Contestaţie la executare. Revenire asupra amenzii de 500 lei/zi de întârziere aplicată în baza art. 10 din Legea nr. 29/1990. Autoritate de lucru judecat


Se impune respingerea contestaţiei la având ca obiect revenirea asupra amenzii de 500 lei/zi de întârziere dispusă de instanţă ca urmare a neexecutării unui titlu executoriu privind punerea în posesie asupra unei suprafeţe de teren, pentru autoritate de lucru judecat, de vreme ce mai există o altă hotărâre judecătorească, rămasă definitivă, prin care s-a respins o contestaţie la executare cu acelaşi obiect şi având aceleaşi părţi.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 402/1996)

Prin cererea înregistrată la nr. 92/20.03.1996, contestatorul M.C. a formulat contestaţie la executare, în contradictoriu cu intimaţii Z.S., Z.A. şi P.D.A. pentru ca, prin sentinţa ce se va pronunţa, să se dispună revenirea asupra măsurii privind amendarea sa cu 500 lei/zi de întârziere.

în motivarea contestaţiei s-a arătat că intimaţii au fost puşi în posesia suprafeţei de 0,20 ha teren intravilan, urmând ca unul din moştenitori să se prezinte la consiliul local să ridice procesul verbal.

în consecinţă, obiectul cererii pentru care a fost sancţionat nu mai există.

Intimata Z.S. a depus la dosar, în copie legalizată cu menţiunea definitivă, sentinţa civilă nr. 28/17.01.1996 a Tribunalului Municipiului Bucureşti – secţia contencios administrativ, prin care s-a respins contestaţia la executarea formulată de contestator împotriva aceleeaşi sancţiuni.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că primarul comunei Tifeşti, contestatorul M.C., a mai formulat o contestaţie la executarea împotriva aceleiaşi măsuri de amendare de 500 lei/zi întârziere dispusă prin sentinţa civilă nr. 460/1995 a Tribunalului Municipiului Bucureşti – secţia contencios administrativ, ca urmare a neexecutării dispozitivului sentinţei civile nr. 335/1994 a Curţii de Apel Bucureşti, respectiv punerea în posesie a intimaţilor cu suprafaţa de 0,20 ha teren.

Prin sentinţa civilă nr. 28/17.01.1996, pronunţată de Tribunalul Municipiului Bucureşti – secţia contencios administrativ, contestaţia primarului comunei Tifeşti a fost respinsă, ca nefondată, hotărârea rămânând definitivă..

Obiectul prezentei acţiuni îl constituie contestaţia la executare a aceeaşi părţi, împotriva aceleiaşi măsuri.

Având în vedere că instanţa de judecată s-a mai pronunţat o dată în aceeaşi cauză, prin sentinţa nr. 29/17.01.1996 a T.M.B. – secţia contencios administrativ, în speţă există puterea lucrului judecat şi, în consecinţă, se va respinge prezenta contestaţie la executare, conform art. 166 Cod proc. civ.