Contestaţie la tabelul creanţelor şi împotriva Adunării Generale a creditorilor Faliment


R O M A N I A

TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA VII COMERCIALA

SENTINTA COMERCIALA NR 3515

SEDINTA PUBLICA DE LA 11.05.2011

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PRESEDINTE – DUMITRESCU GABRIELA

GREFIER – IVAN MARIAN

Pe rol soluţionarea cauzei comerciale, având ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei formulată de creditoarea SC R SA in contradictoriu cu debitoarea SC DC SRL

Dezbaterile în fond ale cauzei au avut loc în şedinţa publică de la 04.05.2011 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la aceea dată, ce face parte integrantă din prezenta, când Tribunalul având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate părţilor să depună concluzii scrise a amânat pronunţarea la data de 11.05.2011 când a pronunţat prezenta sentinţă.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei comerciale de fata: Prin cererea inregistrata la Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala sub nr. 9736/3/2009 creditoarea SC R SA a solicitat deschiderea procedurii prevazute de legea 85/2006 impotriva debitoarei SC DC SRL pentru o creanta in suma de 2.842.797,62 lei reprezentand avansul pentru de lucrări, neefectuate până în prezent.

In motivarea cererii creditoarea a aratat că în calitate de antreprenor, a încheiat cu SC DC SRL, în calitate de executant, contractul cadrul de cooperare economică nr.1/15.03.2004 şi, respectiv, contractul de execuţie lucrări în subantrepriză nr.926/01.05.2006 în baza căruia au fost încheiat ulterior 11 acte adiţionale pentru fiecare lucrare în parte. În baza contractelor încheiate societatea creditoare a avansat debitoarei sume de bani cu titlu de avans în vederea executării lucrărilor, fără ca societatea debitoare să probeze îndeplinirea obligaţiilor contractuale.

Pentru avansurile primite debitoarea a emis mai multe facturi fiscale în valoare totală de 2.842.796,62 lei

Totodata creditoarea mai arata ca respectiva creanta este certa, lichida si exigibila, dureaza de mai bine de 30 de zile, iar debitoarea se afla in incetare de plati, astfel incat sunt incidente in cauza dispozitiile din legea 85/2006.

In dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar facturi fiscale, relatii ORCB.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in valoare de 39 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

In baza art.33 alin.1 din Legea 85/2006 cererea a fost comunicata debitoarei care nu a formulat contestatie la cererea creditoarei conform art.33 alin.2 din aceeasi lege.

Prin sentinţa comercială nr 2759/20.05.2009 instanta a dispus in temeiul art 33 alin 6 din legea 85/2006 deschiderea procedurii generale impotriva societatii debitoare SC DC SRL, constatand că societatea creditoare are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, ce intruneste cerintele art 31 raportat la art 3 din legea insolventei , iar prin sentinta comerciala nr 699/27.01.2010 s-a dispus intrarea în faliment a debitoarei, fiind desemnat lichidator judiciar.Dând curs dispozitiilor art. 67, cu trimitere la dispozitiile art.72 din lege din legea insolventei , administratorul judiciar a procedat la verificarea fiecărei cereri si a documentelor depuse în sustinere, întocmind si înregistrând la tribunal tabelul preliminar al creanţelor publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa .

Împotriva neînscrierii/ înscrierii partiale în tabelul preliminar , creditori persoane juridice au formulat contestatii la tabelul preliminar întocmit de administratorul judiciar .

I . La data de 11.08.2010 creditorul RDE a trimis la dosarul cauzei declaratie de creanta prin care a solicitat inscrierea la masa credala a societatii debitoare cu suma de 1.738,71 lei .

In probatiune creditoarea a depus la dosarul cauzei înscrisuri .In urma verificarii declaratiei de creanta depusa de creditorul RDE lichidatorul judiciar a procedat la neinscrierea in tabelul obligatiilor societatii debitoare a respectivei creditoare, invocand exceptia tardivitatii depunerii declaratiei de creanta.

Creditorul RDE a formulat contestatie impotriva tabelului creantelor DC solicitand înscrierea în tabel cu creanta solicitată in valoare de 1.738,71 lei.

In motivarea contestatiei creditorul a aratat ca este titularul unei creante certe, lichide şi exigibile , nu a fost notificata în mod efectiv şi individual de catre lichidatorul judiciar desemnat cu privire la deschiderea procedurii de insolventa fata de societatea debitoare, astfel incat a fost in imposibilitate de a declara creanta in termenul limita stabilit de judecatorul sindic, insa culpa pentru aceasta situatie nu ii apartine .

In motivarea contestatiei creditorul a aratat ca este titularul unei creante certe, lichide şi exigibile , nu a fost notificata în mod efectiv şi individual de catre lichidatorul judiciar desemnat cu privire la deschiderea procedurii de insolventa fata de societatea debitoare, astfel incat a fost in imposibilitate de a declara creanta in termenul limita stabilit de judecatorul sindic, insa culpa pentru aceasta situatie nu ii apartine .

Examinand cu prioritate exceptia tardivitatii depunerii declaratiei de creanta, potrivit art 137 Cod pr.civila , instanta retine ca prin sentinţa comercială nr 2759/20.05.2009 instanta a dispus deschiderea procedurii generale impotriva societatii debitoare SC DC SRL, fiind desemnat administrator judiciar , fixandu-se termenul limita pentru depunerea declaratiilor de creanta la data de 17.07.2009 . Potrivit dispozitiilor art 7 alin 1 din legea 85/2006 citarea partilor, precum si comunicarea oricaror acte de procedura, a convocarilor si notificarilor se efectueaza prin Buletinul procedurilor de insolventa, pentru ca la alineatul 3 teza a doua din acelasi articol sa se stipuleze ca, pentru creditorii care nu au putut fi identificati in lista prevazuta la art 28 alin 1 lit c din legea insolventei, procedura notificarii prevazuta la art 61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul procedurilor de insolventa.

Examinand cu prioritate exceptia tardivitatii depunerii declaratiei de creanta, potrivit art 137 Cod pr.civila , instanta retine ca prin sentinţa comercială nr 2759/20.05.2009 instanta a dispus deschiderea procedurii generale impotriva societatii debitoare SC DC SRL, fiind desemnat administrator judiciar , fixandu-se termenul limita pentru depunerea declaratiilor de creanta la data de 17.07.2009 . Potrivit dispozitiilor art 7 alin 1 din legea 85/2006 citarea partilor, precum si comunicarea oricaror acte de procedura, a convocarilor si notificarilor se efectueaza prin Buletinul procedurilor de insolventa, pentru ca la alineatul 3 teza a doua din acelasi articol sa se stipuleze ca, pentru creditorii care nu au putut fi identificati in lista prevazuta la art 28 alin 1 lit c din legea insolventei, procedura notificarii prevazuta la art 61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul procedurilor de insolventa.

La al 3 din acelaşi articol se stipulează că prin excepţie de la al 1 se vor realiza conform Codului de procedură civilă comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii .

La al 3 din acelaşi articol se stipulează că prin excepţie de la al 1 se vor realiza conform Codului de procedură civilă comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii .

Din actele de la dosar instanta retine ca in data de 06.07.2010 administatorul judiciar a notificat deschiderea procedurii de insolventa impotriva societatii debitoare, fiind notificat creditorului RDE termenul de 17.07.2009 in care creditorii societatii SC DC SRL trebuiau sa procedeze la inscrierea la masa credala prin depunerea cererii de admitere a creantei la grefa tribunalului , cu mentiunea ca nedepunerea declaratiei de creanta pana la termenul mentionat atrage decaderea din drepturi privind creantele detinute impotriva societatii debitoare.Societatea debitoare a predat lista creditorilor prevazuta la art 28 alin 1 lit c din legea insolventei, astfel încât în mod legal creditorul RDE a fost notificat individual potrivit codului de procedură civilă la sediu principal inca din data de 06.07.2009, astfel cum rezulta din confirmarea de primire pe care depusă la dosar ( fila 95 vol 3 ) .

Dand curs dispozitiilor enuntate si retinand ca notificarea deschiderii procedurii s-a facut cu respectarea dispozitiilor art 7al 1 rap. la art. 61 al 3 din legea insolventei , instanta apreciaza ca tardiva cererea de inscriere la masa credala formulata de catre creditorul RDE ulterior termenului stabilit prin sentinţa de deschidere a procedurii si , pe cale de consecinta, urmeaza sa respinga contestatia formulata de creditorul RDE la tabelul preliminar al obligatiilor societatii debitoare .

II . La data de 28.01.2010 creditorul S.C. MG S.A a trimis la dosarul cauzei declaratie de creanta prin care a solicitat inscrierea la masa credala a societatii debitoare cu suma de 74.320,72 lei .

In fapt, s-a arătat că la data de 12.04.2007 s-a incheiat intre cele doua societati comerciale contractul cu numarul 098, respectiv 120, avand ca obiect confectionare si montare cosuri de fum (conform art. 2.1 din contract), in valoare totala de 506.620 lei. Ulterior, aceasta valoare a fost modificata prin acte aditionale, astfel :-act aditional nr. 1 /22.11.2007 – valoare 27.942,39 lei (achitata)

-act aditional nr.2/28.07.2008 – valoare 23.259,74 lei (conform facturii fiscale nr.8281204/11.09.2008)

-act aditional nr.3/06.08.2008 – valoare 24.183,18 lei (conform facturii fiscale nr. 8281205/12.09.2008 ) – acesta din urma fiind intocmit ca urmare a comenzii ferme acceptate atat de catre debitor, cat si de fidejusorul SC Romib SA in data de 01.08.2008.Din valoarea initiala de contract (506.620 lei) a ramas de platit suma de 126.877,80 lei, la care se adauga valorile actelor aditionale (47.442,92 lei), rezultand suma totala de 174.320,72 lei. Din aceasta, in data de 19.01.2009, a fost decontat biletul la ordin emis de catre SC R SA si girat de catre SC RI SRL catre SC DC SRL, in favoarea SC MG SA, in valoare de 100.000 lei, rezultand rest de plata suma de 74.320,72 lei.

In probatiune creditoarea a depus la dosarul cauzei înscrisuri .

In urma verificarii declaratiei de creanta depusa de creditorul lichidatorul judiciar a procedat la neinscrierea in tabelul obligatiilor societatii debitoare a respectivei creditoare, invocand exceptia tardivitatii depunerii declaratiei de creanta.

Creditorul SC MG SA a formulat contestatie impotriva tabelului creantelor SC DC SRL solicitand înscrierea în tabel cu creanta solicitată in valoare de 74.320,72 lei.

Societatea debitoare a predat lista creditorilor prevazuta la art 28 alin 1 lit c din legea insolventei, astfel încât în mod legal şi creditorul SC MG SA a fost notificat individual potrivit codului de procedură civilă .

Din actele de la dosar instanta retine ca in data de 06.07.2010 administatorul judiciar a notificat deschiderea procedurii de insolventa impotriva societatii debitoare, creditorului SC MG SA , însă notificarea s-a efecuat în mod eronat la adresa din str. sector 5 , deşi potrivit relaţiilor de la ORCB reiese că respectiva societate are sediul încă din 01.07.2009 la adresa din str. Luica nr.60 sector 4.

Pentru aceste considerente excepţia tardivitatii depunerii declaratiei de creanta urmează a fi respinsă .

Pe fondul cauzei , analizand actele dosarului, instanta retine că la data de 12.04.2007 s-au incheiat intre cele doua societati comerciale contractele nr. 098 şi nr. 120, avand ca obiect confectionare si montare cosuri de fum (conform art. 2.1 din contract), in valoare totala de 506.620 lei. Ulterior, aceasta valoare a fost modificata prin acte aditionale, astfel : prin actul aditional nr. 1 /22.11.2007 cu valoarea 27.942,39 lei (achitata) , prin actul aditional nr.2/28.07.2008 cu valoarea 23.259,74 lei (conform facturii fiscale nr.8281204/11.09.2008) şi prin actul aditional nr.3/06.08.2008 cu valoarea 24.183,18 lei (conform facturii fiscale nr. 8281205/12.09.2008 ) – acesta din urma fiind intocmită ca urmare a comenzii ferme acceptate atat de catre debitor, cat si de fidejusorul SC R SA in data de 01.08.2008.Din valoarea initiala de contract (506.620 lei) a ramas de platit suma de 126.877,80 lei, la care se adauga sumele stipulate în actele aditionale (47.442,92 lei), rezultand suma totala de 174.320,72 lei. Din aceasta, in data de 19.01.2009, a fost decontat biletul la ordin emis de catre SC R SA si girat de catre SC RI SRL catre SC DC SRL, in favoarea SC MG SA in valoare de 100.000 lei, rezultand rest de plata suma de 74.320,72 lei.

Instanta retine ca in speta titlul constatator al creantei il constituie facturile fiscale emise în baza contractelor nr. 098, respectiv 120 şi biletului la ordin emise, astfel incat acestea constituie o dovada valabila a creantei ; valoarea creantei nu a fost contestata si este exigibila deoarece termenul de plata a expirat . Societatea debitoare nu a facut dovada achitarii creantei .

Retinand existenta unei creante certe, lichide si exigibile, in sensul art.379 Cod pr.civila, raportat la prevederile art.1169-1170 Cod civil, instanţa urmează să dispună înscrierea creditorului SC MG SA în tabelul definitiv cu suma de 74.320,72 lei.

III . La dosarul cauzei în data de 30.03.2011 creditorul de S.C. U SRL a formulat cerere de anulare a Hotaririi Adunarii Creditorilor din data de 18.03.2011 intemeiata pe disp. art. 948 Cod civil.

În motivarea cererii creditorul a arătat că decizia este nelegală , întrucât hotarirea Adunarii Creditorilor reprezinta de fapt o conventie a partilor in ceea ce priveste intreprinderea sau nu a unei anumite actiuni , conventie care se incheie in baza sumumului consimtamintelor sociale ale societatilor prezente in adunarea generala a creditorilor.Ca atare fiecare societate comerciala trebuie sa exprime un consimtamint valabil, neviciat de vointa actionarului majoritar si care impune vointa lui vointei societatii.In speţă actionarul majoritar si Directorul General al S.C. R S..A. D-l GB impune vointa societatii, care daca ar vota pentru atragerea raspunderii personale a organelor de conducere ale falitului S.C. D S.A. ar insemna sa voteze pentru atragerea proriei raspunderi personale, intrucit a fost administrator al S.C. DC SRL, in perioada in care se punea problema atragerii raspunderii personale a organelor de conducere. Ca atare votul dat in adunarea creditorilor de S.C. R S.A. este viciat de vointa actionarului majoritar, care are un interes personal si care in acest mod viciaza vointa societatii. A mai susţinut creditorul că nici cauza nu este licita intrucit, practic vointa sociala este alterata de vointa actionarului majoritar, iar prin vointa sa altereaza nu numai interesul creditorului R S.A. ci si interesul celorlalti creditori, intrucit votul creditorului R S.A. este decisiv in Adunarea Generala a creditorilor. Mai mult, desi S.C. R S.A. este cel care a cerut deschiderea procedurii face tot posibilul să nu se recupereze nimic din creanţele creditorilor.

Administratorul judiciar a invocat excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la Hotarârea Adunarii Creditorilor din data de 18.03.2011 , conform prevederilor art. 14 alin. (8) din Legea nr. 85/2006.

Faţă de obiectul cererii , motivele de fapt invocate , instanţa apreciază că cererea de anulare formulata de catre SC U S.R.L.este propriu-zis contestaţie la Hotarârea Adunarii Creditorilor din data de 18.03.2011, contestându-se decizia creditorilor inserată în procesul-verbal din data de 18.03.2011.

Dispoziţiile legii 85/2006 se aplică prioritar dispoziţiilor cuprinse în Codul civil , cu care se completază –în măsura compatibilităţii- potrivit art 149 din legea 85/2005 şi cu respectarea pricipiului specialia generalibus derogant . În consecinţă prezentei contestaţii i se aplică dispoziţiile art 14 din legea insolvenţei.Examinand cu prioritate exceptia tardivitatii formulării contestaţiei la Hotarârea Adunarii Creditorilor din data de 18.03.2011 , potrivit art 137 Cod pr.civila , instanta retine următoarele :

La data de 18.03.2011 , în cadrul şedintei adunarii creditorilor convocata în temeiul dispoziţiilor art13 şi urm. din , creditorii au hotarat cu o majoritate de 51,7 % din voturile creditorilor prezenţi reprezentand 97,6 % din valoarea totala a creantelor cu drept de vot de a nu se formula cerere de atragerea răspunde

Hotararea adunarii creditorilor a fost publicata prin BPI, conform art. 19 alin. 3 din legea 85/2006.

Potrivit dispozitiilor art. 14 alin. (7) din Legea nr. 85/2006, Hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii hotararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor, pentru ca la alin (8) din Legea nr. 85/2006 să se stipuleze că cererea de anulare a hotararii Adunarii creditorilor trebuie depusa la dosarul cauzei in termen de 5 zile de la data şedinţei adunarii creditorilor.Conform textelor de lege arătate , pentru formularea unei cereri de anulare a hotararii Adunarii creditorilor, titularul cererii trebuie sa detina calitatea de creditor in respectiva procedură, in sensul Legii nr. 85/2006 , să participe la sedinta Adunarii creditorilor şi sa voteze impotriva adoptarii hotararii respective si sa faca sa se consemneze acest aspect in procesul-verbal al sedintei.

În speţă , S.C. U S.R.L. a participat la sedinta Adunarii creditorilor din data de 18.03.2011, in cadrul careia si-a exprimat votul cu privire la ordinea de zi a sedintei, fara a formula obiectiuni cu privire la hotararea adoptata de catre Adunare si fara a face sa se consemneze opinia sa contrara acestei hotarari in cuprinsul procesului-verbal incheiat si semnat de catre creditor, prin avocat, creditorul neexprimandu-si la acea data nemultumirea fata de modul in care s-a desfasurat sedinta sau fata de modul in care s-a votat cu privire la ordinea de zi.Termenul de 5 zile in cadrul caruia putea fi formulata o cerere de anulare s-a implinit in data de 24.03.2011 , fara insa ca o asemenea cerere sa fie inregistrata la dosarul cauzei. Contestaţia formulata de catre S.C. U S.R.L. a fost depusa in data de 30.03.2011, in cadrul sedintei de judecata stabilite pentru acest termen.

Fata de aspectele, instanţa apreciază drept tardiva contestaţia formulată împotriva hotararii Adunarii creditorilor din data de 18.03.2011, formulata de catre S.C. U S.R.L., si, pe cale de consecinta, va respinge contestaţia , ca tardivă .

În subsidiar, pe fondul contestaţiei , creditorul S.C. U S.R.L. a solicitat anularea hotararii Adunarii creditorilor S.C. DC S.R.L. din data de 18.03.2011 motivat de faptul ca S.C. R S.A., in calitatea sa de asociat majoritar al societatii debitoare, ar fi trebuit sa se abtina de la vot, avand interese contrare celorlalti creditori.

In conformitate cu dispozitiile art. 15 din lege, cvorumul de prezenţă in Adunarea creditorilor se calculeaza raportat la valoarea totala a creantelor asupra debitorului, deciziile Adunariii adoptandu-se cu votul favorabil al majoritatii, prin valoare, a creantelor prezente.Nu exista nicio dispozitie in legea insolventei care sa cenzureze si, cu atat mai putin, sa interzica creditorilor, chiar afiliati, sa isi exercite drepturile care le sunt conferite prin lege.Legea nr. 85/2006 contine numai doua prevederi care limiteaza dreptul de vot al creditorilor , respectiv : art. 17 alin. (5) din lege, potrivit caruia daca un membru al Comitetului creditorilor se afla, datorita interesului prooriu, in conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanti la procedură, acesta se va abtine de la vot şi art. 100 alin. (5) din lege, conform caruia “categoriile care, direct sau indirect, controleaza, sunt controlate sau se afla sub control comun cu debitorul, in sensul legislatiei pietei de capital, pot participa la sedinta, dar pot vota cu privire la plan doar in cazul in care acesta le acorda mai putin decat ar primi in cazul falimentului”. Or, in speta, aşa cum în mod corect a reţinut lichidatorul judiciar nu ne aflam in niciuna dintre cele doua situatii reglementate de textele de lege menţionate, acestea neputandu-se aplica – prin analogie- deciziilor adoptate de catre Adunarea creditorilor, modul de desfasurare a sedintelor Adunarii fiind reglementat, exclusiv de prevederile art. 15 din Legea nr. 85/2006.De altfel, în doctrină s-a apreciat ca “in adunarile creditorilor, nu se poate neutraliza un drept individual al creditorilor si nici nu se pot impune obligatii individuale acestora” (Gh. Piperea, lnsolventa, Regulile, Realitatea, Ed. Wolters Kluwer, p. 318).

Rezultă că atat timp cat creditorul, oricare ar fi acela, nu isi pierde calitatea de creditor indreptatit sa partipe la procedura (prin excluderea creantei sale din tabelul obligatiilor), dreptul sau de vot in Adunarea creditorilor nu poate fi cenzurat.

Prin urmare, nu poate fi obligat un creditor sa renunte, partial sau total, la creanta sa si la dreptul sau de vot in Adunarea creditorilor.

Oricum creditorul S.C. R S.A deţine sub 50% din valoarea creanţelor înscrise la masă , astfel încât nu poate decide singur în şedinţele Adunarii creditorilor , iar în cadrul şedintei adunarii creditorilor din data de 18.03.2011 creditorii au hotarat cu o majoritate de 51,7 % din voturile creditorilor prezenţi .

Pentru aceste considerente , contestaţia formulată de creditorul S.C. U împotriva hotararii Adunarii creditorilor din data de 18.03.2011 urmează să fie respinsă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite excepţia tardivităţii depunerii declaraţiei de creanţă de către RADET şi în consecinţă :

Respinge contestaţia RDET- Bucureşti, sector 3, la tabelul preliminar al debitoarei SC DC SRL -.

Respinge excepţia tardivităţii depunerii declaraţiei de creanţă de către SC MG SA- Bucureşti

Admite contestaţia formulată de SC MG SA la tabelul preliminar.

Dispune înscrierea creditorului SC MG SA – Bucureşti, sector 5, în tabelul definitiv cu suma de 74.320,72 lei.

Admite excepţia tardivităţii formulării contestaţiei de către SC U SRL – Bucureşti, şi în consecinţă:

Respinge contestaţia formulată de creditoarea SC U SRL la Hotărârea Adunării Generale a creditorilor din data de 08.03.2011, ca tardivă.

Cu recurs în 7 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 11.05.2011.

PREŞEDINTEGREFIER

Red. Jud. DG

Dact. Gref. CN

3 ex/.17.05.2011