Contestatie împotriva hotărârii Adunării creditorilor


Tribunalul BRAŞOV Sentinţă civilă nr. 70/sind din data de 04.04.2014

ROMANIA

TRIBUNALUL BRASOV

SECTIA a II a CIVILA – DE ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

SENTINȚA CIVILA nr. 70/sind

Ședința Camerei de Consiliu din data de 13.01.2014

JUDECATOR SINDIC – S. O.

GREFIER – M. G.

Pe rol fiind soluționarea contestației formulata de SC T.O. SRL prin lichidatorul C.L. IPURL impotriva Hotararii Adunarii creditorilor debitoarei S.C. A.T. SRL .

La apelul nominal facut in ședința Camerei de Consiliu au raspuns Adriana Rențea pentru contestatoarea – creditoare SC T.O. SRL – in faliment prin lichidator C.L. IPURL și avocat C.P. pentru EOS Insolvency SPRL lichidatorul debitoarei S.C. A.T. SRL și se constata lipsa creditorului P.A. .

Procedura legal indeplinita prin publicarea citației in Buletinul Procedurilor de Insolvența nr. 20049 din 27.11.2013..

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de ședința, dupa care :

Se constata depus la dosarul cauzei prin registratura instanței punctul de vedere exprimat de EOS Insolvency SPRL lichidatorul debitoare cu privire la contestația SC T.O. SRL prin lichidator C.L. IPURL, la tabelul definitiv al obligațiilor debitoarei.

Reprezentantul contestatoarei și reprezentantul lichidatorului arata ca nu au cereri de formulat.

Nefiind cereri de formulat, probe de administrat, instanța constata cauza in stare de judecata, inchide dezbaterile și in baza art. 394 Cod procedura civila acorda cuvantul pe fond.

Reprezentantul contestatoarei solicita admiterea contestației și anularea Hotararii adunarii creditorilor din 23.10.2013. Contestatoarea apreciaza ca este oportuna formularea acțiunii de atragere a raspunderii patrimoniala formulata impotriva fostului administrator al societații debitoare pentru motivele expuse pe larg in contestația formulata. Contestatoarea deține 46,53 % din acțiunile debitoarei alaturi de creditorul P.A. care este și administratorul statutar al debitoarei și care deține diferența de 53,47 % din totalul creanțelor. In adunare a fost luat in considerare și votul acestuia, care in calitate și de administrator statutar are interes. Fața de dispozițiile art. 17 alin.5 din invocate de contestatoare in cadrul adunarii , dispoziții care se aplica și adunarii generale a creditorilor solicita anularea ca nelegala a Hotararii adunarii creditorilor debitoarei din 23.10.2013. Fara cheltuieli de judecata.

Reprezentantul EOS Insolvency SPRL lichidatorul debitoarei solicita respingerea contestației pentru motivele expuse pe larg in punctul de vedere depus la dosar. Dispozițiile art. 16 alin-.1 din Legea nr. 85/2006 invocate de contestatoare circumscriu in mod limitativ atribuțiile comitetului creditorilor care pot fi exercitate de adunarea creditorilor in situația in care acesta nu este constituit. Acțiunea de atragere a raspunderii patrimoniala impotriva fostului administrator al societații debitoare este pusa la indemana creditorilor inscriși la masa credala și nu individual. Contestatoarea are posibilitatea sa formuleze aceasta acțiune intemeiata pe dispozițiile speciale ale Legii nr. 31/1990. Apreciaza ca se incearca crearea unei analogii intre comitetul creditorilor și adunarea creditorilor. Adunarea creditorilor nu poate hotari decat asupra punctelor stabilite pe ordinea de zi. Hotararea a fost adoptata in condiții legale și solicita respingerea contestației, fara cheltuieli de judecata.

JUDECATORUL SINDIC

Asupra cauzei de fața:

Prin cererea formulata și inregistrata pe rolul acestei instanțe la data de 29.10.2013, sub numar dosar XXXX/62/2013/a2 creditoarea SC T.O. SRL-in faliment, prin lichidator judiciar C.L. SPRL a formulat contestație impotriva Hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC A.T. SRL-in faliment din data de 23.10.2013.

In motivarea contestației se arata ca deține o creanța in valoare de 87.018,56 lei, cu o pondere de 46,53 % din totalul creanțelor inscrise in tabelul definitiv al debitoarei alaturi de administratorul statutar P.A. care deține diferența de 53,47% din totalul creanțelor.

Se mai arata de contestatoare ca in adunarea creditorilor din data de 23.10.2013 a votat pentru formularea unei acțiuni in raspunderea fostului administrator, dar administratorul statutar P.A. a votat impotriva deși acesta trebuia sa se abțina de la vot.

Tot contestatoarea a aratat ca in cauza sunt incidente dispozițile art. 17 al. 5 din Legea nr. 85/2006, administratorul statutar care avea un interes direct trebuind sa nu voteze cu privire la punctul privind formularea unei acțiuni in raspundere impotriva sa.

In drept au fost invocate prevederile Legii nr. 85/2006.

Prin punctul de vedere depus administratorul judiciar EOS INSOLVENCY SPRL a solicitat respingerea contestației avand in vedere ca dispozițiile art. 16 al. 1 din Legea nr. 85/2006 stabilesc in mod limitativ ce atribuții ale comitetului creditorilor vor fi exercitate de adunarea creditorilor in situația in care din cauza numarului mic de creditori nu este constituit un comitet al creditorilor.

Mai arata administratorul judiciar ca procedura insolvenței este o procedura consensuala ce nu urmarește favorizarea unui creditor in detrimentul celorlalți, cu excepția situațiilor expres prevazute de lege

In dovedire și in aparare instanța a administrat proba cu inscrisuri in cadrul careia au fost depuse la dosarul cauzei fotocopii de pe proces verbal al hotararii adunarii creditorilor, sentința, adrese, notificari.

Contestația este scutita de plata taxei judiciare de timbru și a timbrului judiciar.

Analizand actele și lucrarile dosarului instanța reține urmatoarele:

La data de 23.10.2013 a avut loc Adunarea creditorilor debitoarei SC A.T. SRL-in faliment, care a avut ca unic punct discutarea oportunitații formularii unei acțiuni in raspunderea administratorului statutar P.A..

La aceasta adunare, contestatoarea care deține 46,53 % din totalul creanțelor inscrise in tabelul definitiv al debitoarei a votat pentru formularea unei astfel de acțiuni, pe cand administratorul statutar P.A., care deține diferența de 53,47% din totalul creanțelor a votat impotriva.

Onorariul propus de administratorul judiciar a fost de 3.500 lei/ luna (fix) și 8% din valoarea sumelor distribuite in favoarea creditorilor in procedura insolvenței.

Instanța urmeaza sa admita contestația formulata de creditoarea SC T.O. SRL-in faliment, prin lichidator judiciar C.L. SPRL pentru motivele care vor fi aratate in continuare:

Astfel, potrivit art. 138 al. 3 din Legea nr. 85/2006, daca administratorul judiciar ori, dupa caz, lichidatorul nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvența a debitorului și/sau a hotarat ca nu este cazul sa introduca acțiunea prevazuta la alin. (1), aceasta poate fi introdusa de președintele comitetului creditorilor in urma hotararii adunarii creditorilor ori, daca nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor, iar conform art. 14 al. 7 din același act normativ, hotararea adunarii creditorilor poate fi desființata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii hotararii respective și au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al adunarii, precum și la cererea creditorilor indreptațiți sa participe la procedura insolvenței, care au lipsit motivat de la ședința adunarii creditorilor.

De asemenea potrivit art. 2 din Legea nr. 85/2006, scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolvența, iar conform art. 17 al. 5 din același act normativ, daca un membru al comitetului creditorilor se afla, datorita interesului propriu, in conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanți la procedura, acesta se va abține de la vot.

In cauza de fața, așa cum am aratat și cum reiese și din Procesul verbal al adunarii creditorilor debitoarei SC A.T. SRL-in faliment din data de 23.10.2013, la adunarea creditorilor contestatoarea care deține 46,53 % din totalul creanțelor inscrise in tabelul definitiv al debitoarei a votat pentru formularea unei astfel de acțiuni, pe cand administratorul statutar P.A., care deține diferența de 53,47% din totalul creanțelor a votat impotriva.

In aceste condiții exista clar un conflict de interese intre creditorul P.A. care a votat impotriva formularii unei acțiuni in raspundere și administratorul statutar P.A., cel pentru care trebuia sa se ia hotararea adunarii creditorilor.

Chiar daca in cauza de fața nu s-a putut desemna un comitet al creditorilor, din cauza numarului redus de creditori, nu inseamna ca un membru al comitetului creditorilor ar putea vota in adunarea creditorilor intr-o situație care il privește in mod direct.

Dispozițiile art. 17 al. 5 din Legea nr. 85/2006 se aplica prin analogie și in cazul adunarii creditorilor, existand un conflict de interese cu interesul concursual al creditoarei SC T.O. SRL-in faliment, prin lichidator judiciar C.L. SPRL, aceasta din urma neputand sa-și exercite drepturile prevazute de lege și anume cele prevazute de art. 138 din Legea nr. 85/2006.

Daca s-ar permite acest lucru s-ar aduce atingere și scopului prevazut de art. 2 din Legea nr. 85/2006, existand riscul ca pasivul debitoarei sa nu poata fi acoperit prin acțiunile unui creditor care are interes intr-o anumita situație.

Daca nu i s-ar permite creditorului majoritar sa introduca acțiune in raspundere datorita opoziției creditorului majoritar care are interes, s-ar incalca și dispozițiile art. 6 din CEDO,privnd accesul efectiv la o instanța de judecata.

Concluzionand, exista clar un conflict de interese intre creditorul P.A. care a votat impotriva formularii unei acțiuni in raspundere și administratorul statutar P.A., cel pentru care trebuia sa se ia hotararea adunarii creditorilor.

Fața de cele aratate, instanța, in baza art. 14 al. 8 din Legea nr. 85/2006, va admite contestația formulata de creditoarea SC T.O. SRL-in faliment, prin lichidator judiciar C.L. SPRL, privind anularea Hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC A.T. SRL-in faliment din data de 23.10.2013 și in consecința va dispune desființarea Hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC A.T. SRL-in faliment din data de 23.10.2013.

De asemenea instanța va dispune administratorului judiciar EOS INSOLVENCY SPRL reconvocarea Adunarii creditorilor in vederea hotararii asupra oportunitații formularii unei acțiuni in raspunderea administratorului P.A., urmand ca la aceasta adunare creditorul P.A. sa se abțina de la vot.

Fața de prevederile art. 451-454 NCPC instanța va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARAȘTE

Admite contestația formulata de creditoarea SC T.O. SRL-in faliment, prin lichidator judiciar C.L. SPRL, cu sediul in Brașov, str. B.P. H., nr. x, jud. Brașov, privind anularea Hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC A.T. SRL-in faliment din data de 23.10.2013 și in consecința:

Dispune desființarea Hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC A.T. SRL-in faliment din data de 23.10.2013.

Dispune administratorului judiciar EOS INSOLVENCY SPRL reconvocarea Adunarii creditorilor in vederea hotararii asupra oportunitații formularii unei acțiuni in raspunderea administratorului P.A..

Fara cheltuieli de judecata.

Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

Data in Camera de Consiliu și pronunțata in ședința publica din data de 13.01.2014.

JUDECATOR SINDIC GREFIER

S. O.P. M.G.

Red.O.S./Dact.M.G./14.01.2014

3 ex.