Contestaţie împotriva raportului întocmit de fostul lichidator judiciar, formulată de contestatorul D.G.F.P.J. .Excepţia tardivităţii. Nelegalitatea plăţilor din fondul colector efectuate de vechiul lichidator judiciar după înlocuirea lui. Faliment


Prin încheierea nr………/13.05.2009, la cererea creditorului majoritar Direcţia Generală a Finanţelor Publice, în conformitate cu art. 19 alin.2 ind.1 din Lg.85/2006, lichidatorul judiciar numit provizoriu de instanţă a fost înlocuit cu lichidatorul judiciar selectat conform Ordinului Preşedintelui ANAF 1009/2007, respectiv cu R IPURL ( devenit ulterior, prin schimbarea formei de exercitare a profesiei , E. S.P.R.L.).

Prin aceeaşi încheiere instanţa a dispus încetarea atribuţiilor vechiului lichidator, iar pentru activitatea prestată până la înlocuire urma să fie retribuit pe baza deconturilor aprobate de judecătorul sindic.

După cum rezultă din actele şi lucrările dosarului , predarea gestiunii către noul lichidator s-a realizat cu dificultate, instanţa fiind nevoită să pronunţe încheierea nr……../CC/24.06.2009, potrivit căreia a stabilit ca termen limită de predare a gestiunii către noul lichidator data de 31.07.2009, atrăgând, totodată, atenţia vechiului lichidator că neexecutarea încheierii intră sub incidenţa art. 248 C. Pen. şi că va fi sesizată şi U.N.P.I.R.

Conform proceselor verbale depuse la dosar, operaţiunea de predare primire s-a realizat între cei doi lichidatori la data de 28.08.2009.

La data 10.08.2009, creditorul majoritar a sesizat instanţa despre faptul că , fără a exista un decont aprobat de judecătorul sindic şi după ce nu mai avea atribuţii în dosar, vechiul lichidator a încasat din contul de lichidare suma de 875.367,40 lei.

Drept răspuns la această sesizare, la data de 20.08.2009, vechiul lichidator a înaintat la dosar un raport de activitate prin care precizează că suma încasată din contul debitorului reprezintă plata comisionului de 8% ce i se cuvenea potrivit Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 18.01.2008, solicitând a se lua act în acest sens.

Împotriva acestui raport, la data de 02.09.2009 Direcţia Generală a Finanţelor Publice a formulat contestaţie prin care solicită anularea acestuia, susţinând , în esenţă, că, din moment ce nu a existat un decont aprobat de judecătorul sindic şi după ce i-au încetat atribuţiile, fostul lichidator nu putea să mai facă operaţiuni în contul de lichidare şi să-şi însuşească suma pretinsă cu titlu de onorariu.

La solicitarea instanţei, actualul lichidator , la data de 04.02.2010, a depus la dosar o informare cu privire la ridicarea din contul de lichidare a sumei în discuţie.

Potrivit acestui raport, suma de 875.367,40 lei a fost ridicată în baza facturii nr…/2009 drept onorariu conform hotărârii adunării creditorilor din 18.01.2008.

În data de 03.07.2009, după ce a încasat suma menţionată, M S.P.R.L. a constituit un depozit bancar în sumă de 380.000 lei, iar suma de 351.000 lei a virat-o în contul personal al asociatei AM deschis la MBank, cu titlu de venituri din profesii liberale.

În data de 06.07.2009 M S.P.R.L. a virat suma de 135.000 lei în contul Cabinetului de avocatură P Iaşi.

Faţă de contestaţia formulată de creditorul majoritar, fostul lichidator a invocat excepţia privind tardivitatea formulării ei întrucât s-a depăşit termenul prevăzut de art.21.alin3 din Lg.85/2006.

Această excepţie urmează a fi respinsă pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 21.alin. 2 şi 3 din Lg.85/2006, orice persoană interesată poate face contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar în termen de 3 zile de la depunerea raportului respectiv.

În fapt, contestaţia creditorului majoritar din data de 02.09.2009 nu trebuie separată de sesizarea din data de 10.08.2009, fiind o continuare a acesteia.

După cum se poate observa din datele anterior prezentate , măsura lichidatorului judiciar a fost contestată imediat după ce banii au fost încasaţi şi chiar înainte ca fostul lichidator să depună la dosar raportul contestat şi prin care justifica această încasare.

Pe fondul cauzei contestaţia aste întemeiată.

Prin încheierea nr………./13.05.2009, după ce a dispus înlocuirea, instanţa a dispus şi încetarea atribuţiilor vechiului lichidator, iar pentru activitatea prestată până la înlocuire urma să fie retribuit pe baza deconturilor aprobate de judecătorul sindic.

Aşadar, pe de o parte , fostul lichidator , de la data pronunţării încheierii, nu mai putea efectua nici o operaţiune de administrare , inclusiv plăţi din contul colector.

Pe de altă parte , decontul acestuia trebuia supus aprobării judecătorului sindic, care urma să-l analizeze în raport cu hotărârea adunării creditorilor din 18.01.2008, dar şi cu activitatea prestată de lichidator în dosar până la momentul înlocuirii.

Pentru aceste motive contestaţia de faţă va fi admisă, va fi infirmat raportul fostului lichidator şi pe cale de consecinţă se vor dispune măsurile ce se impun pentru restituirea la fondul de lichidare a sumelor încasate nelegal.