Contestatie la executare Executarea silităContestaţie la executare


ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA A V A CIVILĂ

Decizia civilă nr.1645

Şedinţa publică din data de 30.05.2011

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE Elena Panaite-Jitianu

JUDECĂTOR Gabriela Rîşnoveanu

JUDECĂTOR Laura Olteanu

GREFIER Lavinia Smărăndoiu

Pe rol soluţionarea recursului civil privind pe recurentul contestator împotriva sentinţei civile nr.3219/03.05.2010 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr. 15144/302/2009, în contradictoriu cu intimaţii Autoritatea Pentru Valorificarea Activelor Statului – A.V.A.S., SC R SA şi F. A. SA, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu au răspuns părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Se face referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că părţile au solicitat judecarea cauzei în lipsă în temeiul disp. art.242 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă, după care

Tribunalul constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată următoarele :

Prin sentinţa civilă nr. 3219/03.05.2010 pronunţată de Judecătoria sectorului 5 Bucureşti a fost respinsă ca lipsită de interes contestaţia la formulată de contestatorul Ministerul Finanţelor Publice în contradictoriu cu intimata SC R SA.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut sub aspectul lipsei de interes că prin sentinţa comerciala nr. 1685/12.09.2006 pronunţată de Tribunalul comercial Mureş , titlu executoriu, au fost obligaţi in solidar pârâtii AVAS si Statul Roman prin Ministerul Finanţelor Publice să plătească reclamantei SC F. A. Sa suma de 527.937 lei, reprezentând prejudiciul suferit ca urmare a restituirii către foştii a activului reclamantei, precum si la plata cheltuielilor de judecata in valoare de 10 210,35 lei.

Întrucât debitorii nu au executat de bunavoie obligaţiile de plata , in conformitate cu art 371^1 Cod procedură civilă creditoarea a solicitat punerea in executare silita a tiltului executoriu, formandu-se astfel dosarul de executare nr. 254/2007 al BEJ …., atasat dosarului cauzei ( fila 42 si urm).

La data de 01.06.2007 au fost emise adresa si procesul verbal de cheltuieli de executare si impotriva acestor acte de executare contestatoarea a formulat contestatie la executare inregistrata pe rolul Judecatoriei Mures sub nr 5454/302/2007, care a declinat competenta catre Judecatoria sector 5.

Prin sentinta.civila nr. 668/31.01.2008 a Judecatoriei sector 5 a fost admisa contestatia la executare si a fost anulat procesul verbal privind stabilirea cheltuielilor de executare din 01.06.2007 in dosarul de executare. Impotriva sentintei civile a fost declarat recurs de BEJ ,care a fost anulat ca netimbrat.

Contestatorul a sustinut ca actele de executare sunt emise cu incalcarea disp.art.373 ind 1 Cpc , intrucat prin Decizia 458/31.03.2009 a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a disp.art.373 ind.1 Cpc.

Instanta de fond a avut în vedere ca, în realitate, ceea ce solicita contestatoarea este anularea adresei de înfiintare a popririi din data de 27.10.2009 si, ulterior, sa se constate perimata executarea silita.

In privinta nulitatii adresei de infiintare a popririi emise in data de 27.10.2009 instanta de fond a reţinut că potrivit art 453-454 C.prociv, poprirea se infiinteaza la cererea creditorului fara somatie , prin adresa insotita de o copie certificata de pe titlul executoriu, astfel ca, din acest punct de vedere, judecatoresc a procedat in mod corect emitand adresa de instiintare a infiintarii popririi, iar argumentul contrar afirmat de contestator ( in sensul obligativitatii emiterii unei somatii prealabile) va fi inlaturat.

Instanta a apreciat ca exceptia perimarii executarii este nefondata, intrucat, desi contestatoarea a sustinut ca in intervalul 01.06.2007 -27.10.2009 nu a fost efectuat nici un act de executare, din dosarul de executare atasat cauzei instanta retine ca in acest interval,anume la data de 01.06.2007,a fost emis procesul-verbal prin care au fost stabilite cheltuielile de executare (fila 115), fapt care întrerupe cursul prescriptiei, in conformitate cu art 16 lit b din Decretul 167/1957 privitor la prescriptia extinctiva.

Prima instanţă a mai considerat că în condiţiile în care contestatorul si-a executat obligatia de plata, acesta nu mai justifica un interes actual in anularea actelor de executare, astfel că in conditiile expuse, a apreciat că în actiunea dedusă judecăţii nu mai jusifica un interes nascut.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, contestatorul Ministerul Finanţelor Publice, solicitând admiterea acestuia, casarea sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe.

În motivarea recursului, recurentul, a arătat, în esenţă că prima instanţă nu a analizat motivele contestaţiei la executare şi a soluţionat în mod greşit cauza raportându-se la procesul verbal încheiat de executorul judecătoresc la data de 12.03.2010, apreciind că prezenta contestaţie la executare a rămas fără obiect.

Soluţia respingerii contestaţiei la executare ca lipsită de interes pentru motivul că debitorul a executat obligaţia de plată, este eronată, întrucât nu a mai fost examinată legalitatea actelor de executare ce au fost îndeplinite anterior promovării contestaţiei la executare.

Recurenta a mai precizat că achitarea debitului în cursul executării silite, nu înlătură obligaţia instanţei de judecată de a se pronunţa cu privire la legalitatea procedurii de executare silită.

De asemenea, a mai învederat că instanţa de fond încercând să soluţioneze excepţia perimării executării silite, concluzionează în mod greşit că aceasta este nefondată, întrucât termenul de prescripţie a fost întrerupt.

Aşa fiind, recurentul a concluzionat că prin soluţia adoptată prima instanţă a confundat obiectul contestaţiei la executare, respectiv actele de executare cu obiectul cererii de executare şi a considerat în mod nejustificat că, odată desăvârşită executarea silită, aceasta scapă controlului instanţei.

În drept au fost invocate prevederile art. 299, 304 pct. 9 şi 304 ind. 1 Cod procedură civilă.

Examinând recursul formulat prin raportare la motivele invocate de recurent dar şi sub toate aspectele conform art. 304 ind. 1 Cod procedură civilă, tribunalul îl apreciază ca fiind fondat pentru considerentele ce succed :

Prin contestaţia la executare dedusă judecăţii, contestatorul a invocat nelegalitatea executării silite declanşată împotriva sa, din perspectiva nesocotirii dispoziţiilor art. 373 ind. 1 Cod procedură civilă, în sensul că în cauză nu a fost solicitată instanţei de executare încuviinţarea executării silite. De asemenea, contestatorul a mai invocat perimarea executării silite.

Prin sentinţa recurată, prima instanţă a apreciat că faţă de împrejurarea că debitorul contestator a achitat în cursul executării silite debitul, acesta nu mai justifică un interes actual în promovarea contestaţiei la executare.

Aşa fiind, tribunalul observă că instanţa de fond a soluţionat cauza prin raportare la o eventuală lipsă de interes a contestatorului în promovarea acţiunii, reţinând că, faţă de împrejurarea că debitorul contestator şi-a executat obligaţia de plată cererea este lipsită de interes. Or, în cauză, Tribunalul constată că obiectul contestaţiei la executare îl reprezintă cenzurarea neregularităţilor procedurale săvârşite cu prilejul executării silite. Prin urmare, indiferent de cursul procedurii execuţionale, nu se poate susţine că finalizarea acesteia este de natură să lipsească acţiunea civilă de unul din elementele acesteia, respectiv interesul. Chiar şi în ipoteza încetării executării silite, contestatorul este îndreptăţit ca, sub rezerva respectării termenelor procedurale şi a justificării interesului precizat de prevederile art. 399 Cod procedură civilă, să solicite instanţei de executare verificarea modului de aducere la îndeplinire a titlului executoriu. Ca natură juridică, contestaţia la executare are valoarea unei acţiuni civile de tip special, întrucât nu urmăreşte recunoaşterea unui drept propriu în contradictoriu cu o altă persoană, ci înlăturarea măsurilor nelegale şi prejudiciabile intervenite în faza executării silite.

Pe cale de consecinţă, faţă de toate considerentele anterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. 3 Cod procedură civilă, constând că prima instanţă a soluţionat în mod greşit procesul în temeiul unei excepţii procesuale fără a intra în cercetarea fondului Tribunalul urmează să admită recursul şi să caseze sentinţa civilă recurată, urmând a dispune trimiterea spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Cu ocazia rejudecării, prima instanţă va avea în vedere şi excepţia perimării executării silite invocată de contestator, urmând ca examinarea acesteia să se facă în temeiul dispoziţiilor legale specifice acestei instituţii iar nu prin raportare la prevederile Decretului 167/1958 referitor la prescripţia extinctivă, chestiune ce nu a fost invocată şi care nici nu este incidentă în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE :

Admite recursul formulat de recurentul contestator MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE împotriva sentinţei civile nr.3219/03.05.2010 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr. 15144/302/2009, în contradictoriu cu intimaţii AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI – A.V.A.S., SC R SA şi F. A. SA,

Casează sentinţa civilă recurată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.05.2011.

PREŞEDINTE, JUDECTĂTOR JUDECĂTOR

Jud. Elena Panaite –Jitianu Gabriela Rîşnoveanu Laura Olteanu

GREFIER,

Lavinia Smărăndoiu

Red EPJ

Dact EPJ

2 ex/Jud. sect. 5/Jud.Iulia Corcoveanu