Contestaţie decizie de încadrare Competenţă materială


Sentinţa Nr. 225/2012

Şedinţa publică de la 24 Ianuarie 2012

Pe rol judecarea cererii formulată de reclamanta A.M în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală – Protecţia Persoanelor cu – Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat instanţei că prin compartimentul registratură s-a depus întâmpinare de către pârât care invocă pe calea excepţiei necompetenţei instanţei de faţă raportat la dispoziţiile art.10 alin.1 teza a II-a din Legea nr. 554/2004.

Tribunalul pune în discuţie excepţia necompetenţei materiale invocată de către pârât, având în vedere că acesta prin întâmpinare a solicitat în scris judecarea cauzei şi în lipsă.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia administrativ şi fiscal la data de 02.11.2011 reclamanta A.M. a chemat în judecată pârâtul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală – Protecţia Persoanelor cu Handicap-Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, contestând decizia de încadrare în grad de handicap nr. 8937/28.09.2011.

În motivarea cererii, a arătat că, în mod nelegal în urma verificării actelor medicale s-a ajuns la concluzia că se poate îngriji şi singură, aspect neadevărat deoarece este suferindă de diabet într-o formă avansată. Cererea nu a fost motivată în drept.

În temeiul art.115 C.proc.civ. a formulat întâmpinare pârâtul invocând excepţia lipsei competenţei materiale a Tribunalului Gorj, având în vedere că pârâtul este organ de specialitate al administraţiei publice centrale conform art.1 alin.1 din HG nr.11/2009 şi prin urmare competenţa să judece prezenta cauză este Curtea de Apel Craiova.

De asemenea, a mai invocat şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii sub raportul neîndeplinirii procedurii prealabile prevăzută de art.7 din Legea 554/2004. În fapt, prin decizia nr.8937 din data de 28.09.2011 Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi confirmă certificatul eliberat de Comisia de Evaluare a persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Gorj nr. 3305/07.07.2011 cu respectarea strictă a criteriilor aprobate prin Ordinul comun nr. 762 al MMFES şi nr. 1992 al MSP din 2007.

Învederează instanţei că încadrarea în gard de handicap se face pe baza unor criterii complexe, aspectele medicale reprezentând doar o parte a analizei dosarului medical. Faţă de cele invocate prin prezenta întâmpinare, solicită instanţei admiterea excepţiei invocate şi pe fondul cauzei respingerea acţiunii ca netemeinică şi nelegală şi pe cale de consecinţă menţinerea deciziei Comisiei Superioare nr. 8937/28.09.2011 de încadrare în gradul grav de handicap. În drept, a invocat dispoziţiile art. 115-118 C.proc.civ.

Tribunalul se va pronunţa asupra excepţiei necompetenţei materiale, invocată de către pârâta Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Gorj, iar în ceea ce priveşte fondul cererii se va aplica principiul proximităţii reglementat de art.137 Cod pr. civilă, având în vedere următoarele aspecte:

Potrivit art.2 alin.1 lit.b din Legea nr. 554/2004 prin noţiunea de autoritate publică se înţelege orice organ de stat sau al unităţilor administrativ teritoriale care acţionează în regim de putere publică pentru satisfacerea unui interes legitim public, fiind asimilate autorităţii publice în sensul legii şi persoanele juridice de drept privat care potrivit legii au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public în regim de putere publică.

Ca atare, din interpretarea celor două texte legale, rezultă că intimata este asimilată unei autorităţi publice centrală şi este competentă să presteze un serviciu public, iar în raport de dispoziţiile art.2 alin. 1 lit. b şi m raportat la dispoziţiile art.10 alin.1 din LCA, competentă în soluţionarea cauzei de faţă este Secţia de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Curţii de Apel Craiova.

Conform dispoziţiilor art.10 din Legea nr.554/2004 competenţa materială a instanţei de contencios administrativ este reglementată în funcţie de două criterii: poziţionarea autorităţii publice emitente a actului în sistemul administraţiei publice care poate fi centrală sau locală şi valoarea impozitului, taxei, contribuţiei sau datoriei vamale care face obiectul actului administrativ contestat.

Potrivit primului criteriu, litigiul privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel , dacă prin legea specială nu se prevede altfel. La baza emiterii deciziei nr.8937 din 28.09.2011 s-au avut în vedere dispoziţiile art.2 din OG nr.68/2010 şi art.13 din OG nr.14/2003: „Deciziile emise de Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ cu modificările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciara de timbru.”. Conform dispoziţiilor art.13 alin.5 din Hotărârea nr.430/2008, deciziile comisiilor superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ, precizându-se că cererile adresate instanţei de contencios administrativ sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

Raportat la dispoziţiile art.3 pct.1 Cod pr. civilă şi art.10 al.1 din Legea nr.554/2004 precum şi la obiectul cererii de chemare în judecată care reprezintă o contestaţie împotriva deciziei nr.8937/2011 emisă de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Bucureşti, se constată că obiectul cererii de chemare în judecată vizează contestarea unui act administrativ emis de o autoritate publică centrală şi care se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, întrucât prin legile speciale menţionate anterior nu se prevede altfel.

Din interpretarea dispoziţiilor legilor speciale tribunalul califică această autoritate publică, ca fiind o autoritate centrală raportat la întinderea teritorială a competenţei, întrucât Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Bucureşti are o competenţă ce se exercită la nivel naţional, acest criteriu constituind regula în materia contenciosului administrativ conform dispoziţiilor art.10 alin.2 din LCA, precum şi a dispoziţiilor art.2 pct.1 lit.d şi art.3 Cod pr. civilă.

În situaţia de faţă analizându-se excepţia necompetenţei materiale, excepţie care înlătură analizarea celorlalte excepţii de procedură, cât şi a problemei de drept conform dispoziţiilor art.137 Cod pr. civilă care reglementează obligaţia instanţei de a se pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură sau de fond care fac de prisos în tot sau în parte cercetarea pe fond a pricinii.

Conform acestor dispoziţii ordinea de soluţionare a excepţiilor se realizează în raport de investirea instanţei, de condiţiile legale privitoare la elementele esenţiale ale cererii de chemare în judecată şi care este urmată în ordine firească de excepţia dreptului la acţiune fiind o excepţie de fond absolută ce poate fi invocată în orice stare a pricinii atât de părţi, cât şi de către instanţă din oficiu.

Având în vedere dispoziţiile art.158 şi următoarele Cod pr. civilă, tribunalul constată că pricina de faţă este de competenţa Curţii de Apel Craiova, fiind vorba de o competenţă de ordine publică şi pe cale de consecinţă urmează să admită excepţia necompetenţei materiale şi să trimită dosarul instanţei competente în vederea soluţionării contestaţiei împotriva deciziei nr.8937 din 28.09.2011 emisă de pârâtul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală -Protecţia Persoanelor cu Handicap – Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia de necompetenţă materială invocată de către pârâtul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale-Direcţia Generală-Protecţia Persoanelor cu Handicap-Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Declină competenţa soluţionării cauzei formulată de reclamanta A.M. în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale-Direcţia Generală-Protecţia Persoanelor cu Handicap-Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap în favoarea Curţii de Apel Craiova, secţia CAF.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţa publică din 24.01.2012, la Tribunalul Gorj.