Contestaţie  la tabelul preliminar al creanţelor formulate de  creditor


Tribunalul GORJ Sentinţă comercială nr. 254/2014 din data de 26.02.2014

Dosar nr. …2013/a1

Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECȚIA A II-A CIVILĂ

Sentința Nr. 254

Ședința publică de la 26 Februarie 2014

Completul compus din:

Judecător – sindic – ….

Grefier …

Pe rol fiind judecarea contestațiilor la tabelul preliminar al creanțelor formulate de creditorul AJFP Gorj și de debitoarea SC … SRL prin administrator special RV F cu privire la creanța .. SA,în contradictoriu cu administratorul judiciar … IPURL Tg.Jiu, desemnat să administreze procedura generală a insolvenței debitoarei și creditorul … SA .

La apelul nominal făcut în ședință publică, s-a prezentat practician în insolvență Ciobanu Emanoil din partea administratorului judiciar pentru debitoare , lipsă restul părților

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de ședință care a învederat judecătorului sindic că expertul … la data de 17 dec. 2013 a formulat cerere de majorare onorariu expert de la 500 lei , la 800 lei având în vedere volumul de lucrări mare care a trebuit studiat și lucrat . De asemenea că la aceeași dată a fost depus și raportul de expertiză contabilă .

Reprezentantul administratorului judiciar …. a depus la dosar în copie contractul de leasing financiar nr. CLF …. iunie 2008 .

Constatându-se dosarul în stare de judecată, s-a acordat cuvântul .

Practician în insolvență …. pentru debitor a solicitat respingerea contestațiilor ca nefondate.

JUDECĂTORUL -SINDIC

Creditorul AJFP Gorj a formulat la data de … 2013 contestație la tabelul preliminar al creanțelor întocmit de administratorul judiciar … IPURL desemnat să administreze procedura generală a insolvenței debitoarei SC … SRL.

În motivarea contestației a arătat că administratorul judiciar a consemnat ca sumă datorată în tabelul preliminar 69.169 lei ca și creanță bugetară cu toate că în cererea introductivă s-a arătat că din întreaga creanță în cuantum de 69.169 lei, 67.636 lei reprezintă creanță garantată iar 1.533 lei creanță bugetară.

A solicitat admiterea contestației așa cum a fost formulată, în sensul refacerii tabelului suplimentar în vederea înscrierii din total creanței de 69.169 lei creanță datorată 67.636 lei ca și creanță garantată, iar pentru suma de 1.533 lei înscrierea ca și creanță bugetară.

La data de 27 martie 2013 administratorul judiciar a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestației întrucât temeiul invocat de înscriere a creanței ca și garantată îl constituie avizele de ipotecă , dar data înscrierii este 06 febr. 2013 – după data deschiderii procedurii generale a insolvenței – 21 ian.- 2013 . Au fost invocate disp. art. 36 din L: 85/2006 .

La data de 8 martie 2013 și debitoarea SC … SRL a formulat contestație la tabelul preliminar al creanțelor vizând creanța cu care a fost înscrisă în tabel SC … IFN SA București, susținând că valoarea pe care o acceptă la masa credală ar fi 5709,88 lei reprezentând exclusiv valoarea ratelor de leasing, redevențe scadente și neachitate, cu dobânzile acestora, precum și valoarea asigurărilor autoturismului, până la data rezilierii contractului conform facturilor redate .

A solicitat admiterea contestației în sensul înscrierii creditoarei cu suma de 5709,88 lei, în mod provizoriu, întrucât a fost înscrisă la masa credală cu o sumă în care se include o indemnizație de reziliere care presupune valoarea tuturor ratelor de leasing pe care le-ar fi datorat ,până la finalizarea contractului de leasing.

La data de … 2013 a depus la dosar o completare prin care se contestă și creanța …. SA – fila 17 dosar .

La data de 12 iunie 2013, … SA a formulat întâmpinare invocând excepția lipsei timbrajului pe contestația debitoarei, excepția privind tardivitatea contestației – fila 48

La data de 18 iunie 2013 SC … SA a formulat întâmpinare – fila 51 solicitând respingerea contestației .

La data de 11 sept. 2013, administratorul judiciar a depus la dosar note de ședință – fila 79 prin care a invocat necesitatea efectuării unei expertize contabile pentru clarificarea cuantumului creanțelor contestației.

Prin sentința 1383 din 9 oct. 2013 pronunțată de judecătorul sindic, s-a respins excepția netimbrării contestației invocată de OTP BRomânia SA, s-a admis excepția tardivității invocată de creditoarea OTP B România SA și s-a respins în temeiul excepției contestația debitoarei față de această creditoare .

În ședința publică din 6 nov. 2013, avându-se în vedere completarea cu privire la creanța … SA prin care s-a solicitat efectuarea unei expertize contabile în cauză pentru stabilirea exactă a cuantumului creanței datorate de debitoare din contractul de leasing reziliat , judecătorul sindic după ce a pus în discuție cererea, a încuviințat proba cu expertiza contabilă, fiind desemnat expert d-na … cu un onorariu de 500 lei în sarcina debitorului.

La data de 27 nov. 2013, creditorul SC … SA a formulat nota precizatoare la întâmpinarea formulată împotriva contestației debitoarei, invocând excepția tardivității formulării contestației.

Judecătorul-sindic, analizând contestația formulată de creditoarea AFP Tg.Jiu, apreciază că aceasta este neîntemeiată, urmând să o respingă pentru următoarele considerente.

Se constată că avizul de ipotecă inițial, nr. … și extras de pe AEGRM are ca dată a înscrierii acestuia …2013, care este o dată ulterioară deschiderii procedurii generale a insolvenței.

Față de această împrejurare se reține că înscrierea în AEGRM a creanțelor fiscale este o modalitate de realizare a publicității față de terți, neconferind creditorului fiscal un drept de gaj asupra bunurilor mobile ale debitorului.

Conform dispozițiilor cuprinse la capitolul V din OG nr.92/2003 dreptul de gaj (adică dreptul creditorului de a considera creanța sa ca fiind garantată) se dobândește de creditorul fiscal numai prin sechestrul înființat asupra bunurilor mobile.

În același sens sunt și dispozițiile din , neavând nicio relevanță din acest punct de vedere înscrierea în AEGRM, aceasta fiind importantă doar din punctul de vedere al asigurării publicității față de terți.

Cum creditorul nu a făcut dovada înființării unui sechestru asupra bunurilor mobile ale debitorului, anterior deschiderii procedurii față de acesta, se apreciază că administratorul judiciar a procedat în mod corect cu privire la înscrierea creanței creditoarei AFP în tabelul preliminar, motiv pentru care va fi respinsă contestația acestui creditor.

În ceea ce privește contestația rămasă de soluționat formulată de debitoare la tabelul preliminar al crențelor cu privire la înscrierea creanței creditoarei SC … SA ( fostă .. IFN SA), judecătorul sindic urmează să se pronunțe cu prioritate asupra excepției tardivității formulării acestei contestații, excepție invocată de creditoarea SC … SA.

Analizând excepția invocată, se reține că potrivit dispozițiilor art. 73 alin.2 din Legea nr.85/2006, “contestațiile trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Inolvență a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât și în procedura simplificată”;.

Cu toate acestea, excepția invocată nu este o excepție de ordine publică, ci o excepție procesuală de ordine privată.

Ea are un caracter relativ, cu consecința că poate fi invocată doar de partea în folosul căreia curge termenul.

Prin urmare, ea nu poate fi invocată decât în condițiile art.115 din c.pr.civilă, adică prin întâmpinare sau până la prima zi de înfățișare.

Se constată că SC … SA nu a invocat această excepție prin întâmpinarea depusă la data de 18.06.2013 și nici la termenele ulterioare, ci abia la data de 27.11.2013, printr-o notă precizatoare, astfel încât fiind depășit acest termen, excepția va fi respinsă.

Pe fondul contestației însă, judecătorul sindic constată că aceasta este neîntemeiată, urmând să o respingă, reținând următoarele considerente.

Obligațiile asumate de debitoarea, persoană juridică sunt expres reglementate în contractul de leasing, asumat de utilizator în momentul semnării acestuia.

Normele legale referitoare la clauzele abuzive privesc doar consumatorii persoane fizice, nu și pe cele juridice, deci debitoarea nu poate invoca existența acestor clauze în contract. Acest aspect rezultă din dispozițiile art.2 din Legea nr.193/2000 coroborate cu cele ale art. 2 alin.2 din OG nr.21/1992, aspect materializat chiar de Curtea de Justiție a Comunităților Europene care a statuat prin hotărârea din 22.11.2001 pronunțată în cauzele reunite C-541/99 Cape Snc/I Slr și C-542/99 I MN RE Sas/OMAI srl că “noțiunea de consumator în privința clauzelor abuzive (…) trebuie interpretată în sensul că vizează exclusiv persoanele fizice”;.

Creanța acestei creditoare este compusă din suma de 7490,25 lei, reprezentând facturile emise și neachitate de debitoare pe perioada desfășurării contractului și suma de 8904,75 lei reprezentând daunele interese calculate conform clauzei penale din condițiile generale ale contractului de leasing, sume confirmate de expertiza contabilă efectuată în cauză.

Cu privire la această probă, se reține că instanța a stabilit inițial un onorariu provizoriu pentru expert în cuantum de 500 lei, însă având în vedere cererea motivată depusă de d-na expert contabil, se apreciază că se impune majorarea acestui onorariu de la 500 la 800 lei, urmând ca debitoarea să achite diferența.

Având în vedere aceste aspecte, va fi respinsă contestația debitoarei la tabelul preliminar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge contestația …Gorj la tabelul preliminar .

Respinge excepția tardivității contestației la tabelul preliminar invocată de creditoarea SC .. SA.

Dispune majorarea onorariului expertului de la 500 la 800 lei și obligă debitoarea la plata diferenței.

Respinge contestația debitoarei la tabelul preliminar .

Cu recurs.

Pronunțată în ședința publică de la … 2014 la Tribunalul Gorj .

Judecător – sindic , Grefier ,