Contestatie la raport si planul de distribuire. Jurisprudență Faliment


Tribunalul BRAŞOV Sentinţă civilă nr. 545/sind din data de 17.02.2014

ROMANIA

TRIBUNALUL BRAȘOV

SECȚIA a II a CIVILĂ – DE ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

SENTINȚĂ CIVILĂ nr. 545/sind

Ședința publica din data de 17.02.2014

JUDECĂTOR SINDIC – S. O.

GREFIER -M. G.

Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra contestațiilor formulate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău la raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și încasarea creanțelor și planul de distribuire întocmit în cadrul procedurii falimentului debitoarei SC B.L.M. SRL .

La apelul nominal făcut in ședința publică la pronunțare se constată lipsa părților.

Dezbaterile în cauza de față au avut loc în ședința publică din data de 10.02.2014 când părțile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de ședință din acea zi care face parte integrantă din prezenta iar instanța pentru a se depune la dosar concluzii scrise a amânat pronunțarea la data de 17.02.2014.

JUDECATORUL SINDIC:

Asupra cauzei de față:

Prin cererea formulată și înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 21.06.2013 sub număr dosar 1156/62/2004/a1, creditoarea AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI-AAAS a formulat contestație împotriva raportului asupra fondurilor obținute prin lichidare și a planului de distribuire din data de 13.06.2013, întocmite de lichidatorul judiciar I. SPRL GALAȚI, privind debitoarea SC B.L.M. SA-în faliment.

În motivare se arată că că lichidatorul judiciar a făcut plăți prin casierie în sumă de 15.864,40 lei și prin conturi bancare în cuantum de 600.972,71 lei fără a preciza ce reprezintă și fără a anexa documente justificative.

Se mai arată că s-au înregistrat creanțe curente în sumă de 3.439.614,18 lei fără a preciza documente justificative și fără a se prezenta modul de calcul pentru onorariul lichidatorului judiciar.

În drept au fost invocate prevederile art. 122 al. 3 din Legea nr. 85/2006.

La data de 27.06.2013 a formulat contestație și creditoarea AGENȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU (fosta DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU), împotriva raportului asupra fondurilor obținute prin lichidare și a planului de distribuire din data de 13.06.2013, întocmite de lichidatorul judiciar I. SPRL GALAȚI, privind debitoarea SC B.L.M. SA-în faliment.

În motivare se arată că onorariul cuvenit lichidatorului judiciar I. SPRL GALAȚI trebuie să fie de 1.000 lei/lună+TVA și onorariu de succes de 0,7%+TVA din sumele obținute din valorificarea bunurilor și nu de 5% cum s-a încasat de acesta.

Prin întâmpinările depuse, lichidatorul judiciar I. SPRL GALAȚI a solicitat respingerea celor două contestații, având în vedere că raportul asupra fondurilor obținute prin lichidare și planul de distribuire din data de 13.06.2013 a fost publicat în BPI și cuprinde o recapitulare a tuturor încasărilor și plăților efectuate de lichidator în perioada 01.06.2010-31.05.2013, încasări și plăți care au fost prezentate și justificate de lichidatorul judiciar în toate rapoartele de activitate anterior întocmite. Tot la fel au fost prezentate și explicate și creanțele curente în sumă de 3.439.614,18 lei.

În ceea ce privește contestația formulată de AGENȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU (fosta DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU) aceasta nu este întemeiată având în vedere că onorariul solicitat de creditoare a fost aprobat numai pentru perioada de reorganizare, iar în perioada de faliment onorariul nu a fost stabilit chiar dacă a fost trecut pe ordinea de zi a adunărilor creditorilor desemnarea acestuia.

Se mai arată că AGENȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU (fosta DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU) nu a propus, stabilit sau votat onorariul pe care îl solicită prin contestație, iar pentru justificarea onorariului încasat s-a ținut cont de acceptul AAAS cât și de întreaga activitate prestată în procedura falimentului.

În drept au fost invocate prevederile Legii nr. 85/2006.

Au fost depuse la dosarul cauzei adrese, borderou Buletinul Procedurilor de Insolvență .

Contestațiile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru și a timbrului judiciar.

Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele:

La data de 11.06.2012, lichidatorul judiciar I. SPRL GALAȚI al debitoarei SC B.L.M. SA-în faliment a întocmit raportul asupra fondurilor obținute prin lichidare și planul de distribuire (f. 165-167-vol. 20, D. 1156/62/2004), care a fost prezentat creditorilor în ședința din data de 13.06.2013 (f. 141-vol. 20, D. 1156/62/2004).

Prin acest raport lichidatorul judiciar a încasat un onorariu de 1.000 lei/lună+TVA și onorariu de succes de 5%+TVA din sumele obținute din valorificare.

Instanța reține că lichidatorul judiciar I. SPRL GALAȚI a fost selectat de ANAF prin OPNAF nr. 1009 și a fost desemnat câștigătorul licitației privind selecția de oferte din data de 28.08.2008 cu un onorariu de 1.000 lei/lună+TVA și onorariu de succes de 0,7%+TVA din sumele obținute din valorificare, în perioada în care debitoarea se afla în procedura reorganizării judiciare.

Tot instanța reține că prin Sentința civilă nr. 693/sind/2010 s-a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului față de debitoare, instanța stabilind un onorariu provizoriu de 3.000 lei+TVA pentru procedura falimentului.

Creditoarea AGENȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU (fosta DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU) contestă numai onorariul încasat de lichidatorul judiciar, iar creditoarea AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI-AAAS contestă faptul că lichidatorul judiciar nu a prezentat anumite documente justificative.

Instanța urmează să admită contestația formulată de creditoarea AGENȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU (fosta DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU) și să respingă contestația formulată de creditoarea AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI-AAAS, împotriva raportului asupra fondurilor obținute prin lichidare și a planului de distribuire din data de 13.06.2013, întocmite de lichidatorul judiciar I. SPRL GALAȚI, privind debitoarea SC B.L.M. SA-în faliment, pentru motivele care vor fi arătate în continuare:

Astfel, potrivit art.122 al.3 din Legea nr.85/2006, comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestații la raport și la plan, în termen de 15 zile de la afișare. O copie de pe contestație se comunică de urgență lichidatorului.

Creditoarea AGENȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU (fosta DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU) a contestat numai onorariul încasat de lichidatorul judiciar, contestație întemeiată pentru următoarele motive:

Așa cum am arătat, lichidatorul judiciar I. SPRL GALAȚI a fost selectat de ANAF prin OPNAF nr. 1009 și a fost desemnat câștigătorul licitației privind selecția de oferte din data de 28.08.2008 cu un onorariu de 1.000 lei/lună+TVA și onorariu de succes de 0,7%+TVA din sumele obținute din valorificare.

Este de reținut că AGENȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU (fosta DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU) este creditor majoritar majoritar.

Contrar celor susținute de lichidatorul judiciar această selecție a fost făcută atât pentru perioada de reorganizare cât și pentru o eventuală perioadă a falimentului.

Tot cum am arătat, prin Sentința civilă nr. 693/sind/2010 s-a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului față de debitoare, instanța stabilind un onorariu provizoriu pentru lichidatorul judiciar de 3.000 lei+TVA pentru procedura falimentului.

În plus, la data de 28.04.2011, dată la care trebuia să se stabilească onorariul lichidatorului judiciar pentru procedura falimentului, creditoarea AGENȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU (fosta DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU) în calitate de creditor majoritar și-a menținut punctul de vedere privind onorariul cuvenit lichidatorului judiciar, respectiv 1.000 lei/lună+TVA și onorariu de succes de 0,7%+TVA din sumele obținute din valorificare, dar lichidatorul judiciar nu consemnat prin hotărâre a adunării creditorilor acest fapt.

Nu are nicio relevanță faptul că AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI-AAAS a fost de acord cu un onorariu de 5%+TVA din sumele obținute din valorificare, aceasta fiind creditor minoritar și neputând de una singură să ia această decizie, din moment ce creditorul majoritar a încuviințat un alt onorariu.

Chiar dacă nu s-a menționat în niciun proces verbal al adunării creditorilor onorariul lichidatorului judiciar (din culpa acestuia), instanța nu poate acorda un alt onorariu decât cel stabilit de creditorul majoritar, stabilirea onorariului fiind atributul exclusiv al adunării creditorilor.

Mai mult decât atât, onorariul mai sus arătat a fost stabilit în baza unei oferte depuse de lichidatorul judiciar (onorariu solicitat de acesta), fiind selectat de ANAF ținând cont și de oferta depusă.

Judecătorul-sindic poate acorda numai onorariul din fondul de lichidare atunci când nu există bunuri în averea debitoarei.

Nu are nicio relevanță prestată de lichidatorul judiciar în procedura falimentului din moment ce acesta a fost de acord și a propus onorariul solicitat de contestatoare.

Lichidatorul judiciar avea posibilitatea, dacă considera că munca depusă este disproporționată în raport cu suma primită ca onorariu, să negocieze cu creditorul majoritar un alt onorariu.

Concluzionând, creditorul majoritar este cel care stabilește onorariul lichidatorului judiciar.

Față de cele arătate, instanța, în baza art. 122 al. 4 din Legea nr. 85/2006, va admite contestația formulată de creditoarea AGENȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU (fosta DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU), împotriva raportului asupra fondurilor obținute prin lichidare și a planului de distribuire din data de 13.06.2013, întocmite de lichidatorul judiciar I. SPRL GALAȚI, privind debitoarea SC B.L.M. SA-în faliment și în consecință va dispune modificarea în parte a raportului asupra fondurilor obținute prin lichidare și a planului de distribuire din data de 13.06.2013, întocmite de lichidatorul judiciar I. SPRL GALAȚI, privind debitoarea SC B.L.M. SA-în faliment, privind onorariul lichidatorului judiciar I. SPRL GALAȚI, în sensul că onorariul acestuia este de 1.000 lei/lună+TVA și onorariu de succes de 0,7%+TVA din sumele obținute din valorificare.

În schimb, instanța va respinge contestația formulată de creditoarea AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI-AAAS, împotriva acelui raport și plan pentru următoarele considerente:

Creditoarea solicită instanței să se dispună lichidatorului judiciar să depună la instanță și să comunice creditorilor documentele justificative aferente plăților efectuate și un raport privind necesitatea efectuării cheltuielilor prezentate.

Așa cum a arătat și lichidatorul judiciar, raportul asupra fondurilor obținute prin lichidare și planul de distribuire din data de 13.06.2013 a fost publicat în BPI și cuprinde o recapitulare a tuturor încasărilor și plăților efectuate de lichidator în perioada 01.06.2010-31.05.2013, încasări și plăți care au fost prezentate și justificate de lichidatorul judiciar în toate rapoartele de activitate anterior întocmite,la fel ca și plățile curente.

Toate aceste acte și rapoarte se găsesc în Dosarul de faliment nr. 1156/62/2004 și pot fi consultate oricând de creditoare.

Prin urmare nu se impune ca lichidatorul judiciar să comunice toate aceste acte și rapoarte.

Față de cele arătate, instanța, în baza art. 122 al. 4 din Legea nr. 85/2006, va respinge contestația formulată de creditoarea AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI-AAAS, , împotriva raportului asupra fondurilor obținute prin lichidare și a planului de distribuire din data de 13.06.2013, întocmite de lichidatorul judiciar I. SPRL GALAȚI, privind debitoarea SC B.L.M. SA-în faliment, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE

Admite contestația formulată de creditoarea AGENȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU (fosta DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU), cu sediul în Bacău, str. D. R., nr. XX, jud. Bacău, împotriva raportului asupra fondurilor obținute prin lichidare și a planului de distribuire din data de 13.06.2013, întocmite de lichidatorul judiciar I. SPRL GALAȚI, privind debitoarea SC B.L.M. SA-în faliment și în consecință:

Dispune modificarea în parte a raportului asupra fondurilor obținute prin lichidare și a planului de distribuire din data de 13.06.2013, întocmite de lichidatorul judiciar I. SPRL GALAȚI, privind debitoarea SC B.L.M. SA-în faliment, privind onorariul lichidatorului judiciar I. SPRL GALAȚI, în sensul că onorariul acestuia este de 1.000 lei/lună+TVA și onorariu de succes de 0,7%+TVA din sumele obținute din valorificare.

Respinge contestația formulată de creditoarea AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI-AAAS, cu sediul în București, str. C. A. A. Ș., nr. XX, sector 1, împotriva raportului asupra fondurilor obținute prin lichidare și a planului de distribuire din data de 13.06.2013, întocmite de lichidatorul judiciar I. SPRL GALAȚI, privind debitoarea SC B.L.M. SA-în faliment, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din data de 17.02.2014.

JUDECĂTOR SINDIC, GREFIER,

S. O. M. G.

Red.O.S./Dact.M.G./19.02.2014

3 ex.