate în considerare concluziile expertizei contabile care în mod eronat au luat în calcul cheltuielile, ca fiind deductibile, cele efectuate cu asigurarea aparatelor terminale, impozite locale, verificare metrologică a aparatelor , butelii Shell Gaz, toate acestea fiind în patrimoniul Companiei Naţionale „Loteria Română” şi nicidecum în patrimoniul afacerii P.F. M., ceea ce contravine prevederilor art. 48 al. 4 lit. d) pct. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru plata de asigurări la aparatele terminale, celelalte cheltuieli pe care le-a efectuat contestatoarea sunt cheltuieli pentru uzul personal sau al familiei, pe adresa domiciliului acesteia, respectiv… acestea îmbunătăţind proprietatea personală şi nefiind cheltuieli deductibile conform art. 47 al 7 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Al doilea motiv de contestare a deciziei nr. 96/17.11.2010. emisă de D.G.F.P. Tulcea, este acela că nu a fost evidenţiat şi luat in calcul modul de reţinere şi virare a impozitului pe venit de 10% cum a fost stabilit si reţinut la sursă de către Compania Naţională „Loteria Română”, conform contractului de mandat nr.1219/1995, fiind avut în vedere de către organele fiscale cel de 16 %, şi, este neîntemeiat.

Astfel, se retine că, potrivit dispoziţiilor art. 52 din Codul fiscal: „Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente: (1) Plătitorii următoarelor venituri au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinerea la sursă reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite (…): c) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial.

În baza dispoziţiilor art. 52 alin (1) lit. c) din Codul fiscal, Compania Naţională „Loteria Română” S.A. a efectuat reţinerea la sursă a impozitului în sumă de 4.943 lei reprezentând plăţi anticipate pentru veniturile din activitatea desfăşurată cu mandat comercial de către contestatoarea P.F. M., aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut, iar pentru diferenţa de impozit stabilită suplimentar de către organul de inspecţie fiscală, în sumă de 716 lei, s-au calculat majorări de întârziere în valoare totală de 247 lei, în conformitate cu art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Pentru diferenţa de impozit stabilită suplimentar de către organul de inspecţie fiscală, în sumă de 5.466 lei, s-au calculat majorări de întârziere în valoare de 4.185 lei conform art. 120 din O.G. nr. 92/2002.

Din deciziile de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice nr. 3630102314741 din 14 mai 2008 şi nr. 36301054020456 din 6 mai 2009 aferente anilor 2007 şi 2008, rezultă că din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat/câştigat net anual s-au scăzut obligaţiile stabilite privind plăţile anticipate, astfel că susţinerea contestatoarei că nu au fost evidenţiate şi luate în calcul modul de reţinere şi virare a impozitului pe venit în cuantum de 10%, nu poate fi reţinută în soluţionarea contestaţiei.

Pentru aceste considerente actele administrativ fiscale contestate fiind legale şi temeinice, urmează a respinge contestaţia ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge contestaţia contestatoarea formulată de P.F. M.- cu sediul în Tulcea, în contradictoriu cu intimaţii DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TULCEA şi D.G.F.P. – ACTIVITATEA DE INSPECŢIE FISCALĂ – SERVICIUL DE INSPECŢIE FISCALĂ PERSOANE FIZICE 2- cu sediul în Tulcea având ca obiect contestaţie act administrativ fiscal, ca nefondată.

Definitivă.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare

Pronunţată în şedinţa publică din 27 octombrie 2011

P R E Ş E D I N T E, GREFIER.

Redactat jud. D.N./22.11.2011

Tehnoredactat gref. G.R./5.12.2011/5 ex.