Contract de asigurare.Plată primă de asigurare Contracte


Contract de asigurare.Plată primă de asigurare

Cererea a fost formulată în temeiul dispoziţiilor art.20 raportate la cele ale art.32 din Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, dispoziţii conform cărora „În cazul producerii riscului asigurat, asigurătorul va plăti indemnizaţia de în condiţiile prevăzute de contractul de asigurare.”, indemnizaţie ce se plăteşte beneficiarului desemnat de acesta, în cazul asigurărilor de persoane.

Pentru a putea beneficia însă de plata despăgubirilor, în baza poliţei de asigurare încheiate de fiul său, reclamantul trebuia să facă dovada achitării primei de asigurare aferentă perioadei 4.09-4.10.2009, în condiţiile prevăzute de părţile contractante, aşa cum arată dispoziţiile art.15 din Legea nr.136/1995, dispoziţii conform cărora „Asiguratul este obligat să plătească primele de asigurare la termenele stabilite în condiţiile de asigurare.Plata primelor de asigurare se face integral sau în rate plătibile la termenele scadente prevăzute în contract, conform negocierii părţilor(…)”

Pentru a putea beneficia însă de plata despăgubirilor, în baza poliţei de asigurare încheiate de fiul său, reclamantul trebuia să facă dovada achitării primei de asigurare aferentă perioadei 4.09-4.10.2009, în condiţiile prevăzute de părţile contractante, aşa cum arată dispoziţiile art.15 din Legea nr.136/1995, dispoziţii conform cărora „Asiguratul este obligat să plătească primele de asigurare la termenele stabilite în condiţiile de asigurare.Plata primelor de asigurare se face integral sau în rate plătibile la termenele scadente prevăzute în contract, conform negocierii părţilor(…)”

Reclamantul nu a făcut această dovadă.

Reclamantul nu a făcut această dovadă.

Astfel, din actele dosarului rezultă că, la data 4.09.2009, titularul poliţei de asigurare, RBANK SA, nu a reuşit să debiteze automat, la data scadenţei, prima de asigurare din contul curent al asiguratului principal, CA şi să o transfere către societatea de asigurări, potrivit clauzelor cuprinse în „Condiţiile generale”, aspect care reiese din actul depus la dosar.

Astfel, din actele dosarului rezultă că, la data 4.09.2009, titularul poliţei de asigurare, RBANK SA, nu a reuşit să debiteze automat, la data scadenţei, prima de asigurare din contul curent al asiguratului principal, CA şi să o transfere către societatea de asigurări, potrivit clauzelor cuprinse în „Condiţiile generale”, aspect care reiese din actul depus la dosar.

În aceste condiţii, întrucât asiguratul principal nu a asigurat disponibilităţile necesare care să permită plata primei de asigurare la data scadenţei, a intervenit sancţiunea prevăzută în contract, în sensul că acoperirea individuală a încetat pentru luna de asigurare următoare, şi anume pentru luna octombrie.

În aceste condiţii, întrucât asiguratul principal nu a asigurat disponibilităţile necesare care să permită plata primei de asigurare la data scadenţei, a intervenit sancţiunea prevăzută în contract, în sensul că acoperirea individuală a încetat pentru luna de asigurare următoare, şi anume pentru luna octombrie.

Sentinţa nr. 986 din 20 Aprilie 2011 Tribunalul Vâlcea-Secţia comercială

La data de 5.03.2010 reclamantul C I.N a chemat în judecată pe pârâta AL ASIGURĂRI ROMÂNIA SA pentru a fi obligată la plata sumei de 100.000 lei ce reprezintă contravaloarea despăgubirilor ce trebuiau plătite în baza certificatului de asigurare de viaţă din4.10.2007, ca urmare a decesului fiului reclamantului C AN, plus dobânda legală de 7.850 lei.

În motivare s-a arătat că în data de 4.10.2007 fiul reclamantului a încheiat cu societatea pârâtă poliţa de asigurare de viaţă nr.409125, alegând varianta SILVER INDIVIDUAL, pentru care se achita lunar prima de asigurare în valoare de 14,6 lei.

Reclamantul a menţionat că la data de 2.10.2009, ca urmare a unui accident de circulaţie, fiul reclamantului a decedat, aşa cum rezultă din raportul medico-legal din data de 3.10.2009.

Cu privire la plata primei de asigurare s-a arătat că pârâta a refuzat plata asigurării solicitate de reclamant, întrucât aceasta a pretins că prima de asigurare aferentă lunii octombrie nu a fost plătită.

Reclamantul a precizat că pentru luna octombrie 2009 ultima zi de scadenţă a fost chiar ziua accidentului, decesul fiului având loc în jurul orelor 11,00, astfel că refuzul pârâtei a fost calificat de acesta ca neîntemeiat.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.945,969,970,1073 Cod civil.

Au fost ataşate cererii Certificatul de asigurare, certificatul de deces, adresa emisă de pârâtă nr.366705/10.12.2009, raportul de constatare medico-legală, buletinul de analiză.

Au mai fost depuse în susţinerea cererii Rezoluţia de scoatere de sub urmărire penală, raportul de expertiză tehnică, copie de pe Cardul de cumpărături RBANK-Raport de activitate 22.08.2009-22.09.2009.

Prin întâmpinare, pârâta a menţionat că asiguratul nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a primei de asigurare, nefiind efectuată plata la data scadenţei, care a fost 4.09.2009, condiţii în care s-a decis neacordarea despăgubirilor solicitate de către reclamant.

S-a precizat că în condiţiile generale s-a stabilit ca modalitate de plată a primei de asigurare”debitarea automată lunară, la data scadenţei primei (…) a conturilor curente în RON deschise la titularul poliţei, care la data de 6.11.2006 era R BANK pe numele asiguraţilor principali.”

Prin urmare, s-a arătat că asiguratul avea obligaţia să menţină în contul curent deschis la titularul poliţei disponibilităţile necesare care să permită plata primei de asigurare la data scadenţei.

Astfel, s-a precizat că dacă la data scadenţei, soldul contului curent din care se efectuează plata primei de asigurare, nu permite plata integrală a primei de asigurare, acoperirea individuală încetează pentru luna următoare.

Pârâta a menţionat în continuare că la data de 4.09.2009 contul curent al asiguratului nu a putut fi debitat din cauza lipsei de disponibil şi astfel reclamantul nu a beneficiat de protecţia poliţei de asigurare în perioada 4.09.-4.10.2009.

Au fost depuse în susţinerea apărărilor Condiţiile generale ale asigurării, adresa nr.47329/3.03.2010 şi înscris cu privire la data de înrolare telefonică a asiguratului.

Faţă de actul depus de reclamant cu privire la raportul de activitate referitor la Cardul de cumpărături R BANK, instanţa a emis mai multe adrese cu privire la plata ce apare înregistrată în acest înscris, societatea prezentând extrasele de cont în perioada 8.01.2009-9.08.2009.

Referitor la conţinutul acestor extrase, societatea a comunicat instanţei că ultima rată plătită titularului primei de asigurare a fost în cuantum de 25 lei, sumă achitată la data de 13.03.2009.

De asemenea, societatea pârâtă a depus la dosar adresă prin care comunică instanţei că ultima rată achitată de către asigurat a fost înregistrată la data de 4.08.2009, primă aferentă perioadei 4.08.2009-4.09.2009.

Analizând actele dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 2.10.2009 fiul reclamantului, CAN, a decedat, moartea acestuia survenind în urma unui accident de circulaţie, provocat de un impact cu un alt autoturism, impact ce nu a mai putut fi evitat de către CA.

Anterior survenirii decesului, fiul reclamantului încheiase cu societatea pârâtă un contract de asigurare, conform Poliţei de asigurare din 6.11.2006 şi Certificatului de asigurare încheiat la data de 4.10.2007, certificat în care sunt menţionate următoarele date: titularul poliţei, RBANK, asiguratul principal, CA-N, varianta aleasă de asigurare,SILVER INDIVIDUAL, prima de asigurare de 14,6 lei şi data scadentă a plăţii primei, 4.12.2007.

Cu privire la data scadenţei s-a menţionat că aceasta reprezintă data fiecărei luni corespunzătoare datei de înrolare telefonică a asiguratului principal sau ziua lucrătoare anterioară datei scadenţei, dacă aceasta este o zi nelucrătoare în luna respectivă.

În ceea ce priveşte noţiunea de „asigurat principal” în „Condiţiile generale” s-a reţinut că acesta este titularul unui cont curent deschis la RBANK SA, persoană ce a autorizat telefonic titularul poliţei să debiteze la data scadenţei primele de asigurare din contul său curent şi să le transfere către societatea de asigurări.

Despre plata primei s-a arătat că aceasta trebuia realizată în baza mandatului dat de titularul poliţei de către asiguratul principal în scopul debitării de către titularul poliţei, la data scadenţei primei, a contului curent cu valoarea primei de asigurare.

În cadrul acestor condiţii generale, s-a menţionat că asiguratul principal avea obligaţia să asigure şi să menţină în contul său curent deschis la titularul poliţei din care se făcea plata primei de asigurare, disponibilităţile necesare care să permită plata primei de asigurare la data scadenţei.

S-a stipulat că dacă la data scadenţei, soldul contului curent din care se face plata primei nu permite plata integrală a primei de asigurare, acoperirea individuală încetează pentru luna de asigurare următoare, iar ea va reîncepe pentru următoarele luni, dacă prima de asigurare corespunzătoare acestora a fost plătită integral.

La dosar, reclamantul a depus copie de pe raportul de activitate Card cumpărături RBANK, prin care înţelege să facă dovada achitării primei de asigurare, la data de 22.09.2009 în cuantum de 7,05 lei, iar pârâta a depus la dosar extras de pe documentul REJF0709.TXT, conţinând lista persoanelor pentru care nu s-a putut efectua plata, la numărul 1860216385571 fiind menţionat şi numele lui CA, cu menţiunea „Refuz plată”.

Cu privire la plăţile efectuate de R BANK în contul societăţii pârâte, banca a transmis extrasele de cont pe perioada 8.01.2009-9.08.2009.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa a constatat că acţiunea reclamantului este neîntemeiată, pentru cele ce vor fi arătate în continuare:

Prin prezenta cerere, reclamantul, în calitate de beneficiar al poliţei de asigurare de persoane, a solicitat asigurătorului, societatea pârâtă, plata indemnizaţiei de asigurare, ca urmare a decesului fiului său, la data de 2.10.2009, acesta din urmă fiind asiguratul principal al Poliţei de asigurare 2006/15 din 6.11.2006.

Cererea a fost formulată în temeiul dispoziţiilor art.20 raportate la cele ale art.32 din Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, dispoziţii conform cărora „În cazul producerii riscului asigurat, asigurătorul va plăti indemnizaţia de asigurare în condiţiile prevăzute de contractul de asigurare.”, indemnizaţie ce se plăteşte beneficiarului desemnat de acesta, în cazul asigurărilor de persoane.

Neplata primei de asigurare la data scadenţei, adică la data de 4.09.2009, este confirmată chiar de către RBANK, care a trimis extrasele de cont până la data de 9.08.2009, dată la care CA a efectuat ultimele operaţiuni bancare, Raportul de activitate Card cumpărături depus de reclamant neavând relevanţă juridică.

Astfel, această plată nu a fost transferată la societatea pârâtă, iar în plus se observă că ea este efectuată la data de 22.09.2009, după data scadenţei, cuantumul de 7,05 lei nereprezentând nivelul primei lunare de asigurare, care era de 14,6 lei.

Faţă de cele reţinute mai sus, acţiunea reclamantului a fost respinsă ca neîntemeiată.