Contestaţie la tabelul preliminar de creanţe. Potrivit art.64 alin.1 din legea nr.85/2006, cu excepţia salariaţilor, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii vor depune cereri de admitere a creanţelor în


Materie : RECURS COMERCIAL. CONTESTAŢIE LA TABELUL PRELIMINAR DE CREANŢE. POTRIVIT ART.64 ALIN.1 DIN LEGEA NR.85/2006, CU EXCEPŢIA SALARIAŢILOR, TOŢI CEILALŢI CREDITORI, ALE CĂROR CREANŢE SUNT ANTERIOARE DATEI DE DESCHIDERE A PROCEDURII VOR DEPUNE CERERI DE ADMITERE A CREANŢELOR ÎN TERMENUL FIXAT ÎN SENTINŢA DE DESCHIDERE A PROCEDURII. CEREREA CREDITOAREI DE VALORIFICARE A CREANŢEI SALE ÎN PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ DE LICHIDARE NU O EXONEREAZĂ PE ACEASTA DE OBLIGAŢIA FORMULĂRII CERERII DE ÎNREGISTRARE A CREANŢEI ÎN DOSARUL ÎN CARE FAŢĂ DE DEBITOARE S-A DISPUS DESCHIDEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE A INSOLVENŢEI.

– art.64 alin.1 din Legea nr.85/2006.

Decizia nr.462/C/12.09.2011 a Curţii de Apel Oradea – Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.

Prin sentinţa nr.126/F/2011 pronunţată de Tribunalul Satu Mare a respins contestaţia la tabel formulată de contestatoarea D. R. A. O. V. Cluj, împotriva lichidatorului judiciar I. E. SPRL SATU MARE, cu privire la debitoarea SC K. SRL, fără cheltuieli de judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic a constatat următoarele:

Prin încheierea comercială nr.85/F/CC/10.06.2010 s-a admis cererea formulată de lichidatorul judiciar R. L. IPURL şi s-a deschis procedura simplificată de împotriva debitoarei SC K. SRL. Prin aceeaşi încheiere s-a stabilit termenul limită pentru depunerea creanţelor data de 12.08.2010.

S-a reţinut că nici până în prezent contestatoarea nu a formulat în prezenta cauză o declaraţie de creanţă.

Potrivit art. 64 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat in sentinţa de deschidere a procedurii.

În consecinţă, deoarece contestatoarea nu a formulat în prezentul dosar o cerere de înregistrare a creanţei în termenul stabilit prin încheierea comercială nr.85/F/CC/10.06.2010, în mod legal aceasta nu a fost înscrisă în tabelul preliminar şi nici în tabelul definitiv de creanţe.

Împrejurarea că s-a formulat o astfel de cerere în dosar nr.27420/20.09.2007 nu justifică înscrierea contestatoarei în tabelele de creanţe din prezenta cauză faţă de dispoziţiile art. 64 care prevăd expres că cererea de înregistrare a creanţelor trebuie depusă în dosarul în care s-a deschid procedura falimentului cu respectarea termenului fixat prin sentinţa de deschidere a procedurii.

Cum contestatoarea nu a formulat o declaraţie de creanţe în prezentul dosar, în temeiul art.64 din Legea nr.85/2006, judecătorul sindic a respins contestaţia formulată ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen si scutit de plata taxei de timbru, recurenta D. R. A. O. V. Cluj în nume propriu si in reprezentarea A. N. V. Bucureşti, solicitând admiterea recursului, cu consecinţa modificării hotărârii instanţei de fond ca netemeinica, in sensul înscrierii creanţei fiscale în cuantum de 17.617 de lei in tabloul definitiv consolidat al creanţelor.

În dezvoltarea motivelor de recurs s-a arătat că în mod eronat judecătorul sindic a considerat ca autoritatea vamala era obligata sa depună declaraţie de creanţa in baza dispoziţiilor art. 64 din Legea insolventei, greşeala in aplicarea si interpretarea legii putând fi circumscrisă motivului de recurs prevăzut de art. 304, pct. 9 Cod procedura civila.

In fapt, recurenta-creditor fiscal D.R.A.O.V. Cluj, după ce a fost notificata despre faptul ca intimata-debitoarea S.C. “K.” S.R.L. a fost dizolvata in baza dispoziţiilor L. nr. 31/1990 si se afla in lichidare administrativa, a formulat cerere si a solicitat încă din anul 2007 lichidatorului numit S.P.R. L.” I.P.U.R.L. înscrierea la pasivul debitoarei a sumei de 17.617 lei, reprezentând creanţa fiscala.

Cererea si declaraţia in realizarea unei creanţe fiscale nr. 25.834/J/06.11.2007 a fost primita de lichidator in data de 09.11.2007, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Mai apoi, creditoarea D.R.A.O.V. Cluj a formulat o cerere de deschidere a procedurii simplificate de faliment a debitoarei in baza art. 1, alin. 2, lit. e din L. nr. 85/2006, care a fost respinsa de Tribunalul Satu Mare ca inadmisibilă prin hotărârea din 26.11.2009 data in Dosarul nr. 4087/83/2009, necomunicata.

Apreciază recurenta că în temeiul primei cereri formulata de creditoarea D.R.A.O.V. Cluj in procedura administrativa de lichidare, creanţa sa fiscala trebuia înscrisă la pasivul debitoarei, deoarece nu s-a desesizat de soluţionarea ei si nici nu a fost anulata.

În susţinerea punctului său de vedere, recurenta invocă prevederile art. 109 din Legea nr. 85/2006, care instituie în sarcina creditorilor obligaţia de a-si declara doar creanţele născute după intrarea in faliment.

Cum legea insolventei nu cuprinde dispoziţii exprese si fara echivoc despre situaţia debitoarei dizolvate anterior introducerii cererii de declanşare a procedurii de faliment in forma simplificata, apreciază recurenta că toti creditorii care si-au declarat creanţa in procedura de lichidare administrativa nu trebuie sa-si mai declare creanţa in procedura de faliment, deoarece lichidatorul numit trebuie sa realizeze activul si sa stabilească pasivul debitoarei.

Practic procedura administrativa de lichidare făcuta in baza Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale ar trebui asimilata cu procedura generala prevăzuta de Legea nr. 85/2006, cu atât mai mult cu cat in cvasitotalitatea cazurilor de firme dizolvate de la falimentul in forma simplificata este doar un mijloc legal folosit de lichidatori pentru a închide procedura prevăzuta in legea societăţilor comerciale, din lipsa bunurilor care sa poată fi valorificate.

În drept, cererea de recurs a fost întemeiată pe prevederile art. 304, pct. 9, art. 3041 si art. 312 din Codul de procedura civila.

Examinând, în conformitate cu prevederile art. 304/1 Cod procedură civilă, legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate prin prisma criticilor aduse acesteia de către recurentă, cât şi din oficiu, sub aspectul motivelor de ordine publică, instanţa de recurs a reţinut următoarele:

Astfel cum a reţinut si instanţa fondului, în conformitate cu prevederile art. 64 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat in sentinţa de deschidere a procedurii.

În consecinţă, contestatoarea-recurentă avea obligaţia să formuleze o cerere de înregistrare a creanţei în termenul stabilit prin încheierea comercială nr.85/F/CC/10.06.2010, obligaţie căreia aceasta nu s-a conformat, astfel încât în mod justificat lichidatorul judiciar nu a dispus înscrierea acesteia în tabelul de creanţe al debitoarei.

Cererea creditoarei de valorificare a creanţei sale în procedura administrativă de lichidare nu o exonerează pe aceasta de obligaţia de a formula declaraţie de creanţă în dosarul în care faţă de debitoare a fost deschisă procedura simplificata a falimentului, neexistând o dispoziţie legală în temeiul căreia lichidatorul judiciar să aibă obligaţia de a-i înscrie în tabelul de creanţe pe creditorii care au solicitat valorificarea creanţei lor în faza de lichidare administrativă, aspect recunoscut inclusiv de recurentă prin motivele de recurs.

Pe de altă parte, nici prevederile art. 109 din nu exonerează creditoarea de obligaţia depunerii unei declaraţii de creanţe, creditorii notificaţi conform prevederilor art. 61, în ipoteza intrării în faliment în procedura simplificată având obligaţia de a-şi declara creanţele în termenul prevăzut în notificare. Doar în ipoteza în care se dispune intrarea în faliment în procedura generală, dispoziţiile art. 62-76 vor fi aplicate în mod corespunzător doar creanţelor născute între data deschiderii procedurii si data intrării în faliment, ipoteză care nu este aplicabilă în speţă, faţă de debitoare fiind deschisă procedura simplificată (art. 107 alin. 4 din Legea nr. 85/2006).

Pentru ansamblul acestor considerente, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, recursul declarat de recurenta D. R. A. O. V. CLUJ împotriva Sentinţei nr.126/F din 27.01.1011 pronunţată de Tribunalul Satu Mare va fi respins ca nefondat.

Nu s-au acordat cheltuieli de judecată, acestea nefiind solicitate.