CONTESTATIE ÎN ANULARE. NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PREVĂZUTE DE ART. 317 C.PR. CIV. INADMISIBILITATE


Potrivit art. 317 al. 1 C. pr. civ., hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare pentru motivele expres prevăzute în acest text de lege, numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe căile ordinare de atac.

Prin sentinţa civilă nr. 3/11.12.1997, Tribunalul Giurgiu a respins contestaţia în anulare formulată de C.l. împotriva sentinţei civile nr. 1/27.06.1996 pronunţată de Tribunalul Giurgiu.

Pentru a se pronunţa astfel, s-a reţinut că sentinţa civilă nr. 1/1996 nu a fost atacată cu recurs şi nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 317 c. pr. civ., pentru formularea unei contestaţii în anulare.

împotriva sentinţei civile nr. 3/1997 a declarat recurs, reclamantul considerând că sentinţa este nelegală deoarece la 6.08.1996 a contestat sentinţa civilă nr. 1/1996 a Tribunalului Giurgiu, pe care a considerat-o nelegală, iar din greşeală a considerat ca fiind o contestaţie în anulare. Tribunalul Giurgiu trebuia să interpreteze cererea sa împotriva sentinţei civile nr. 1/ 1996 ca fiind o cerere de recurs şi nu o contestaţie în anulare, iar judecătorul care a soluţionat cauza a fost recuzat în alte dosare pe care contestatorul C.l. Ie-a avut pe rolul Judecătoriei Giurgiu. S-a mai susţinut că sentinţa civilă nr. 3/1997 nu a fost motivată, C.l. solicitând admiterea cererii de recurs împotriva sentinţei civile nr. 1/1996 în conformitate cu art. 301-303 C. pr. civ., iar în situaţia în care se va considera astfel, cererea (împotriva sentinţei nr. 3/1997) să fie considerată una de revizuire conform art. 322 C. pr. civ., avându-se în vedere actele noi depuse odată cu cererea de repunere pe rol a cauzei, conform art. 320 al. 3 C. pr. civ., hotărârea pronunţată în contestaţie în anulare este supusă aceleiaşi căi de atac ca şi hotărârea atacată.

Curtea, analizând actele dosarului în raport de criticile formulate de recurent, a respins recursul ca nefondat.

S-a mai reţinut că recurentul/reclamant a solicitat prin cererea din 1995 obligarea D.D.G.M.P.S. Giurgiu – Comisia pentru aplicarea D-L. 118/1990 să-i acorde drepturile cuvenite potrivit D-L. 118/1990, cerere care a fost soluţionată de D.G.M.P.S. Giurgiu (intimata-pârâtă) printr-o hotărâre de respingere a cererii, care nu i-a fost comunicată recurentului-reclamant, situaţie în care recurentul-reclamant şi-a precizat acţiunea în sensul contestării hotărârii 55/1995 dată de intimata-pârâtă D.G.M.P.S. Giurgiu -Comisia pentru aplicarea D-L. 118/1990. Prin sentinţa civilă nr. 1/1996, Tribunalul Giurgiu a respins ca nefondată contestaţia reclamantului (recurent) şi a menţinut hotărârea 55/1995 a pârâtei (intimata), ca temeinică şi legală, din actele de la dosar reţinându-se că reclamantul nu se încadrează în categoria persoanelor “strămutate” în sensul D-L. 118/1990 pct. 5.

Sentinţa civilă 1/1996 a fost comunicată recurentului la 3.08.1996, conform dovezii de comunicare de la dosar.

Potrivit art. 301 C. pr. civ., împotriva sentinţei civile, recurentul-reclamant putea declara recurs în termen de 15 zile de la comunicare, termen care se calculează de la data comunicării sentintei civile 1/1996, respectiv din 3.08.1996.

C.l. a formulat cerere împotriva sentinţei civile 1/1996 la 23.09.1996 şi nemaifiind în termenul de declarare a căii ordinare de atac – recursul, şi-a intitulat cererea, respectiva sentinţă 1/1996, contestaţie în anulare.

Prin sentinţa civilă nr. 3/11.12.1997 pronunţată de Tribunalul Giurgiu, s-a respins contestaţia în anulare reţinându-se că nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de art. 317 C. pr. civ.

Recursul este nefondat.

Curtea a reţinut că potrivit art. 317 C. pr. civ. pct. 1 şi 2, o hotărâre judecătorească poate fi atacată cu contestaţie în anulare numai dacă motivele invocate nu au putut fi invocate pe căi ordinare de atac, respectiv pe calea recursului, contestaţia în anulare fiind o cale extraordinară de atac.

în speţă, recurentul C.l. nu a declarat recurs împotriva sentinţei civile 1/ 1996, în condiţiile şi termenul prevăzut de art. 301-303 C. pr. civ., ci a exercitat direct calea extraordinară de atac, contestaţia în anulare, care a fost respinsă prin sentinţa civilă nr. 3/1997, pronunţată de Tribunalul Giurgiu, sentinţă temeinică şi legală. (Judecator Georgeta Leti)

(Secţia Administrativ, decizia civilă nr. 43/1999)