Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor debitorului. Lipsa formalităţilor de notificare a unei cesiuni de creanţă. Efecte. Faliment


Constată că în cadrul procedurii simplificate a insolvenţei deschisă prin sent. com. nr. 429/S/22.04.2010 împotriva debitoarei SC G reprezentanţii creditorului cesionar SC CR SRL au solicitat admiterea contestaţiei formulate şi înscrierea creanţei în tabelul preliminar al creanţelor.

Lichidatorul judiciar al debitoarei a declarat creanţa verificată şi acceptată a SC CR SRL cu cuantumul de 0(zero) lei, motiv pentru care reprezentanţii acesteia din urmă au formulat contestaţie în condiţiile art. 73 din legea 85/2006 respectiv art. 1393, alin. 1 din Codul Civil

Împotriva contestaţiei formulate lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare la data de 26.10.2010 învederând faptul că cererea de creanţă pentru a putea fi luată în considerare era necesar ca cesiunea să îndeplinească condiţiile art. 1393 şi următoarele din Codul Civil. Întrucât cesiunea de creanţă nu a fost notificată debitorului în conformitate cu disp. legale arătate consideră cererea de creanţă neîntemeiată, solicitând respingerea contestaţiei. În drept invocă disp. art. 1393 din Codul Civil.

Faţă de precizările depuse ulterior de către creditor, asupra contestaţiei formulate instanţa reţine:

Procedând la analizarea cererilor de creanţă depuse în procedura insolvenţei debitorului SC G SRL Iaşi lichidatorul desemnat a considerat că declaraţia de creanţă depusă de reprezentanţii creditoarei nu poate fi trecută şi acceptată în tabelul preliminar al creanţelor aşa cum a fost formulată întrucât creditorul iniţial – M – a cesionat celui ulterior SC CR SRL creanţa în sumă de 863947,99 lei, fără să se fi făcut formalităţile de notificare, astfel cum prevăd disp. art. 1393, alin. 1 din Codul Civil.

Cu toate acestea, rezultă că a fost notificată cesiunea către debitor, fapt rezultând din confirmarea de primire a acesteia de la data de 23.12.2009.

Notificarea cesiunii a fost repetată la data de 02.08.2010 întrucât iniţial, reprezentanţii debitoarei nu au ridicat corespondenţa.

Întrucât notificarea cesiunii de creanţă către debitor nu afectează substanţa actului juridic al subrogării în drepturi şi în cadrul procedurii insolvenţei nu s-au înregistrat opoziţii declarate de nici o altă parte interesată, instanţa consideră că lichidatorul judiciar nu poate invoca de la sine putere o atare inadvertenţă. În consecinţă, lichidatorul nu trebuie să procedeze decât la o analiză a temeiniciei creanţei, neregularitatea cesiunii putând fi invocată pe cale de directă ori de excepţie de către orice altă parte a procedurii care pretinde un interes legitim.

Cum creanţa SC CR SRL a fost infirmată din oficiu de către lichidatorul judiciar al debitoarei, instanţa va dispune analizarea temeiniciei acesteia, refacerea tabelului creanţelor şi admiterea contestaţiei.