Contestaţie la executare. Cerere de desfiinţare a titlului executor. Inadmisibilitate


Pe calea contestaţiei la nu se poate cere desfiinţarea titlului executor.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 412/1998)

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 348/22.09.1998, contestatoarea R.A.M. a formulat contestaţie la executare împotriva titlului constituit din sentinţa civilă nr. 810/26.10.1996, pronunţată de T.M.B. – S.CA., în dosarul nr. 171/1995, definitivă prin decizia civilă nr. 124/14.05.1998 a CAB. – S.C.A., în contradictoriu cu intimaţii BA. şi Consiliul Local sector 1 Bucureşti.

în motivarea acţiunii, contestatoarea a invocat, în drept, prevederile art. 399 şi art. 400 Cod proc. civ., şi a arătat că apreciază titlul executor ca fiind emis cu încălcarea legii.

S-a arătat că prin sentinţa civilă nr. 810/26.10.1996, pronunţată de T.M.B. – S.C.A., i s-a respins contestaţia formulată împotriva deciziei administrative de evacuare nr. 51/1995, emisă de intimatul Consiliul Local sector 1 Bucureşti. în cauza ce a format obiectul dosarului nr. 171/1995 a formulat cerere de intervenţie în interes propriu B.A., ca beneficiar al testamentului lăsat de Ş.I,. care a fost proprietarul imobilului naţionalizat, conform Decretului nr. 92/1950 şi care, în timpul vieţii, revendicase imobilul, cuprinzând apartamentul în litigiu (respectiva acţiune în revendicare fiind admisă prin sentinţa civilă nr. 4.140/25.04.1994, definitivă prin decizia civilă nr. 2.338/21.12.1994 a T.M.B. – secţia IV civilă). Referitor la aceste hotărâri, contestatoarea a arătat că, urmare a recursului în anulare admis de C.S.J. prin decizia civilă din data de 29.11.1995, dată în dosarul nr. 1.516/1995, au fost desfiinţate, iar imobilul, cuprinzând şi apartamentul în litigiu, a revenit statului, situaţie în care intervenientul în interes propriu în dosarul nr. 171/1995 al T.M.B. – S.C-A, în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 810/1996 – titlul executor cu privire Ia care s-a formulat prezenta contestaţie la executare, la data când a formulat cererea de intervenţie, nu avea nici o calitate şi nici un drept asupra apartamentului în litigiu, însă instanţa a respins acţiunea reclamantei şi a admis cererea formulată de intervenientul B.A., pentru aceste motive contestatoarea apreciind respectiva sentinţa civilă nr. 810/1996, ca nelegală.

S-a mai arătat că intimatul B.A. a cerut executarea silită a titlului executoriu, la Judecătoria sectorului 1, unde s-a format dosarul de executare nr. 445/1998, pe această cale solicitându-se evacuarea contesta-toarei R.A.M..

Contestatoarea arată că respectiva executare silită este nelegală, întrucât chiar titlul executor pus în executare este nelegal.

Instanţa, analizând actele de la dosarul cauzei, va avea în vedere că prin sentinţa civilă nr. 810/26.11.1996, pronunţată de T.M.B. – S.C-A. în dosarul nr. 171/1995, rămasă definitivă şi învestită cu formula executorie, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta R.A.M., în contradictoriu cu Consiliul Local al sectorului 1, privind anularea dispoziţiei de evacuare nr. 51/1995, şi s-a admis cererea de intervenţie formulată de intervenientul B.A., menţinându-se dispoziţia de evacuare nr. 51/1995 a Consiliului Local al sectorului 1 Bucureşti.

Prin dispoziţia nr. 51/15.02.1995 s-a dispus evacuarea contestatoarei pe cale administrativă din imobilul situat în str. Teodosie Rudeanu, sectorul 1.

Se reţine că prin decizia civilă nr. 124/14.05.1998, pronunţată de C.A.B. – S.CA, în dosarul nr. 783/1997, a fost respins recursul declarat de recurenta R.A.M. împotriva sentinţei civile nr. 810/26.11.1996, pronunţată de T.M.B.-S.C.A., în dosarul nr. 171/1995.

Având în vedere că prin sentinţa civilă nr. 810/26.11.1996 a T.M.B.-S.C.A., definitivă, învestită cu formulă executorie, a fost menţinută dispoziţia de evacuare nr. 51/1995 a Consiliului Local sector 1, prin care s-a dispus evacuarea, pe cale administrativă, a contestatoarei din imobilul situat în str. Teodosie Rudeanu, sectorul 1, acesta fiind de fapt actul ce formează obiectul dosarului de executare silită nr. 445/1998, precum şi faptul că, pe calea contestaţiei la executare formulată în baza art. 399 şi art. 400 Cod proc. civ., nu se poate cere desfiinţarea titlului executor contestat, respectiv a sentinţei civile nr. 810/26.11.1996 a T.M.B. – S.CA, instanţa urmează să respingă contestaţia la executare, ca inadmisibilă.