Contestaţie la executare-scrisoare de garantie bancară. Contestaţie la executare


Prin contestaţia la silită înregistrată pe rolul Tribunalului Maramureş sub nr. 9165/100/2010 contestatoarea SC M SRL a solicitat în contradictoriu cu intimatele SC CPP SRL şi BANCA …… anularea executării silite însăşi, dar şi a titlului executoriu (scrisoare de garanţie, nr.), cu obligarea la cheltuieli de judecată; iar până la soluţionarea irevocabilă a prezentei contestaţii, suspendarea executării silite.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat următoarele:

Cu privire la executarea propriu zisă, invocă în principal nulitatea titlului executoriu, frauda, inexistenţa condiţiilor de executare a garanţiei, în baza căruia s-a pornit executarea silită şi în subsidiar, contestă întinderea, înţelesul sau lămurirea titlului, în condiţiile art. 399 alin. 1 teza a II-a, cu raportare la art. 400 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Cu privire la cererea de suspendare precizează că aceasta este necesară în raport de multitudinea de demersuri ce urmează a se desfăşura şi sunt în curs de desfăşurare, care vor putea modifica substanţial starea de fapt dar şi juridică.

În derularea contractului cu titlu de contract sui generis s-a solicitat societăţii lor, o scrisoare de garanţie bancară cu numărul din partea băncii cu o valoare totală de 264538,38 euro. A executat lucrările în întregime, acestea au fost acceptate fără nici o obiecţie (nici calitativă, nici a termenului de execuţie), prin semnarea proceselor verbale de recepţie 1 din 12.03.2010 şi nr. 2 din 17.05.2010, după care atunci când au emis actele de plată acestea au fost refuzate la plată, fără nici o motivaţie.

În condiţiile date, a formulat cerere pentru emiterea unei ordonanţe de plată, potrivit anexei, pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a VI-a comercială, cauza înregistrată sub numărul , cu termen de judecată la data de 13 mai 2011.

Cu toate acestea, creditoarea a început demersurile şi a solicitat plata scrisorii de garanţie bancare, la bancă, în condiţiile în care creanţa lor de recuperat depăşeşte dublul valorii scrisorii de garanţie.

Deşi au acceptat realizarea lucrărilor, refuză să le plătească preţul lucrărilor prestate, dar execută o scrisoare fără legătură cu activitatea prestată (scrisoare de performanţă). Frauda este evidentă, urmând ca demersurile ulterioare să o dovedească.

Pe petitul subsidiar solicită suspendarea executării sentinţei până la soluţionarea irevocabilă s contestaţiei, tocmai în considerarea elementelor de mai sus, cu menţiunea că separat a formulat cerere de suspendare provizorie pe cale de ordonanţă preşedinţială, a executării scrisorii de garanţie.

În drept, s-au invocat prevederile art. 2 alin. 1 lit. „i”, pct. 4, art. 339 şi urm. din Codul de procedură civilă.

La data de 17.01.2011 intimata SC CPR SRL a depus întâmpinare prin care a solicitat pe cale de excepţie admiterea excepţiei necompetenţei generale a instanţelor judecătoreşti şi în consecinţă respingerea cererii de chemare în judecată ca nefiind de competenţa instanţelor de judecată în temeiul art. 159 raportat la art. 3434 alin. (3) din şi respectiv ale art. 20.6 din Contractul CC 3100; pe cale de excepţie, sub rezerva art. 3434 Cod procedură civilă admiterea excepţie inadmisibilităţii contestaţei la executare formulată de M; pe fond, sub rezerva art. 3434 Cod procedură, au solicitat respingerea contestaţiei deoarece condiţiile de executare a garanţiei sunt îndeplinite.

În motivare arată că între părţi s-a încheiat la data de 22.05.2008 Contractul de Antrepriză nr. CC-300 prin care M s-a obligat să execute lucrări de proiectare, producere şi livrare şi executare a faţadei tip perete cortină în cadrul unui proiect imobiliar, iar pe fondul neexecutării lucrărilor termenele au fost constant decalate. Cu toate acestea M nu şi-a îndeplinit obligaţiile nici până în prezent.

În executarea obligaţiilor contractuale SC M SRL a pus la dispoziţia intimatei scrisoarea de garanţie bancară nr.. În contextul întârzierile majore înregistrate în efectuarea lucrărilor precum şi al refuzului continuu al contestatoarei de a-si îndeplini obligaţia de reparare a lucrărilor efectuate, intimata a solicitat prin scrisoarea nr.198/140910 penalităţi de întârziere. La data de 13.12.2000 a solicitat băncii emitente executarea scrisorii de garanţie bancară.

Asupra excepţiei inadmisibilităţii învederează că o veritabilă contestaţie la executare reprezintă un mijloc procedural prin care o parte sau o terţă persoană vătămată prin executare se pot plânge instanţei competente în scopul de a obţine desfiinţarea actelor ilegale de executare. Punerea în executare a scrisorii de garanţie bancară este doar o modalitate de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către contestatoare. Scrisoarea de garanţie bancară este un contract nenumit, natura raportului obligaţional derivând dintr-o scrisoare de garanţie bancară se grefează pe mecanismul stipulaţiei pentru altul şi p cel al delegaţiei imperfecte, având aceeaşi funcţie de plată ca şi acestea.

Aşadar aceasta este o modalitate alternativă de plată iar nu un act de executare silită, iar în consecinţă nu poate fi atacat pe calea contestaţiei la executare.

Pe fond învederează că sunt neintemeiate susţinerile contestatoarei, întrucât sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de formă pentru executarea scrisorii de garanţie bancară. Astfel, lucrările au fost executate în mod defectuos, o parte esenţială nefiind încă executate.

În şedinţa publică din 17.02.2011, intimata SC CPP SRL a invocat şi excepţia de necompetenţă materială şi teritorială a Tribunalului Maramureş.

Intimata Banca nu şi-a exprimat poziţia procesuală.

Prin sentinţa civilă nr. Tribunalul Maramureş Secţia Comercială, de Administrativ şi Fiscal a respins excepţia necompetenţei generale invocată de intimata SC CPP SRL, a admis excepţia necompetenţei teritoriale exclusive a Tribunalului Maramureş şi a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.

Cauza a fost înregistrată la data de 03.03.2011 pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti sub nr. 7872/301/2011.

În şedinţa publică din data de 19.04.2011, contestatoarea SC M SRL a depus cerere modificatoare a cadrului procesual cu privire la contestaţia la executare cât şi cu privire la suspendare, în sensul citării în calitate de intimată a SC Banca SA.

La data de 09.05.2011, prin Serviciul Registratură, intimata Banca SA a depus întâmpinare prin care solicită respingerea contestaţiei la executare ca fiind nelegală şi netemeinică. Pe cale de excepţie invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei Banca SA şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei învederând instanţei că nu este parte în raportul juridic de garantare. De asemenea a invocat şi excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare întrucât părţile nu sunt într-o procedură de executare silită.

Analizând cu prioritate, în temeiul art. 137 alin. 1 C. proc. civ., excepţia inadmisibilităţii faţă de excepţiile lipsei calităţii procesuale active a SC M SRL şi lipsei calităţii procesuale pasive a Banca SA şi de fondul cererii de chemare în judecată, o constată întemeiată pentru următoarele motive:

La data de 22.05.2008 între SC CPP SRL în calitate de angajator şi SC M SRL în calitate de contractant a intervenit contractul nr.CC3100 ( filele 99-104 dosar nr. 9165/100/2010). În executarea obligaţiilor contractuale SC M SRL a pus la dispoziţia intimatei scrisoarea de garanţie bancară nr. din 16.10.2008.

La data de 10.12.2010 SC CPP SRL a solicitat băncii SA plata integrală şi imediată a scrisorii de garanţie bancară nr..

Prin prezenta cerere SC M SRL a formulat contestaţie la executare susţinând că a avut loc o executare silită în baza scrisorii de garanţie bancară nr..

Potrivit reglementării din art. 399 cod proc. civ. “impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie la executare de catre cei interesati sau vatamati prin executare”. Contestaţia la executare este un mijloc procedural special creat pentru procedura de executare silită prin care se obţine anularea sau îndepărtarea unor acte de executare ori chiar anihilarea efectului executoriu al unui titlu executoriu.

Scrisoarea de garanţie bancară este un contract nenumit, având rolul de a garanta executarea obligaţiilor asumate prin contract. Prin intermediul acestui angajament de plată o bancă se obligă ( urmare a solicitării ordonatorului de emitere a scrisorii de garanţie bancară în contul său) să plătească în beneficiarului o suma de bani în cazul în care ordonatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu beneficiarul.

În lipsa unei reglementări speciale şi a unor dispoziţii exprese care să îi confere aceste caracter, instanţa reţine că scrisoarea de garanţie bancară nu este titlu executoriu.

Totodată, instanţa apreciază că solicitarea intimatei SC CPP SRL adresată băncii este o simplă cerere de plată voluntară în vederea îndeplinirii angajamentului asumat, în baza condiţiilor prevăzute în scrisoarea de garanţie bancară, iar nu un act de executare silită.

Pentru considerentele expuse având în vedere că în speţă nu a fost demarată procedura executării silite, instanţa, văzând dispoziţiile art. 399 cod proc.civ, va admite excepţia inadmisibilităţii şi va respinge contestatia la executare ca inadmisibilă.