Contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor formulată de reprezentantul debitoarei, administratorul statutar. Lipsă calitate procesuală activă. Faliment


În motivarea cererii se arată că în cadrul acestei şedinţe a Adunării Comitetului Creditorilor, s-a propus de către reprezentantul creditoarei Asociaţia de X, în afara ordinii de zi, evacuarea d-nei JC din imobilul – apartament ce aparţine debitoarei, situat …, care i-a fost lăsat în custodie împreună cu autoturismul marca OPEL.

Contestatoarea arată că această propunere a fost însuşită şi de reprezentanţii creditorilor B şi T, prin hotărârea adoptată aprobând retragerea custodiei asupra apartamentului şi autoturismului.

În acest sens, susţinând că nu are alt imobil în care să locuiască şi că autoturismul îi este necesar la deplasările zilnice, având totodată şi grave afecţiuni de sănătate, solicită anularea procesului – verbal şi hotărârii Adunării Creditorilor din 04.10.2010.

În drept invocă disp. art. 14, alin. 2, 21, 32, 36 şi 91 din legea 85/2006.

Acordând cuvântul asupra contestaţiei formulate, administratorul judiciar apreciază că aceasta este întemeiată, urmând a fi admisă întrucât nu se impune evacuarea contestatoarei şi nici deposedarea de autoturismul aparţinând societăţii.

Acordând cuvântul asupra fondului contestaţiei instanţa reţine următoarele aspecte:

Contestatoarea a invocat în drept disp. art. 14, alin. 2 din lege care stipulează că „orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse in convocare este nula, cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor”.

De asemenea, a mai invocat şi disp. art. 21, 32, 36 şi 91 din legea 85/2006, dar instanţa consideră că acestea nu sunt aplicabile în ceea ce priveşte soluţionarea şi contestarea Hotărârii Adunării Creditorilor.

Primordial instanţa este ţinută a verifica dacă persoana care a formulat contestaţie are calitatea procesuală de a sta în judecată ca şi parte activă a procedurii.

Astfel, în conformitate cu disp. art. 14, alin. 7 din legea 85/2006 hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii hotararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor

Contestaţia a fost formulată de reprezentantul debitoarei SC C SRL, d-na JC.

Ori dispoziţia legală enunţată mai sus permite doar creditorilor şi nu debitorului ori reprezentanţilor acestuia să formuleze contestaţie împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor în anumite condiţii detaliate anterior.

Ori debitoarea, prin reprezentantul său nu are această calitate procesuală de a contesta Hotărârea Adunării Creditorilor indiferent de aspectele care s-au discutat sau de respectarea cerinţelor detaliate în conţinutul art. 14, alin. 7 din legea 85/2006.

Prin urmare toate celelalte discuţii făcute de contestatoare şi de administratorul judiciar devin de prisos în faţa dispoziţiilor de strictă aplicare arătate anterior.

Va considera astfel că acest înscris este încheiat în mod corect, contestatoarea neavând calitatea procesuală conferită creditorilor de a-l contesta, urmând să respingă contestaţia formulată.