Contestaţie la tabelul creanţelor. Cesiune de creanţă Faliment


Este evidentă intenţia părţilor de a se conserva în favoarea creditoarei contestatoare (în acelaşi timp creditoare cesionară), până la momentul stingerii datoriei prin plata realizată de debitorii cedaţi, a dreptului de a-l urmări pe creditorul cedent (debitoarea aflată în ), sens în care, aceasta apare ca fiind îndreptăţită să fie înscrisă în tabelul creanţelor debitoarei, alături de suma de 32.132,38 lei, şi cu suma de 94.637,93 lei, aceasta din urmă însă sub condiţia rezolutorie prevăzută în contractul de cesiune, de încasare a plăţii de la debitoarea cedată SC H SA Cluj, plată prin care, ca efect al clauzelor contractului nr. 11/08.07.2009, obligaţia debitoarei aflate în insolvenţă se stinge.

(Trib. Bistriţa-Năsăud, s. com., de cont. adm. şi fisc., sent. nr. 2110/21 decembrie 2010)

Prin cererea înregistrată contestatoarea creditoare SC GL SA, în temeiul art.73, alin.1 din Leg. 85/2006, a contestat tabelul preliminar al creditorilor debitoarei SC BOC SRL Bistriţa, solicitând – în principal – să se admită creanţa în sumă de 126.770,31 lei (creanţă iniţial solicitată minus 10.000 lei, achitată de debitoare în data de 29.12.2009) ca şi creanţă scadentă certă, lichidă şi exigibilă; să se dispună administratorului judiciar să respecte prevederile contractului de cesiune nr. 10 încheiat cu Liceul „Radu Petrescu” şi să-i vireze creditoarei din totalul de 137.331 lei încasat de la această instituţie în data de 22.10.2009, a diferenţei de 30.000 lei, iar în subsidiar – să se admită creanţa în sumă de 32.132,38 lei cu titlu de creanţă scadentă şi diferenţa de 94.637.93 lei ca şi creanţă sub condiţie conf.art.64 al.4 şi 5 din lege, având în vedere Contractul de cesiune de creanţă nr.11.

Analizând actele şi lucrările dosarului, respectiv înscrisurile depuse şi conţinutul dosarului execuţional nr. 321/ex/2009, judecătorul-sindic reţine următoarele:

Prin sentinţa comercială nr. 784/2009 pronunţată la data de 23.10.2009 de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosar nr. 1170/112/2009, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC BOC SRL Bistriţa, fiind desemnat în calitate de administrator judiciar Consult Management UV IPURL Bistriţa care, procedând la întocmirea tabelului preliminar al creanţelor în conformitate cu prevederile art. 72 din Legea nr. 85/2006, a acceptat parţial creanţa declarată de creditoarea contestatoare SC GL SA (în sumă de 136.770,31 lei), înscriind-o în tabelul preliminar al creanţelor doar cu suma de 32.132,38 lei, motivând în sensul că diferenţa în sumă de 104.637,93 lei nu a fost acceptată deoarece creanţa în valoare de 94.637,93 lei a fost stinsă prin contractul de cesiune de creanţă nr.11/08.07.2009, prin care s-a cesionat în favoarea SC GL SA creanţa deţinută de debitoare faţă de SC H SA Sucursala Ardeal, iar suma de 10.000 lei a fost achitată cu ordinul de plată nr.1/29.12.2009.

În privinţa sumei de 10.000 lei, achitată cu ordinul de plată nr. 1/29.12.2009, creditoarea nu contestă efectuarea plăţii, motiv pentru care, în motivarea prezentei contestaţii, aceasta confirmă plata acestei sume, solicitând înscrierea în tabel a creanţei în sumă de doar 126.770,31 lei (diminuând astfel suma menţionată iniţial în declaraţia de creanţă cu valoarea de 10.000 lei).

În privinţa titlului de creanţă invocat de creditoarea contestatoare, acesta consistă în fila CEC seria BF 30001754346 emisă de debitoare în Bistriţa în data de 05.12.2008 pentru suma de 138.341.11 lei, plătibilă la ordinul creditoarei, care a fost însă refuzat în totalitate la plată. Prin urmare, ulterior parcurgerii procedurii investirii filei cec (titlu executoriu) cu formulă executorie, creditoarea SC GL SA a demarat procedura executării silite faţă de debitoare, sens în care, la data de 08.05.2009, s-a constituit dosarul de silită nr. 321/ex/2009 al BEJ MM.

În cadrul executării silite, debitoarea a propus, în vederea stingerii creanţei urmărite, compensarea acesteia cu un apartament de 4 camere situat în Bistriţa, operaţiune care ar fi reprezentat de fapt o novaţie, dar care nu s-a putut materializa, întrucât imobilul era grevat de o ipotecă constituită în favoarea Băncii T. Tot ca urmare a propunerii avansate de debitoare, s-a acceptat de către creditoare preluarea creanţei debitoarei în cuantum de 90.000 lei faţă de H Cluj, precum şi a creanţei în valoare de 40.000 lei de la Liceul „Radu Petrescu” din Prundu Bârgăului, aspecte confirmate în cuprinsul procesului-verbal întocmit de BEJ MM la data de 08.07.2009.

În aceeaşi zi s-au întocmit şi contractele de cesiune de creanţă nr.10/08.07.2009 pentru creanţa cedată în valoare de 40.000 lei, debitor cedat Liceul „Radu Petrescu” Prundu-Bîrgăului şi contractul de cesiune nr.11/08.07.2009 pentru creanţa cedată în valoare de 94.637.93 lei, debitor cedat SC H SA Cluj, cu privire la care s-au efectuat formalităţile de publicitate prev. de art. 1393 C.civ..

Totodată, acelaşi birou al executorului judecătoresc a dispus înfiinţarea popririlor conform adreselor înaintate celor două debitoare cedate.

Ulterior, în cadrul dosarului civil nr. 8436/190/2009 înregistrat la Judecătoria Bistriţa, s-a solicitat validarea popririi, însă soluţionarea cauzei a fost suspendată în temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006.

Cesiunea de creanţă, aşa cum este reglementată de prevederile art. 1391-1398 şi art. 1402-1404 C.civ., reprezintă un contract prin care un creditor transmite dreptul său de creanţă unei alte persoane, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.

În speţă, aşa cum rezultă din înseşi clauzele celor două contracte de cesiune, aceasta nu s-a realizat cu titlu gratuit, părţile convenind ca, după încasarea de către creditoarea cesionară a sumelor menţionate în cele două contracte, să opereze între creditoarea şi debitoarea din prezenta cauză o compensaţie a datoriei pe care SC BO SRL o are faţă de creditoarea SC GL SA conform titlului executoriu reprezentat de fila cec mai sus menţionată.

Ceea ce invocă administratorul judiciar este faptul că această compensare, ca modalitate de stingere a obligaţiei debitoarei SC BO SRL faţă de creditoarea SC GL SA, ar fi operat în momentul încheierii contractului de cesiune de creanţă în privinţa creanţei cedate a debitorului cedat SC H SA. În privinţa celei vizând pe debitorul cedat Liceul „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului, acesta apreciază ca fiind întemeiată înscrierea în tabelul creditorilor a sumei 32.132,38 (diferenţa rămasă neachitată către contestatoare din totalul sumei cesionate prin contractul nr. 10/2009), argumentând în sensul că debitoarea cedată a efectuat plata creanţei cedate, după încheierea contractului de cesiune, creditorului cedent SC BO SRL deşi, în temeiul invocatului contract de cesiune, aceasta trebuia realizată în favoarea cesionarului (creditoarea contestatoare).

În privinţa acestei din urmă sume, administratorul judiciar a procedat corect la înscrierea ei în tabelul creditorilor, considerând-o scadentă, întrucât, ca efect al contractului de cesiune, debitorul cedat Liceul „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului a efectuat în mod nelegal plata către creditorul cedent, deşi fuseseră întocmite formalităţile de publicitate, astfel încât, cesionarului îi rămâne deschisă posibilitatea de a pretinde plata de la cel care a primit-o, respectiv de la debitoarea aflată în insolvenţă, obligaţia de plată fiind una certă, lichidă şi exigibilă, întemeiată pe clauzele contractului de cesiune. Modalitatea în care această sumă poate fi recuperată de către creditoarea contestatoare este înscrierea ei în tabelul creanţelor debitoarei, respectând principiile ce guvernează procedura concursuală a insolvenţei, şi nicidecum obligarea administratorului judiciar la virarea în contul creditoarei a diferenţei de 30.000 lei, neîncasată din cea totală de 40.000 lei, cesionată.

Administratorul judiciar a ignorat însă cu ocazia verificării creanţei invocate de contestatoare voinţa părţilor exprimată de o manieră explicită în clauzele contractuale, în sensul că stingerea obligaţiei debitoarei SC BO SRL faţă de creditoarea SC GL SA operează după momentul şi sub condiţia încasării de către creditoarea contestatoare a creanţelor ce fac obiectul cesiunilor.

Or, este evidentă intenţia părţilor de a se conserva în favoarea creditoarei contestatoare (în acelaşi timp creditoare cesionară), până la momentul stingerii datoriei prin plata realizată de debitorii cedaţi, a dreptului de a-l urmări pe creditorul cedent (debitoarea aflată în insolvenţă), sens în care, aceasta apare ca fiind îndreptăţită să fie înscrisă în tabelul creanţelor debitoarei, alături de suma de 32.132,38 lei, şi cu suma de 94.637,93 lei, aceasta din urmă însă sub condiţia rezolutorie prevăzută în contractul de cesiune, de încasare a plăţii de la debitoarea cedată SC H SA Cluj, plată prin care, ca efect al clauzelor contractului nr. 11/08.07.2009, obligaţia debitoarei aflate în insolvenţă se stinge.

Faţă de cele ce preced, în temeiul prevederilor art. 73din Legea nr. 85/2006, urmează a admite contestaţia creditoarei SC GL SA, în petitul subsidiar formulat.