CONTESTATIE ÎN ANULARE. OMISIUNEA DE A CERCETA VREUNUL DiN MOTIVELE DE CASARE. ADMISIBILITATE


Potrivit art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă, hotărârile instanţei de recurs pot fi atacate cu contestaţie în anulare şi în situaţia în care instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis să cerceteze vreunul din motivele de casare.

în speţă, instanţa de recurs a omis să cerceteze două din motivele de casare invocate de recurent, motiv pentru care contestaţia este întemeiată şi urmează să fie admisă.

Prin sentinţa civilă nr.469/03.12.1998 a Tribunalului Bucureşti a fost respinsă ca nefondată acţiunea formulată de reclamantul P.F. în contradictoriu cu pârâţii Comisia Comunală Domneşti pentru Aplicarea Legii nr.18/1991 şi B.E. prin care se solicită anularea procesului verbal de punere în posesie emis de prima pârâtă în favoarea pârâtului secund.
în motivarea recursului reclamantul a arătat că Tribunalul a pronunţat hotărârea cu încălcarea normelor ce reglementează competenţa materială a instanţelor în cauză competenţa aparţinând judecătoriei ca instanţă de drept comun si în al doilea rând s-au aplicat greşit disp.art.35 din L.nr.18/ 1991.

Prin sentinţa civilă nr.78/15.04.1999 C.A.B. a respins recursul ca nefondat. S-a retinut în esenţă că printr-o interpretare corectă a dispoziţiilor legale în materie prima instanţă a apreciat că dobânditorul construcţiilor este îndreptăţit să primească şi întreaga suprafaţă de teren aferentă casei de locuit şi anexele gospodăreşti precum şi curtea şi grădina, adică tot terenul pe care părţile l-au avut în vedere la încheierea convenţiei.

împotriva acestei decizii a formulat contestaţie în anulare în condiţiile art.318 alin.1 C.pr.civ., conform precizărilor reclamantului.

în motivarea contestaţiei reclamantul arată că prin decizia atacată – Curtea a omis să cerceteze două din motivele de casare, anume cele referitoare la competenţa Tribunalului Bucureşti de a soluţiona în fond cauza şi omisiunea de a se pronunţa asupra cererii de interventie în interes propriu formulată de B.A.

Analizând contestaţia în anulare astfel cum a fost formulată, Curtea a apreciat-o ca întemeiată pentru următoarele motive.

Potrivit art.318 alin.1 C.pr.civ., hotărârile instanţei de recurs pot fi atacate cu contestaţie şi în situaţia în care instanţa respingând recursul sau admiţându-l numai în parte a omis din greşeală să cerceteze vreunul din motivele de casare.

în cauză s-a constatat că prin decizia atacată, Curtea soluţionând recursul reclamantului a omis să cerceteze două din motivele de casare invocate şi dezvoltate pe larg în cuprinsul motivării recursului, anume cel referitor la competenţa materială a tribunalului de a soluţiona în fond pricina şi respectiv omisiunea pronunţării asupra uneia din cererile deduse judecăţii de intervenientul B.A.

în baza art.318 alin.1 C.pr.civ., Curtea a admis contestaţia reclamantului şi în consecinţă a anulat decizia Curţii, stabilind un nou termen pentru rejudecarea recursului. (Judecator Luiza-Maria Paun)

(Secţia Administrativ, decizia civilă nr. 206/1999)