Contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor formulate de creditori şi debitori. Faliment


La data de 14.05.2010 respectiv 10.06.2010 a fost afişat tabelul preliminar al creanţelor, iar la data de 08.02.2011 un supliment al tabelul preliminar al creanţelor, tabele împotriva cărora reprezentanţii debitorului respectiv creditorii SC B SRL, CM, AG şi SCA „C” au formulat contestaţie.

Reprezentanţii debitorului SC I. SA au formulat contestaţii în ceea ce priveşte cuantumul sumei de 7500 lei solicitată de creditoarea SCA „C motivat de faptul că debitoarea nu a beneficiat de serviciile acesteia pentru perioada facturată, factura fiind trimisă ulterior intrării în ; în ceea ce priveşte suma de 45528 lei solicitată de creditorul CM întrucât această sumă reprezentă creditare a societăţii SC IG SRL şi nu SC I SA; în ceea ce priveşte cuantumul creanţei de 16074,97 lei înscrisă creditoarei SC V SA întrucât debitoarea nu a luat la cunoştinţă cu cât s-au vândut autovehiculele ridicate de către reprezentanţii acestei creditoare şi nu există un protocol încheiat de părţi din care să rezulte că debitoarea nu are de recuperat vreo sumă în urma vânzării; în ceea ce priveşte cuantumul creanţei SC S SA, de 47806,86 lei întrucât reprezentanţii acesteia nu au comunicat suma şi modul de calcul al penalităţilor şi nici nu au emis factură pentru acestea.

Contestatorul AG, în calitate de reprezentant al creditorilor salariaţi, contestă absenţa din tabelul preliminar a tuturor salariaţilor care au de recuperat creanţe salariale, a cuantumului şi perioadei din care provin, în valoare totală de 402209 lei.

Contestatorul CM pretinde greşitul calcul al cuantumului creanţei sale – 5778 lei – în loc de 9152 lei cum trebuia corect trecută în tabelul preliminar.

Reprezentanţii creditoarei SCA „C” au formulat contestaţie în sensul trecerii corecte a cuantumului creanţei pretinse – 10500 lei – şi nu doar 3000 lei cum în mod eronat a fost apreciată de către administratorul judiciar.

Ulterior întocmirii şi afişării suplimentului la tabelul preliminar al creanţelor au formulat contestaţie reprezentanţii creditoarei SC B SRL referitor la cuantumul cu care a fost acceptată – 2601,85 lei în loc de 32555,07 lei.

Cu privire la criticile formulate în privinţa înscrierii din tabelul preliminar şi suplimentul la acesta a creditoarelor SC V SA respectiv SC B SRL, administratorul judiciar apreciază că aceste contestaţii sunt întemeiate urmând să facă ulterior cuvenitele modificări.

În replică la contestaţiile formulate reprezentanţii administratorului judiciar formulează întâmpinări doar în ceea ce priveşte contestaţiile debitoarei la înscrierea în tabelul preliminar a SC V SA şi a d-lui CM respectiv la contestaţiile formulate de creditorii SCA „C”, AG, pentru care, cu excepţia anterior menţionată, solicită respingerea acestora.

Faţă de înscrisurile depuse la dosar, acordând cuvântul asupra contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor şi primind concluziile scrise ale administratorului judiciar instanţa reţine următoarele aspecte:

În ceea ce priveşte contestaţia reprezentanţilor debitoarei la suma de 45528 lei pretinsă de creditorul CM, instanţa consideră că acest cuantum nu i-a fost acceptat creditorului în tabelul preliminar, motiv pentru care va considera contestaţia ca fiind fără de obiect, urmând să o respingă.

Cu privire la contestaţia formulată de creditorul CM, înregistrată la fila 40 şi 44, vol. V, prin care acesta contestă în fapt doar suma de 5778 lei înscrisă în anexa la tabelul preliminar, instanţa consideră că solicitarea acestuia de a fi trecut cu cuantumul de 9152 lei nu a fost infirmată nici de debitor şi nici de administratorul judiciar. Prin urmare, având în vedere faptul că prin înscrisurile anexe depuse împreună cu contestaţia de mai sus contestatorul a făcut dovada faptului că a fost prejudiciat de o parte din drepturile salariale cuvenite, instanţa va admite contestaţia astfel cum a fost formulată, urmând a definitiva tabelul preliminar cu anexa salariaţilor prin înscrierea în dreptul creditorului a sumei de 9152 lei.

Acelaşi aspect se reţine şi în privinţa contestaţiei formulată de debitoare împotriva înscrierii în tabelul preliminar a creanţei în cuantum de 47806,86 lei pentru creditoarea SC S SA; se remarcă faptul că, chiar în condiţiile în care creditoarea nu ar fi comunicat suma şi modul de calcul a penalităţilor pretinseşi nici nu a emis factura pentru penalităţi – aspecte invocate de debitoare – odată ce suma cu titlu de creanţă a fost acceptată spre înscriere în tabelul preliminar atât de administratorul judiciar iniţial cât şi de cel cu care a fost înlocuit ulterior, care nu a formulat nici un fel de apărări la contestaţia de faţă, calculul creanţei a fost făcut în mod corect, urmând a respinge contestaţia.

Cu referire la contestaţia reprezentanţilor creditorilor salariaţi AG, instanţa constată că aspectele invocate de către acesta sunt detaliate în anexa la tabelul preliminar, filele 9-15, vol. V, astfel încât consideră fără de obiect contestaţia urmând să o respingă.

Referitor la contestaţia creditorului SCA „C”, prin care reprezentanţii acestuia a solicitat să fie înscris în tabelul preliminar cu suma de 10500 lei în loc de 3000 lei, având în vedere şi poziţia administratorul judiciar exprimată prin întâmpinarea depusă, instanţa o consideră neîntemeiată urmând a fi respinsă. Se constată că suma acceptată de către administratorul judiciar spre a fi trecută în tabelul preliminar a fost de 3000 lei şi reprezintă c/v onorarului neîncasat de la debitoare pentru serviciile juridice prestate. Părţile au încheiat anterior contractul de asistenţă juridică nr. 14/09.02.2009, unde la pct. 2.2 se stipulează că factura fiscală ce va conţine onorariul se va emite pentru luna în curs la data de 20 a fiecărei luni, urmând a se achita numerar ori prin ordin de plată în termen de 5 zile de la emitere. La punctul 4.6 din contract părţile prevăd că neplata onorarului în cuantumul şi la termenele stabilite la pct. 2 şi 3 conferă avocatului dreptul de a proceda la rezilierea de plin drept a contractului fără vreo altă formalitate , fiind un pact comisoriu de grad IV.

Reprezentanţii administratorului judiciar consideră astfel că în ceea ce priveşte derularea raporturilor contractuale, operează pactul comisoriu de grad IV, fiind justificată înscrierea în tabelul preliminar doar suma de 3000 lei.

Analizând poziţiile exprimate ale părţilor prin prisma înscrisurilor depuse instanţa constată că, într-adevăr, pactul comisoriu de gradul IV invocat de administratorul judiciar determină întreruperea efectelor contractuale. Cu toate acestea, invocarea rezoluţiunii contractuale este o vocaţie lăsată de părţi la îndemâna creditoarei, astfel încât pactul comisoriu nu poate fi un instrument juridic de care administratorul judiciar să se prevaleze în analizarea creanţei.

Nu acelaşi lucru se poate afirma în ceea ce priveşte contestaţia debitoarei la pretenţiile creditoarei SCA „C”. Cu toate acestea, la momentul contestării tabelului preliminar, creditoarea era înscrisă cu suma de 3000 lei astfel încât contestaţia SC I SA împotriva pretenţiei de 10500 lei şi nu a înscrierii în tabel este fără obiect, urmând a fi respinsă.

În consecinţă va admite contestaţia SCA „C” la tabelul preliminar dispunând înscrierea acestei creditoare cu creanţa de 10500 lei.

Cu modificările de mai sus, tabelul creanţelor va fi definitivat.