Contestaţie împotriva procesului verbal al adunării creditorilor. Consemnări ale lichidatorului judiciar neconforme, referitor la remuneraţia stabilită de creditori. Admitere contestaţie. Faliment


Prin cererea înregistrată la data de 11.02.2011, creditoarea S.C.B S.A. a formulat contestaţie la procesul verbal al adunării creditorilor debitorului S.C. E S.R.L., întocmit la data de 2.02.2011 de către lichidatorul judiciar C.I.I. T.

În motivare, arată creditoarea contestatoare că la data de 2.02.2011 a avut loc Adunarea creditorilor, ocazie cu care a fost încheiat procesul verbal contestat. Printre aspectele supuse discuţiei pe ordinea de zi au fost cele referitoare la alegerea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia, precum şi stabilirea remuneraţiei lichidatorului. Susţine creditoarea că ea deţine o cotă de 2,1023% din valoarea creanţelor şi şi-a exprimat votul prin corespondenţă cu privire la cele două chestiuni, astfel: În ceea ce priveşte comitetul creditorilor, a votat pentru un comitet alcătuit din 5 membri, al cărui preşedinte să fie Banca X, având în vedere calitatea acestuia de creditor majoritar, solicitând să fie desemnată şi ea în calitate de membru. În ceea ce priveşte remuneraţia lichidatorului, a fost de acord ca acesta să fie retribuit cu un onorariu alcătuit astfel: retribuţie fixă 5000 lei pentru întreaga perioadă a procedurii, precum şi retribuţie procentuală de 4% din sumele obţinute din vânzarea bunurilor din patrimoniul debitoarei şi din sumele obţinute din încasarea creanţelor şi 1% din sumele obţinute din vânzarea bunurilor din patrimoniul debitoarei, în situaţia în care cumpărătorul activelor este identificat.

Banca X a solicitat numirea sa în funcţie de preşedinte al comitetului creditorilor şi remunerarea lichidatorului cu 1000 lei lunar.

Cu toate acestea, lichidatorul judiciar propune în concluziile sale ca judecătorul sindic să desemneze atât comitetul creditorilor, cât şi remuneraţia lichidatorului, însă acestea sunt atribuţiile adunării creditorilor, care a luat deja o hotărâre, de care lichidatorul nu a ţinut cont. Judecătorul sindic poate doar să ia act de hotărârea adunării creditorilor şi nu să hotărască în numele acesteia. Conform art. 15 al.1 din Legea 85/2006, şedinţele adunării creditorilor au loc în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor asupra averii debitorului, iar deciziile se vor adopta cu votul favorabil al titularilor majorităţii prin valoare a creanţelor prezente. Prin urmare, lichidatorul trebuia să ia act de votul exprimat în cadrul adunării creditorilor cu privire la retribuirea sa şi să aleagă una din variantele exprimate de creditori, iar nu să lase la latitudinea judecătorului sindic stabilirea acestui onorariu.

Lichidatorul judiciar a depus întâmpinare, arătând că se consideră îndreptăţit să solicite stabilirea remuneraţiei sale judecătorului sindic, fiind posibil ca sursa plăţii să fie fondul de lichidare şi nu averea debitorului. Totodată, sugerează lichidatorul că la stabilirea onorariului trebuie avute în vedere criteriile art. 37 din OUG 86/2006, dar şi faptul că acceptarea unui onorariu mai mic este o concurenţă neloială şi că asigurarea sa nu acoperă riscul pentru necunoaşterea, nerespectarea şi încălcarea dispoziţiilor legale. Ca urmare, el nu poate accepta încălcarea dispoziţiilor legale privind depunerea sau acceptarea unei oferte de onorariu care să nu ţină seama de aceste criterii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 14 al.7 şi 8 din Legea 85/2006, hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul sindic pentru motive de nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei, care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor. Cererea va fi depusă la dosarul cauzei în termen de 5 zile de la data adunării creditorilor şi va fi soluţionată în camera de consiliu, cu citarea contestatorului, a administratorului judiciar, a creditorilor şi a preşedintelui comitetului creditorilor.

De asemenea, potrivit art. 19 al.3 din Legea 85/2006, creditorii pot contesta la judecătorul sindic, pentru motive de nelegalitate, decizia adunării creditorilor de desemnare a lichidatorului judiciar şi stabilire a remuneraţiei, în termen de 3 zile de la publicarea în BPI a deciziei.

În fapt, la data de 2.02.2011 a avut loc adunarea creditorilor debitorului S.C. E S.R.L.. În această adunare, creditorii Banca X, EE şi B au votat prin corespondenţă, restul creditorilor neparticipând la şedinţă.

Subiectele supuse dezbaterii au fost: desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia, alegerea lichidatorului judiciar şi remunerarea acestuia.

Creditoarea contestatoare a atacat procesul verbal al adunării atât în ceea ce priveşte desemnarea comitetului creditorilor cât şi stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar.

Prin urmare, contestaţia se subscrie în drept dispoziţiilor art. 14 al.7(hotărâre asupra desemnării comitetului creditorilor) şi 19 al.3 din Legea 85/2006(hotărârea de stabilire a remuneraţiei lichidatorului).

În fapt, contestatoarea a arătat că lichidatorul judiciar nu a luat act de hotărârea adunării creditorilor, ci a concluzionat că se impune a se adresa judecătorului sindic pentru soluţionarea acestor două chestiuni, deşi judecătorul sindic nu are atribuţii manageriale, ci doar de control de legalitate. Susţine în esenţă creditoarea că lichidatorul nu a valorizat corespunzător voturile exprimate de creditori, în sensul că lichidatorul judiciar nu a ţinut seama de hotărârea adunării creditorilor privind stabilirea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia şi nici de cuantumul remuneraţiei stabilite.

Prin urmare, ceea ce se contestă nu este în realitate hotărârea adunării creditorilor, ci modul de redactare şi de concluzionare a dezbaterilor, care nu ar reflecta realitatea celor petrecute, ceea ce aparţine lichidatorului judiciar.

Pentru acest motiv, instanţa apreciază că nu se impune verificarea condiţiei prevăzute de art. 14 al.7 din Legea 85/2006, mai precis calitatea creditorului contestatar, care să fi votat împotrivă şi să fi făcut să se consemneze aceasta în procesul verbal. De altfel, creditorul contestatar poate fi asimilat celui care a lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor(art. 14 al.7 teza ultimă), el transmiţând votul său prin corespondenţă.

Verificând voturile exprimate de creditorii în cauză care au votat prin corespondenţă, se constată că aceştia nu au prezentat nominal membrii comitetului creditorilor, existând o majoritate doar în ceea ce priveşte votarea preşedintelui acestui comitet. Cum nu au precizat membrii, în mod corect s-a stabilit de lichidatorul judiciar că nu s-a desemnat de această adunare componenţa comitetului creditorilor.

Menţionarea în cuprinsul procesului verbal de către lichidator că „va propune judecătorului sindic în şedinţa din 7.02.2011 desemnarea comitetului creditorilor” este lipsită de efecte, din moment ce judecătorul sindic poate, potrivit art. 16 din Legea 85/2006, să desemneze un comitet provizoriu, care se înlocuieşte de creditori în cadrul adunării lor, şi doar când consideră necesară această desemnare, nu la solicitarea lichidatorului. Acesta din urmă, ca orice participant la procedură, poate face orice cereri judecătorului sindic, aceasta neînsemnând însă că judecătorul are şi obligaţia de a le da curs, dacă situaţia nu o impune. În speţă, dat fiind numărul mare al creditorilor, judecătorul sindic a desemnat provizoriu, până la numirea altui comitet de către creditori în adunările lor, un comitet al creditorilor, însă nu ţinând seama de solicitarea lichidatorului, ci apreciind că se impune acest lucru în lumina dispoziţiilor art. 16 din Legea insolvenţei. Celelalte susţineri ale lichidatorului privind componenţa nelegală acestui comitet provizoriu(că nu ar fi desemnaţi membri dintre creditorii din diferite categorii sau dintre salariaţi) instanţa nu le va analiza, nefăcând obiectul cererii de faţă.

Cu privire la remuneraţie însă, creditorul majoritar a solicitat stabilirea unui onorariu fix de 1000 lei lunar pentru lichidatorul confirmat. Cum ponderea sa este de 81,9 % din valoarea creanţelor, lichidatorul judiciar trebuia să ia act de întrunirea votului majoritar asupra acestui aspect şi să constate că adunarea creditorilor a stabilit această remuneraţie.

Or, lichidatorul judiciar a refuzat să îndeplinească acest lucru, motivat de faptul că acest onorariu nu ar respecta criteriile legii speciale privind stabilirea acestuia.

Prin urmare, asupra acestui aspect se confirmă susţinerea contestatoarei că procesul verbal al adunării creditorilor nu reflectă corect decizia luată de creditori prin votul prin corespondenţă.

Pentru acestea, instanţa va admite în parte contestaţia şi va dispune anularea în parte a procesului verbal din 2,02.2011, care materializează hotărârea adunării creditorilor din aceeaşi dată. Totodată, instanţa va dispune ca lichidatorul judiciar să consemneze corect în cuprinsul procesului verbal al adunării creditorilor dispoziţia luată de aceştia relativ la remuneraţia stabilită pentru lichidatorul confirmat.