Contestaţie la executare. Chestiuni de fond. Invocarea unui motiv prin notele scrise depuse după dezbaterea pricinii


împrejurarea invocată de reclamant nu constituie un incident ivit pe parcursul executării, ci tinde să repună în discuţie fondul pricinii, situaţie în care, potrivit dispoziţiilor art. 399-400 Cod proc. civ., contestaţia este nefondată.

Motivul de contestaţie invocat prin notele scrise depuse după dezbaterea pricinii nu poate fi luat în considerare.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 135/1995)

Prin cererea înregistrată la data de 11.01.1995, reclamantul P.V., Primarul comunei Otopeni, S.A.I., a formulat contestaţie la împotriva amenzii de 500 Iei pe zi de întârziere aplicată prin sentinţa civilă nr. 492 din data de 21.09.1994 a Tribunalului Municipiului Bucureşti – secţia contencios administrativ.

în motivarea contestaţiei, reclamantul arată că împotriva sa s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 29/1990, pentru neexecutarea sentinţei civile nr. 89 din data de 14.02.1994, prin care Comisia Locală Otopeni a fost obligată la punerea în posesie a numitei G.E.S., pentru o suprafaţă de 0,5 ha, pe raza comunei, din care 1.320 m.p. cu respectarea amplasamentului pe şos. Băneasa-Mogoşoaia.

Reclamantul arată că se află în imposibilitate de a pune în aplicare sentinţa respectivă, deoarece numita G.E. nu figurează în anexele validate prin hotărârea nr. 40/28.03.1993 de Comisia Municipiului Bucureşti şi S.A.I, hotărâre care, în acelaşi timp, ar fi anulat adeverinţa nr. 1.071/1992 a Consiliului Local Otopeni, care atestă reconstituirea dreptului de proprietate al petiţionarei G.E..

Intimata G.E. s-a opus admiterii contestaţiei la executare, arătând că împrejurarea invocată de reclamant nu constituie un incident ivit pe parcursul executării, ci tinde să repună în discuţie fondul pricinii, adică ceea ce a fost menţionat prin sentinţa civilă nr. 89/1994, rămasă definitivă.

într-adevăr, din considerentele sentinţei nr. 89/1994 a T.M.B. – secţia contencios administrativ rezultă că aceeaşi apărare, invocată acum ca motiv de contestaţie Ia executare, a fost făcută de Comisia Locală Otopeni, în vederea respingerii acţiunii reclamantei G.E., dar ea nu a fost luată în considerare de instanţă, pentru că nu s-a depus nici un fel de act doveditor al anulării adeverinţei nr. 1.071/1992 printr-o hotărâre a Comisiei Municipiului Bucureşti şi S.A.I.

Prin urmare, motivul invocat de reclamant nu se încadrează în cele prevăzute de art. 399-400 Cod procedură civilă pentru contestarea executării silite, ci, ar fi putut constitui un mod de atac al hotărârii nr. 89/1994, dacă ar fi fost însoţit de acte doveditoare.

Pentru aceste considerente, contestaţia la executare va fi respinsă, ca nefondată, nefiind întrunite condiţiile art. 399-400 Cod procedură civilă.

De remarcat că în cadrul unor note scrise, depuse după judecarea în fond a cauzei, contestatorul P.V. invocă un alt motiv de contestaţie la executare, acela că I.A.S. Chitila nu a pus la dispoziţie Comisiei Locale Otopeni o suprafaţă de 30 ha teren, de care depinde punerea în posesie a unui mare număr de cetăţeni, printre care şi intimata G.E.S. şi că această împrejurare constituie obiectul dosarului nr. 102/1994 al Curţii de Apel Bucureşti – secţia contencios administrativ.

Acest motiv nu poate fi invocat în cadrul unor note scrise, depuse înaintea termenului de pronunţare, după acordarea cuvântului în fond, şi nu a fost susţinut nici un moment anterior, în contestaţia propriu-zisă sau cu ocazia dezbaterilor orale.