Contestaţie la executare+suspendare propriu-zisă a executării Contestaţie la executare


Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect contestaţie la şi suspendare a executării silite, acţiune formulată de contestatorul M. Ş., în contradictoriu cu intimata A. F. P (AFP) L. G.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la data de 01.11.2011, fiind consemnate în încheierea respectivă, care face parte integrantă din prezenta sentinţă. La acel termen, instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de azi – 08.11.2011, când a hotărât următoarele:

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cererilor de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1467/249/25.08.2011 contestatorul M. Ş., a solicitat contradictoriu cu intimata A.F. P. L.G, pe calea contestaţiei la executare, anularea titlului executoriu nr.172/08.08.2011 şi a somaţiei nr.172/08.08.2011, emisă de intimata, precum şi suspendarea executării silite pornite împotriva sa, până la soluţionarea definitivă a prezentei cauze.

În motivarea cererii contestatorul a arătat că la adresa sa de domiciliu i-au fost comunicate titlul executoriu nr.172 şi somaţia nr.172, acte de executare silită emise de intimată în data de 08.08.2011 pe numele său de persoană fizică, prin care i s-a comunicat faptul că, potrivit deciziei de impunere nr. 1601/19.07.2011, urmează să fie executat silit pentru un debit de 89.240 lei, reprezentând impozit pe în cuantum de 55769 lei şi accesorii aferente acestuia în sumă de 33471 lei. Anterior comunicării actelor de executare silită contestate, arata contestatorul, cu adresa nr.1188/19.07.2011, i-a fost transmisă Decizia de impunere nr.1601/19.07.2011 care vizează o creanţă fiscală aferentă anului 2008 constituită din impozit pe venit de 40613 lei şi accesorii aferente accestui impozit în valoare de 20426 lei.

Contestatorul consideră nelegale actele de executare contestate, arătând că în mod eronat şi cu încălcarea dispoziţiilor legale în materie (Legea nr.571/2003), s-a început executarea silită împotriva persoanei sale, în condiţiile în care, ca persoană fizică de-sine-stătătoare nu este agent economic şi nu desfăşoară activităţi care să impună obligativitatea plăţii impozitului pe venit, neflind contribuabil în accepţiunea sus-menţionatului act normativ.

De asemenea contestatorul arată că actele de executare silită sunt nelegale şi cât priveşte întinderea cuantumului valoric al sumei ce se execută silit (89240 lei), în condiţiile în care executarea silită vizează Decizia de impunere nr.1601/19.07.2011, aşa

cum se menţionează în cuprinsul titlului executoriu şi al somaţiei, iar

cuantumul valoric al creanţei consemnate în sus-mentionata decizie este de

numai 61039 lei. Prin urmare, menţionează contestatorul, executarea silită a fost pornită pentru recuperarea unei creanţe mai mari (89.240 lei) decât cea din Decizia care constituie temeiul executării silite (61039 lei).

Contestatorul precizează totodată că, având în vedere că Decizia nr.1601/ 19.07.2011 a fost contestată în termen legal, conform prevederilor Legii nr.554/2004, la D.G.F.P.Călăraşi, iar până la acesta dată nu i-a fost comunicată soluţia la această contestaţie, acte de executare silită contestate sunt premature.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 148 al.2 lit.a, art. 172 şi urm.din OG nr.92/2003 şi art.399 şi urm.C.proc.civ.

La data de 03.10.2011 D.F.P. C. a formulat în numele intimatei întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare .

Deşi în şedinţa publică din 04.10.2011 contestatorul a solicitat instantei sa nu ia act de depunerea întâmpinarii întrucât este formulata de o persoana care nu are calitatea de intimată, instanţa va lua in considerare apărările formulate in numele intimatei, considerând ca acestea au fost efectuate in baza unui mandat legal.

In acest sens instanţa reţine ca potrivit HG nr.109/2009 şi Ordinului Preşedintelui ANAF nr.375/2009, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr.943/2009, direcţia generala a finanţelor publice judeţeană este o structură organizatorică ierarhic superioara administraţiei finantelor publice locale, iar conform art.10 din HG 109/2009 prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei generala ale finanţelor publice judeţene se stabilesc atributiile , sarcinile si raspunderile acesteia. Astfel, în masura în care administraţia finantelor publice locale nu are compartiment juridic, atribuţiile in aceasta materie pot fi preluate de structura ierarhica superioara.

În motivarea întâmpinării s-a arătat ca intimata a procedat corect la punerea în executare a deciziilor de impunere în suma totală de 89,249 lei, întocmite de către organul de inspecţie fiscală în urma unui control efectuat la P.F.A M. Ş., întrucât debitul sus menţionat nu a fost achitat până în prezent. Se menţionează totodată ca actele de executare silită emise împotriva contestatorului sunt legale, întrucât dânsul este titularul P.F.A. M.Ş,, iar Deciziile de impunere au fost completate conform Ordinului M.F.P. nr. 149/10.05.2007 privind modelul şi conţinutul unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual si sau într-o formă de asociere, publicat in Monitorul Oficial nr.344 din 21 mai 2007, la prima rubrica referitoare la datele de identificare ale contribuabilului regăsindu-se codul numeric personal, numele si prenumele contestatorului si denumirea de Persoană fizică autorizată M. Ş., iar titlul are la bază cele doua decizii.

Intimata menţioneaza de asemenea ca actele de executare silită nu sunt premature, astfel cum susţine contestatorul, întrucât, chiar daca deciziile de impunere au fost contestate pe cale administrativă, potrivit art. 215 alin (1) din O.G. 92/2003 privind codul de procedura fiscala, contestaţia pe calea administrativa nu suspenda executarea actului administrativ fiscal, deci nu împiedica cu nimic demararea procedurii de executare silita. Mai mult, având în vedere dispoziţiile art.172 si urm. din Codul de procedura fiscala, se apreciaza ca reclamantul-contestator ar fi trebuit să indice ce dispoziţii legale din Codul de procedura fiscală au fost încălcate de organul fiscal de executare la emiterea actelor contestate.

In drept au fost invocate dispoziţiile art. 115 -118 din Codul de procedură civilă.

În cauză instanţa a administrat la solicitarea părţilor proba cu înscrisuri, în cadrul căreia s-au depus la dosar următoarele, în copie: titlul executoriu nr. 172/08.08.2011 şi dovada comunicării, somaţia nr. 172/08.08.2011, decizia de impunere nr.1601/ 19.07.2011, contestaţia la decizia nr. 1601/19.07.2011, contestaţia formulată de M. Ş. împotriva deciziei de impunere nr.1601/19.97.2011; decizia de impunere din data nr.1601 din 23.05.2011; adresa nr.21590/24602 din 30.09.2011 emisă de DGFP C. către PFA M. Ş., decizia nr.79/29.09.2011 emisă de DGFP C. privind soluţionarea contestaţiilor depuse de PFA M. Ş..

Prin încheierea din 04.10.2011 instanţa a respins capatul de cerere privind suspendarea executării silite până la solutionarea contestatiei la executare pentru considerentele consemnate in aceasta.

Pe fond, analizând materialul probator adminsitrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin decizia de impunere nr.1601/19.07.2011 s-a stabilit in sarcina contestatorului obligatia de plata a sumei de 40.613 lei, reprezentând impozit pe venit calculat suplimentar de organele de inspecţie fiscala, aferent anului 2008, precum şi a accesoriilor în cuantum de 28.426 lei.

In baza actului admistrativ fiscal anterior menţionat, intimata a emis titlul executoriu nr.172/08.08.2011 şi somaţia nr.172/08.08.2011, pornind executarea silită împotriva contestatorului pentru suma de 89.240 lei, din care 55.769 lei reprezentând impozit pe venit, iar 33471 lei reprezentând accesorii.

Contrar sustinerilor contestatorului, instanţa retine ca din actele de executare, decizia de impunere in temeiul careia s-a emis titlul executoriu şi dovada comunicarii acesteia catre contestator, reiese ca aceste inscrisuri au fost aduse la cunostinta contestatorului in calitate de titular al persoanei fizice autorizate cu aceeaşi denumire(decizia de impunere conţinând menţiunea expresa de „persoana fizica autorizata”, iar dovada de comunicare a acesteia indicând CUI-ul PFA), prin urmare executarea silita vizeaza persoana fizica titular al PFA. Aceasta soluţie nu contravine regimului juridic al acestei forme de desfasurarea a activitatilor economice in mod independent, intrucât astfel cum reiese din dispozitiile OUG nr.44/2008, (ce devin aplicabile chiar si in cazul PFA constituite anterior intrarii in vigoare a legii, ca urmare a necesitatii indepliniri conditiilor privind autorizarea si inregistrarea acestora, in cazul expirari valabilitatii documentelor emise in baza legii vechi), PFA nu are personalitate juridica, iar in masura in care nu s-a constituit un patrimoniu de afectaţiune, ba mai mult, chiar si in completarea acestuia, persoana fizica titulara raspunde pentru obligatiile PFA cu intreg patrimoniul sau (de altfel aceleasi principii, mai puţin posibilitatea constituirii unui patrimoniu de afectaţiune, se regaseau si in reglementarile anterioare, respectiv Lg nr.507/2002 şi Lg nr.300/2004).

Prin urmare criticile de nelegalitate privind emiterea actelor de executare cu incalcarea regimului juridic al persoanei fizice autorizate, formulate de contestator sunt neîntemeiate.

Instanţa considera de asemenea neîntemeiate susţinerile contestatorului privind prematuritatea actelor de executare. In acest sens instanţa reţine, astfel cum a aratat şi intimata, ca promovarea contestatiei pe cale administrativa impotriva actului administrativ fiscal care a stat la baza emiterii titlului executoriu nu suspenda executarea acestuia, conform art.215 din O.G. 92/2003, suspendarea actului administrativ fiscal putând fi solicitata in conditiile art.14 şi 15 din Lg nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. Prin urmare, atâta timp cat efectele actului administrativ fiscal se produc in continuare, o consecinta firesca este emiterea in baza acestuia a titlului executoriu si demararea executarii silite .

In schimb instanta apreciza drept intemeiate criticile contestatorului privind nelegalitatea titlului executoriu si a somatiei sub aspectul cuantumului valoric al sumei ce se executa silit.

In acest sens instanţa reţine că, potrivt art.141 al1 indice 1 C.pr. fiscala, nici un titlu executoriu nu se poate emite in absenta unui titlu de creanta in baza caruia se stabilesc, in conditiile legii, creantele fiscale principale şi accesorii. Totodata potrivit alin.4 al aceluiasi articol, titlul executoriu trebuie sa cuprinda printre altele temeiul legal al puterii executorii a titlului. Aceasta ultima cerinta presupune nu numai indicarea textului de lege care consacra puterea a inscrisului, dar si a documentului prin care s-a stabilit si individualizat suma de plata (aceste doua mentiuni fiind prevazute in mod expres in tipizatul de titlu executoriu utilizat de unitatile subordonate ANAF)

Prin urmare respectarea dispozitiilor anterior menţionate presupune existenta unei concordante intre titlul de creanta (in speţa decizia nr1601/19.07.2011) şi titlul executoriu emis in baza acestuia( in cauza titlul executoriu nr.172/08.08.2011) intrucât astfel cum s-a retinut anterior stabilirea si individualizarea sumelor de plata se face prin titlul de creanta. Or, in speţă, desi titlul executoriu nr.172/08.08.2011 a fost emis in baza deciziei nr1601/19.07.2011( astfel cum reise din chair conţinutul sau), sumele inscrise in acesta – 55.769 lei reprezentând impozit pe profit şi 33.471 lei reprezentând accesorii- nu concorda cu cele din actul adminsitrativ fiscal, in care s-a stabilit obligatia de plata a sumei de 40613 lei cu titlu de impozit pe profit, respectiv a sumei de 28.426 lei cu titlu de accesorii.

Având in vedere considerentele mai sus expuse si dispozitiile art.174 alin.3 din OG nr.02/2003, instanta va admite contestatia la executare si va anula titlul executoriu nr.172/08.08.2011 şi somaţia nr.172/08.08.2011 emise de intimată în dosarul de executare nr.172 din 08.08.2011

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul M. Ş., în contradictoriu cu intimata A.F.P. L.-G.

Anulează titlul executoriu nr.172 din 08.08.2011 şi somaţia nr.172 din 08.08.2011 emise de intimată în dosarul de executare nr.172 din 08.08.2011

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţat? în şedinţ? public?, azi – 08.11.2011.