Contestatie la executare împotriva executarii silite declansate de AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI. Caracterul termenului prevazut de art. 46 din OUG nr. 51/1998. Efectele hotarârii pronuntate fata de partile implicate. Contestaţie la


– Ordonanta de urgenta nr. 51/1998, art. 44-49

În ciuda faptului ca o instan?a de judecata, printr-o hotarâre ?i opozabila ambelor par?i, a stabilit nelegalitatea formelor de executare silita decla?ate de AVAS în contul crean?ei în valoare de 211.357,73 lei invocate atât timp cât aceasta crean?a nu are caracter cert, intimata a reluat procedura de executare prin emiterea ordinului contestat în cauza de fa?a.

Ulterior, s-a recunoscut ?i cu autoritate de lucru judecat dreptul contestatoarei la acordarea unor facilita?i la plata obliga?iilor bugetare restante, conform art. 10 din contractul de vânzare – cumparare ac?iuni nr. 65/24.12.2003 ?i art. 18 din Legea nr. 137/2002, prezum?ia de adevar juridic a acestor constatari neputând fi înlaturata prin conduita ulterioara a par?ilor.

Ulterior, s-a recunoscut ?i cu autoritate de lucru judecat dreptul contestatoarei la acordarea unor facilita?i la plata obliga?iilor bugetare restante, conform art. 10 din contractul de vânzare – cumparare ac?iuni nr. 65/24.12.2003 ?i art. 18 din Legea nr. 137/2002, prezum?ia de adevar juridic a acestor constatari neputând fi înlaturata prin conduita ulterioara a par?ilor.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A COMERCIALA

DECIZIA COMERCIALA NR. 102 din 12.08. 2010)

Constata ca, prin contesta?ia la executare înregistrata sub nr. 5199/2/2010, în urma declinarii competen?ei de catre Judecatoria Sectorului 2, contestatoarea SC E SA a solicitat anularea Ordinul nr. 15/02.02.2010 emis de Vicepre?edinte AVAS ?i suspendarea executarii silite ini?iate în temeiul acestui ordin.

În motivare, contestatoarea a aratat ca intimata AVAS a declan?at procedura executarii silite prin poprirea conturilor în ciuda pronun?arii sentin?ei nr. 114/13.10.2009 de catre Curtea de Apel Bucure?ti – Sec?ia a V-a Comerciala prin care s-a dispus anularea soma?iei nr. 15212/15.05.2009 privind pretinsa crean?a în valoare de 211.357,73 lei, sentin?a ramasa irevocabila prin respingerea recursului la o luna dupa reluarea executarii pentru aceia?i crean?a.

Contestatoarea a sus?inut ca poprirea a fost o masura nelegala, dispusa abuziv, fara comunicarea unui titlu executoriu ?i în contul unor sume incerte, în condi?iile în care societatea ar fi trebuit sa beneficieze de înlesniri la plata acestor crean?e executate de AVAS.

Totodata, a subliniat faptul ca aceasta crean?a facea obiectul unor înlesniri la plata, conform art. 18(2) din Legea nr. 137/2002, fiind ob?inuta ?i autorizarea din partea Consiliului Concuren?ei, prin decizia nr. 130/29.05.2006 privind ajutorul de stat, societatea neavând nici o culpa pentru neemiterea de catre institu?iile administra?iei publice a certificatelor fiscale care sa ateste cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor sau pentru neemiterea ordinelor comune de acordare a înlesnirilor, aspecte cunoscute de intimata – creditoare.

Prin întâmpinarea depusa la data de 02.04.2010, intimata creditoare AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI a invocat excep?ia necompeten?ei materiale a judecatoriei, solu?ionata prin pronun?area de catre Judecatoria Sectorului 2 a sentin?ei civile nr. 4625/26.04.2010, ?i excep?ia prematurita?ii, conform art. 46 din OUG nr. 51/1998 republ., pentru necomunicarea prealabila a actelor pe care se întemeiaza catre institu?ia implicata.

Pe fond, intimata a sus?inut ca nu au fost încalcate dispozi?iile art. 18 din Legea nr. 137/2002 ?i ale contractului de vânzare – cumparare ac?iuni nr. 65/24.12.2003, iar institu?ia a efectuat toate demersurile necesare pprivind acordarea înlesnirilor la plata obliga?iilor restente.

În probatoriu, par?ile au depus înscrisuri.

În legatura cu excep?ia prematurita?ii invocata de intimata, Curtea constata ca dispozi?iile art. 46 din OUG nr. 51/1998 au urmarit solu?ionarea cu celeritate a unor asemenea litigii, inclusiv pe cale amiabila, dar nu au instituit nici o sanc?iune pentru nerespectarea procedurii prealabile recomandate, de comunicare a actelor catre institu?ia implicata.

În aceste condi?ii ?i fa?a de lipsa oricarei vatamari pentru intimata, cu atât mai mult cu cât, dupa sesizare primei instan?e ?i pâna la solu?ionarea cauzei de instan?a competenta, aceasta a luat cuno?tin?a de actele depuse, Curtea va respinge excep?ia ca neîntemeiata.

Analizând actele dosarului de fa?a, pe fond, Curtea re?ine urmatoarele:

Prin Ordinul nr. 15/02.02.2010, Vicepre?edinte AVAS a dispus infiin?area popririi asupra sumelor existente în conturile bancare deschise de contestatoare la banci ?i alte institu?ii de credit.

Anterior, prin sentin?a comerciala nr. 114/13.10.2009 pronun?ata în dosarul nr. 5102/2/2009, Curtea de Apel Bucure?ti – Sec?ia a V-a Comerciala a admis contesta?ia la executare formulata de aceia?i contestatoare ?i a anulat soma?ia nr. 15212/15.05.2009 emisa de intimata cu privire la o crean?a fiscala restanta, în valoare de 211.357,73 lei, preluata de la CNAS, solu?ia ramânând irevocabila ca urmare a respingerii recursului, conform deciziei pronun?ate la data de 21.05.2009.

În ciuda faptului ca o instan?a de judecata, printr-o hotarâre executorie ?i opozabila ambelor par?i, a stabilit nelegalitatea formelor de executare silita decla?ate de AVAS în contul crean?ei în valoare de 211.357,73 lei invocate atât timp cât aceasta crean?a nu are caracter cert, intimata a reluat procedura de executare prin emiterea ordinului contestat în cauza de fa?a.

De?i intimata a revenit ulterior asupra acestei masuri, înlaturând poprirea instituita prin Ordinul nr. 15/02.02.2010, conform noului Ordin nr. 26/04.03.2010, efectele primul ordin s-au produs prin blocarea conturilor contestatoarei în aceasta perioada ?i încasarea sumelor existente de 12.103 lei, de catre Raiffeisen Bank SA ?i 211.357,73 lei, de catre Libra Bank.

Pentru aceste considerente, fa?a de puterea de lucru judecat a considerentelor sentin?ei comerciale nr. 114/13.10.2009, vom admite contesta?ia formulata ?i vom dispune anularea Ordinul nr. 15/02.02.2010 emis de Vicepre?edinte AVAS.