Contestatie la executare. Formulata de garantii ipotecari Contestaţie la executare


Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul acestei instante la data de 23.02.2011 sub nr. 627/338/2011 avand ca obiect contestatie la executare, contestatorii M.D si M.C domiciliati in municipiul Constanta, in contradictoriu cu intimata CEC BANK SA cu sediul in municipiul Bucuresti, a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna anularea tuturor formelor de intocmite de Corpul Executorilor Bancari ai CEC Bank SA in dosarul executional nr.114/2010.

S-au solicitat cheltuieli de judecata.

in motivarea cererii contestatorii arata ca la data de 08.02.2011 le-a fost comunicata somatia de plata pentru satisfacerea creantei intimatei in suma de 18.407.026,35 lei si procesul-verbal de situatie prin care au fost identificate doua imobile ce apartin contestatorilor si care se afla in comuna Moeciu de Sus.

Prin aceste acte, au fost obligati sa plateasca, de indata, tot creditul sub amenintarea de a suporta urmarirea silita asupra celor doua imobile.

Contestatorii arata ca sunt obligati pentru datoria altuia, respectiv pentru datoria debitoarei SC M.L V. SRL cu sediul in Mamaia,. Aceasta societate a incheiat cu intimata creditoare contractul de credit nr. 36/10.04.2008, restituirea creditului fiind garantat, printre altele, si cu luarea a doua ipoteci asupra imobilelor contestatorilor.

intrucat prin incheierea nr. 45XX/14.06.2010 a Tribunalului Constanta, fata de debitoarea SC M.L V. SRL s-a deschis procedura insolventei, creditoarea CEK BANK SA fiind inscrisa la masa credala cu suma de 16.360.697 lei – capital si 461.092,57 lei dobanzi, contestatorii arata ca recuperarea creantei de la ei este ilegala deoarece odata ce a inteles sa-si recupereze creanta prin inscriere la masa credala, creditoarea nu mai poate recurge la alt mijloc de procedura.

De asemenea, contestatorii mai invoca si dispozitiile art. 36 din Legea nr. 85/2006.

Fata de toate aceste aspecte, avand in vedere ca intimata doreste sa execute una si aceeasi creanta atat in procedura insolventei, cat si de la contestatori in dosarul de executare silita in cadrul caruia au fost emise formele de executare contestate, se solicita admiterea contestatiei.

in drept, cererea se intemeiaza pe dispozitiile art. 399 si urm. Cod proc. civia.

in temeiul art. 242 alin. 2 Cod proc. civila s-a solicitat judecarea cauzei si in lipsa partilor.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

in dovedirea celor sustinute contestatorii au depus la dosar copie de pe urmatoarele inscrisuri: contract de credit nr.38/10.04.2008 (fl.5-25), contract de garantie reala imobiliara nr. 57/29.09.2009 (fl.26-31), contract de garantie reala imobiliara nr.58/29.09.2009 (fl.32-37), contract de garantie reala imobiliara nr. 59/29.09.2009 ( fl.38-43), cererea CEC BANK SA de inscriere la masa credala (fl.4-46), incheierea nr. 457/C/14.06.2010 (fl.47-49), somatie si proces-verbal de situatie (fl.50-53).

Legal citata, intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare ca neintemeiata.

in motivarea intampinarii intimata a aratat ca motivele invocate de contestatori sunt neintemeiate si nu reprezinta neregularitati ale procedurii de executare silita efectuata de bancar, astfel ca nu pot conduce la anularea actelor de executare.

in ceea ce priveste invocarea de contestatori a dispozitiilor art. 36 din Legea nr.85/2006, intimata arata ca acestea se afla la societatile debitoare aflate in insolventa si nu tertilor garanti cu privire la care legea insolventei nu reglementeaza suspendarea executarii silite.

in drept se invoca dispozitiile art. 115 Cod proc. civila.

La dosar s-a atasat in copie dosarul executional nr.114/2010.

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin contractul de credit nr. 36/10.04.2008 astfel cum a fost modificat prin actul aditional nr. 1/11.04.2008 si actul aditional nr. 2/29.09.2009 incheiat intre intimata creditoarea CEC BANK si SC M.L V. SRL in calitate de amprumutat si garant real, SC T.L NEW C. SRL in calitate de garant real si contestatorii debitori M.D si M.C in calitate de garanti reali, privind creditul in valoare de 15.802.798,90 lei, acordat pe o perioada de 120 luni, contestatorii M.D si M.C s-au obligat sa garanteze creditul cu imobilul compus din casa de vacanta, locuinta cu o camera, magazie, grajd si teren in suprafata de 400 mp situat in localitatea Moeciu de Sus, jud. Brasov inscris in CF nr. 500 a localitatii Moeciu de Sus nr. top. 77XX/3/2, 77XX/3/2 si imobilul compus din teren in suprafata de 904 mp, situat in localitatea Moeciu de Sus, jud. Brasov, inscris in CF nr.YYY Moieciu de Sus, nr. top.77XX/3/3/1/c/1/1/a/2 si 77XX/3/3/1/c/1/1/a/2.

in acest sens au fost incheiate contractele de ipoteca nr.54/10.04.2008 si nr.58/29.09.2009.

La data de 14.06.2010 prin incheierea nr. 457/com pronuntata de tribunalul Constanta in dosar nr. 72ZZ/118/2010 s-a admis cererea formulata de SC M.L V. SRL privind deschiderea procedurii insolventei fata de aceasta, intimata creditoare CEC BANK SA anscriindu-se la masa credala cu suma de 16.821.790.17 lei suma datorata in baza contractului de credit nr.36/10.04.2008.

La data de 13.12.2010 prin incheierea nr.1210 pronuntata in dosar nr. 3374/338/ 2010, Judecatoria Zarnesti a incuviintat executare silita privind titlurile executorii reprezentand contract de credit nr.36/10.04.2008 modificat si completat prin actele aditionale nr.1/11.04.2008 si 2/29.09.2009, contract de ipoteca nr. ZZ/10.04.2008 si contract de ipoteca nr.58/29.09.2009, ampotriva contestatorilor debitori M.D si M.M.

Ampotriva executarii silite pornite ampotriva garantilor ipotecari, acestia au formulat contestatia ce formeaza prezentul dosar.

Contestatorii invoca nelegalitatea executarii silite deoarece pe de-o parte, odata ce intimata creditoarea a inteles sa-si recupereze creanta prin inscriere la masa credala nu mai poate recurge si la un alt mijloc de procedura, iar pe de alta parte, art. 36 din Legea nr.85/2006 prevede ca „de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau a bunurilor sale”.

insa, instanta retine ca sustinerile contestatorilor sunt neintemeiate motiva pentru care va respinge contestatia la executare.

Astfel, contestatorii sustin ca intimata creditoare nu mai poate recupera creanta de la garantii ipotecari, in speta contestatorii, atata timp cat pentru recuperarea aceleiasi creante s-a inscris la masa credala in procedura insolventei deschisa ampotriva debitorului amprumutat SC M.L V. SRL.

insa, astfel cum rezulta din cuprinsul contractului de credit nr. 36 /10.04.2008 astfel cum a fost modificat prin actul aditional nr. 1/11.04.2008 si actul aditional nr. 2/29.09.2009 ( pct.6.3), precum si cuprinsul contractului de garantie reala imobiliara nr. 58/29.09.2009 ( pct.17) si al contractului de garantie reala imobiliara nr.54/10.04.2008 (pct.4,5) contestatorii in calitate de garanti ipotecari au renuntat la beneficiu de discutiune si diviziune, in temeiul art. 1042, 1062, 1666 si art. 1667 Cod civil, obligandu-se fata de Banca, oricand clientul nu plateste la scadenta orice suma datorata in baza sau in legatura contractul, sa plateasca, la cererea acesteia, suma solicitata.

Fata de aceste aspecte, avand in vedere ca potrivit art. 1043 Cod civil, actiunea intentata ampotriva unuia din debitori nu ampiedica urmarirea si a celorlalti debitori, instanta apreciaza neantemeiate sustinerile contestatorilor.

De asemenea, contestatorii au mai invocat dispozitiile art. 36 din privind procedura insolventei, potrivit carora de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

insa, dispozitiile legale mai sus indicate privesc doar debitorul ampotriva caruia s-a deschis procedura insolventei, in cauza SC M.L V. SRL, nu si celelalte persoane obligate.

Fata de aceste aspecte, avand in vedere ca dispozitiile legale mai sus indicate nu sunt incidente in cauza, instanta apreciaza neintemeiate sustinerile contestatorilor.

Fata de dispozitiile art. 274 alin. 1 Cod proc. civila instanta va respinge cererea contestatorilor debitori de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecata ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

in NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge actiunea formulata de contestatorii M.D si M.C, ambii cu dom. in Constanta, in contradictoriu cu intimata CEC BANK S.A. , cu sediul in Bucuresti, , avand ca obiect contestatie la executare ca neintemeiata.

Respinge cererea contestatorilor de obligare a intimate la plata cheltuielilor de judecata ca neintemeiata.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta public, azi, 13.05.2011.