Contestaţie în anulare. Lipsa de procedură. Neinvocare în apel. Inadmisibilitate.


Nu se poate folosi o cale de atac extraordinară atunci când s-ar fi putut folosi calea de atac ordinară, partea neavând un drept de opţiune între apel şi contestaţia în anulare.

(Secţia comercială, sentinţa nr. 4.490/27.11.1997).

La data de 23.06.1997 s-a înregistrat contestaţia în anulare formulată de contestatoarea S.C. “S. P.” – S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 4.063/ 29.10.1996 pronunţată de T. M. B. – secţia comercială, solicitându-se admiterea acesteia, anularea hotărârii atacate, reluarea judecăţii şi pronunţarea unei noi hotărâri, cu cheltuieli de judecată.

în motivarea cotnestaţiei, contestatoarea a arătat că prin sentinţa civilă nr. 4.063/29.10.1996 s-a admis în parte acţiunea introdusă de S.C. “S.” – S.A. Oţelul Roşu, hotărârea rămânând definitivă şi irevocabilă.

Contestatoarea a mai arătat că judecarea cauzei nu s-a făcut cu procedura legal îndeplinită, deoarece citaţia a fost trimisă la o altă adresă decât sediul real, şi anume în Bd. Dimitrie Cantemir, în loc de str. Splaiul Unirii, fiind astfel în imposibilitate de a lua cunoştinţă despre existenţa procesului.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea contestaţiei în anulare, ca nelegală, arătând că din adresele cu nr. 7.650/25.11.1993 şi 6.828/ 3.11.1995, rezultă că contestatoarea avea sediul social în Bucureşti, Bd. Dimitrie Cantemir, sediu ce a fost menţionat în acţiunea formulată.

Ulterior, prin precizările cu nr. 23.163/11.11.1997,intimata a solicitat respingerea contestaţiei în anulare, ca inadmisibilă, motivat de faptul că, contestatoarea nu a dovedit îndeplinirea condiţiei privind imposibilitatea valorificării motivului referitor la procedura de citare viciată, pe căile ordinare de atac.

Analizând actele şi lucrările celor două dosare, tribunalul reţine că, într-adevăr, cauza ce a format obiectul dosarului cu nr. 6.116/1996, în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 4.063/29.10.1996, s-a soluţionat fără ca procedura de citare să fie legal îndeplinită faţă de pârâta S.C. “S.” – S.R.L.

Astfel, rezultă că aceasta a fost citată la adresa din Bucureşti, Bd. Dimitrie Cantemir (unde i s-a şi comunicat sentinţa civilă atacată), sediul social al acesteia fiind însă în Bucureşti, str. Splaiul Unirii, cum rezultă din certificatul de înmatriculare.

Potrivit dispoziţiilor art. 317 Cod proc. civilă, pentru folosirea contestaţiei în anulare se cere, pe de o parte, ca hotărârea care se contestă să fie irevocabilă, iar, pe de altă parte, ca motivul pe care se sprijină această cale de atac să nu fi putut fi invocat pe căile ordinare de atac. Cea de-a doua condiţie de valabilitate constituie o aplicaţie a principiului că nu se poate folosi o cale de atac extraordinară atunci când s-ar fi putut folosi calea de atac ordinară, partea neavând un drept de opţiune între apel şi contestaţia în anulare.

Astfel, faţă de cele arătate de contestatoare cu privire la sediul său social (şi dovedite cu ceritificatul de înmatriculare), tribunalul apreciază că motivul invocat prin contestaţia în anulare putea fi folosit prin intermediul apelului (cale de atac ordinară), şi nu direct în cadrul unei contestaţii în anulare, fapt pentru care urmează a se respinge contestaţia în anulare, ca inadmisibilă.