Continuarea activităţii care duce persoana juridică la încetarea de plăţi. Condiţia interesul personal Faliment


Faliment

1. Continuarea activităţii care duce persoana juridică la încetarea de plăţi. Condiţia interesul personal.

Având în vedere specificul activităţii debitoarei, nu se poate reţine condiţia prevăzută de legiuitor în textul de lege citat şi anume aceea a interesului personal pentru care ar fi fost continuată activitatea debitoarei deşi aceasta a lucrat în pierdere.

(Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Secţia comercială, de administrativ şi fiscal, sentinţa comercială nr. 828/16.09.2010)

Prin cererea formulată în dosarul de petenta DAST prin SGA Bistriţa-Năsăud în calitate de creditoare a debitoarei SC E. SA a solicitat ca întregul pasiv al debitoarei în sumă de 3.767.445,73 lei să fie suportat de administratorul societăţii respectiv de Consiliul local al oraşului Beclean.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut în fapt că prin încheierea civilă nr. 2234/CC/2002 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosarul nr. 3376/FA/2002 a fost admisă cererea formulată de creditoarea AJOFM Bistriţa-Năsăud împotriva debitoarei SC E SA Beclean, s-a constatat că debitoarea se află în încetare de plăţi şi în consecinţă s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului prev. de Legea nr. 64/1995 republicată.

Ulterior prin sentinţa comercială nr. 880/2006 pronunţată în dosarul de insolvenţă s-a admis cererea administratorului judiciar desemnat în cauză SC E U SRL Bistriţa şi în consecinţă s-a dispus începerea procedurii falimentului împotriva debitoarei.

Potrivit tabelului definitiv consolidat al creanţelor declarate împotriva averii falitei, pasivul acesteia se ridică la suma totală de 3.767.445,73 lei, cuantum la care se face referire în cerere.

Cu privire la prezenta acţiune se constată că în motivarea acesteia se invocă săvârşirea de către pârât a faptei prevăzute de disp. art. 138 al. 1 lit. c din constând în aceea că a „dispus, în interes personal continuarea unor activităţi care ducea, în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi”.

Or, în speţă, având în vedere specificul activităţii debitoarei, nu se poate reţine condiţia prevăzută de legiuitor în textul de lege citat şi anume aceea a interesului personal pentru care ar fi fost continuată activitatea debitoarei deşi aceasta a lucrat în pierdere.

SC E SA a avut ca obiect de activitate prestarea serviciilor de gospodărire comunală către populaţie, respectiv de furnizare a apei potabile şi de epurare a apelor reziduale.

În aceste circumstanţe, având în vedere că debitoarea a fost singurul furnizor al serviciilor de apă şi canalizare pentru mai multe localităţi, ceea ce presupune asigurarea exploatării acumulării de apă şi a funcţionării staţiilor de pompare, tratare şi epurare a reţelelor de apă şi canalizare, administratorul statutar al acestei societăţi nu putea dispune sistarea activităţii înainte ca serviciile mai sus menţionate să fie preluate şi prestate către populaţie de către un alt operator autorizat în acest domeniu.

Până la preluarea acestei activităţi de SC A SA, atât Consiliul Judeţean cât şi Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud, au considerat că asigurarea continuităţii serviciilor de gospodărire comunală este o atribuţie a administraţiei publice locale, şi anume a Consiliului local al oraşului Beclean, pârâtul din prezenta cauză.

Pentru considerentele menţionate văzând că în speţă nu este întrunită cerinţa interesului personal prev. de art. 138 al. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006, instanţa urmează să respingă acţiunea ca neîntemeiată.