Contracte economice Contracte economice


În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că,a încheiat cu pârâta contractul nr. 14/.2006 contract prin care s-a obligat să execute lucrări la instalaţia de sprinklere la obiectivul Kaufland Reclamanta a mai arătat că,valoarea totală a contractului conform art. 5 „contract cu preţ pauşal „ a fost de 122.500 Euro . Din valoarea totală a contractului de 644.434,79 lei pârâta a achitat suma de 498.086,93 lei şi a rămas de achitat suma de 146.347,86 lei . Suma reprezintă c/valoarea facturilor fiscale nr. : 111760/20.08.2007 în valoare de 132.735,59 lei ,nr. 18/10.01.2008 în valoare de 9.127,16 lei şi nr. 23/28.01.2008 în valoare de 4.485,11 lei . Reclamanta a precizat că, la data de 18.04.2007 a fost recepţionată lucrarea executată însă au rămas de eradicat unele neregularităţi . Reclamanta a menţionat că,prin adresa , a informat debitorul beneficiar despre lucrările care urmează a fi executate ,respectiv c/valoarea manoperei . Pentru lucrările executate a întocmit factura fiscală nr. 111760/20.08.2007 în valoare de 132.735,59 lei . Prin procesul verbal de remediere a deficienţelor din data de 29.12.2009 au fost prezentate deficienţele remediate . Procesul verbal a fost semnat de către reprezentantul beneficiarului iar pentru aceste lucrări a întocmit factura nr. 18/10.01.2008 în valoare de 9.127,16 lei. Reclamanta a mai menţionat că,prin procesul verbal de îndreptare a deficienţelor din data de 21.01.2008 a consemnat deficienţele înlăturate iar instalaţia a rămas în perfectă stare de funcţionare. Procesul verbal a fost semnat de reprezentantul beneficiarului iar pentru lucrările executate în vederea îndreptării acestor deficienţe a întocmit factura fiscală nr. 23/28.01.2008 în valoare de 4.485,11 lei Reclamanta a precizat că,lucrările executate şi neachitate de către pârâtă reprezintă c/valoarea unor deficienţe care nu se datorează culpei creditoarei ci unor lucrări de construcţii executate în afara proiectului prezentat la data preluării lucrării iar în cazul în care acestea nu ar fi fost remediate lucrarea finală nu ar fi putut fi executată şi recepţionată.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 43 ,46 Cod comercial,art. 969,970 ,Legii nr. 469/2002 .

În probaţiune s-au depus în copie xerox următoarele înscrisuri : contractul nr. 14/2006 ,facturile fiscale 111760/20.08.2007,nr. 18/10.01.2008,nr. 23/28.01.2008 ,procese verbale de recepţie lucrări,notificare conciliere.

Acţiunea a fost timbrată cu suma de 4.703 lei taxă judiciară de timbru şi 5 lei timbru judiciar .

Prin întâmpinare pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată ,cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea întâmpinării pârâta a arătat că,valoarea totală în lei a contractului ,indicată de reclamantă în acţiune respectiv de 644.434,79 lei este falsă .Pârâta a mai arătat că ,între părţi a fost încheiat contractul de de lucrări cu nr. 14/28.08.2006 contract prin care reclamanta s-a obligat să execute instalaţia de sprinklere la obiectivul Kaufland . Potrivit art. 5 din contract ,părţile au fixat un preţ pauşal (forfetar) în cuantum de 122.500 Euro , preţ care conform art. 5 pct.2 acoperea toate lucrările ,materialele necesare şi serviciile stabilite prin documentele contractuale ,precum şi cele care deşi nespecificate expres ,sunt necesare pentru realizarea conform regulilor şi practicii general recunoscute în construcţii ,a obiectului contractului . De asemenea , conform art. 5 pct. 3 din contract o modificare a preţului pauşal stabilit prin documentele contractuale este exclusă chiar şi în situaţia în care pe parcursul executării lucrării apar dificultăţi de execuţie ,sunt necesare măsuri suplimentare de protecţie sau apar creşteri de costuri de orice fel pentru antreprenor. Pârâta a menţionat că, rezultă chiar din motivarea acţiunii că sumele solicitate la plată de către reclamantă nu reprezintă un rest de preţ neachitat din contractul nr. 14/28.08.2006 ,preţ care de altfel a fost achitat în întregime ,ci ar reprezenta c/valoarea unor lucrări suplimentare şi lucrări de remediere a unor deficienţe înregistrate la lucrările executate de reclamantă apărute după recepţia la terminarea lucrărilor în perioada de garanţie . Fiind vorba de lucrări suplimentare şi de remediere a unor deficienţe ,acestea sunt lucrări care exced obiectul şi valoarea stabilită de părţile contractante prin contractul nr. 14/28.08.2006. Pârâta a precizat că,solicitarea reclamantei la plată a lucrărilor suplimentare din factura fiscală nr. 111760/20.08.2007 este nefondată. Factura nu a fost acceptată la plată sens în care nu poate constitui probă contra S.C. N S.R.L. faţă de dispoziţiile art. 46 Cod comercial .Factura respectivă a fost restituită reclamantei în original şi a fost contestată în scris motivat prin adresele din 29.09.2006 şi din 12.06.2008.Pârâta a mai precizat că,cu ocazia încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor semnat de părţi la data de 18.04.2007, au fost consemnate o serie de neregularităţi ale lucrărilor ,dar reclamanta avea obligaţia să acţioneze conform dispoziţiilor art. 10 punct 10 din contract ,respectiv să remedieze viciile constatate pe propria cheltuială ,sub sancţiunea plăţii de despăgubiri şi a executării remedierilor de către beneficiar pe cheltuiala şi riscul antreprenorului S.C. M S.R.L. De asemenea ,este nefondată şi solicitarea la plată a lucrărilor de remediere sesizare avarie din factura fiscală nr. 18/10.01.2008 şi a celor de remediere linie uscată din factura fiscală nr. 23/28.01.2008 .Facturile respective nu au fost acceptate la plată în sensul dispoziţiilor art. 46 Cod comercial . Procesele verbale din data de 29.12.2007 şi respectiv din data de 21.01.2008 depuse de către reclamantă în dovedirea pretenţiilor sale sunt documente semnate de terţe persoane şi nu sunt opozabile S.C. N S.R.L. şi nu pot naşte obligaţii în sarcina acestei societăţi comerciale.

Reclamanta a precizat cererea de chemare în judecată în sensul că, solicită obligarea pârâtei la plata sumei totale de 172.785,72 lei : 146.347,86 lei reprezentând c/valoarea facturi şi 26.437,86 lei reprezentând actualizarea sumei rămase de achitat cu rata de referinţă a BNR calculată de la data scadenţei facturilor până la data de 1.09.2009 . Prin răspunsul la întâmpinare reclamanta a solicitat introducerea în cauză a S.C. K scs. în calitate de pârât iar la data de 15.02.2010 a depus o nouă precizare de acţiune prin care a solicitat obligarea pârâţilor :

-S.C. N S.R.L. la plata sumei de 132.735,59 lei c/valoarea facturii fiscale nr. 111760/20.08.2007 şi penalităţi de întârziere aferente în valoare de 24.369,33 lei ; în total 157.104,92 lei,

-S.C. K scs la plata sumei de 9.127,16 lei c/valoarea facturii fiscale nr. 18/10.01.2008 şi penalităţi aferente în valoare de 1.385,19 lei ,în total 10.512,35 lei precum şi la plata sumei de 4.485,11 lei c/valoarea facturii fiscale nr. 23/28.01.2008 şi penalităţi de întârziere aferente în valoare de 683,34 lei , în total 5.168,45 lei.

La termenul din data de 10.03.2010 reclamanta a completat acţiunea învederând instanţei următoarele :

– factura fiscală nr. 18/10.01.2008 în valoare de 9.127,16 lei adresată pârâtei S.C. N S.R.L. a fost anulată şi înlocuită cu factura fiscală nr. 29/8.02.2008 în valoare de 9.127,16 lei adresată pârâtei S.C. K scs ,care la rândul ei a fost anulată şi înlocuită cu factura fiscală nr. 33/8.02.2008 în valoare de 9.127,16 lei adresată tot pârâtei S.C. K scs. ,

– factura fiscală nr. 23/28.01.2008 în valoare de 4.485,11 lei adresată pârâtei S.C. N S.R.L. a fost anulată şi înlocuită cu factura fiscală nr. 32/8.02.2008 în valoare de 4.485,11 lei adresată pârâtei S.C. K scs

Prin Încheierea din data de 14.04.2010 , faţă de dispoziţiile art. 47 Cod de procedură civilă ,Tribunalul a dispus disjungerea capătului de cerere din acţiunea principală privind obligarea pârâtei S.C. K scs . la plata sumei de 15.680,80 lei şi a dispus formarea unui dosar cu nr. nou cauza ,urmând a fi soluţionată separat ,de acelaşi complet C8 .

Tribunalul a admis cererea în probaţiune formulată de reclamantă privind luarea unui interogatoriu pârâtei S.C. N S.R.L. Răspunsurile pârâtei au fost depuse la dosar .

Examinând probatoriu administrat ,Tribunalul a reţinut că, cererea de chemare în judecată formulată şi precizată de către reclamanta S.C. M S.R.L. ,are în final ca obiect obligarea pârâtei S.C. N S.R.L. la plata sumei de 132.735,59 reprezentând c/valoarea facturii fiscale nr. 111760/20.08.2007 precum şi la plata penalităţilor de întârziere în sumă de 24.369,33 lei . Tribunalul mai reţine că, părţile au încheiat de comun acord contractul de executare lucrări nr.14/06/28.08.2006 . Suma de 132.735,59 lei solicitată de către reclamantă ,nu face parte din preţul contractual prevăzut la art. 5 din contractul de executare lucrări nr. 14/2006 . Preţul pauşal de 122.500 ,00 Euro prevăzut la art. 5 din contract a fost achitat de către pârâtă integral ,fapt de altfel recunoscut de către reclamantă. Pe de altă parte ,în conformitate cu art. 5 pct. 2 din contract ,preţul pauşal acoperea toate lucrările ,materialele necesare şi serviciile stabilite prin documentele contractuale ,precum şi cele care deşi nespecificate expres ,sunt necesare pentru realizarea conform regulilor şi practicii general recunoscute în construcţii ,a obiectului contractului . De asemenea , conform art. 5 pct. 3 din contract o modificare a preţului pauşal stabilit prin documentele contractuale este exclusă chiar şi în situaţia în care pe parcursul executării lucrării apar dificultăţi de execuţie ,sunt necesare măsuri suplimentare de protecţie sau apar creşteri de costuri de orice fel pentru antreprenor. Reclamanta a susţinut că, suma solicitată reprezintă c/valoarea unor lucrări provenite din faptul că, după recepţionarea lucrărilor pârâta ar fi solicitat să se efectueze diverse lucrări care ar fi fost necesare datorită unor situaţii neplăcute care nu au nici o legătură cu S.C. M S.R.L. şi preţul pauşal al contractului nr. 14/6.08.2006. Solicitarea reclamantei privind obligarea pârâtei la plata sumei de 132.735,59 lei, c/val lucrărilor suplimentare din factura fiscală nr. 111760/20.08.2007, este nefondată .Factura fiscală nr. 111760/20.08.2007 nu a fost însuşită de pârâtă prin semnătură şi ştampilă conform dispoziţiilor art. 46 Cod comercial . Mai mult ,pârâta a refuzat la plată c/valoarea facturii respective prin adresa din data de 12.06.2008

Cu ocazia încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor , semnat de părţi la data de 18.04.2007 au fost consemnate unele neregularităţi cu privire la lucrările de sprinklere la obiectivul Kaufland , realizate de către reclamantă ,neregularităţi care urmau să fie remediate de către acesta , conform celor consemnate în procesul verbal ,în lunile aprilie şi mai 2007. Potrivit art. 10 punct 10 din contractul încheiat de părţi ,în situaţia în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii ,acestea vor fi menţionate în procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi vor fi executate de antreprenor în termenele de remediere fixate în procesul verbal .Faţă de aceste dispoziţii contractuale ,reclamanta era obligată să remedieze viciile constatate pe propria cheltuială ,sub sancţiunea plăţii de despăgubiri şi a executării remedierilor de către beneficiar pe cheltuiala şi riscul antreprenorului S.C. M S.R.L.

Reclamanta a mai susţinut că ,obligaţia de plată a pârâtei a sumei suplimentare faţă de preţul pauşal ,în valoare de 132.735,59 lei, ar fi motivată întrucât proiectul iniţial după care s-a făcut oferta ,nu era un proiect funcţional conform normelor WDS . Tribunalul a constatat că, reclamanta nu a făcut dovada susţinerilor sale iar prin documentele contractuale semnate de către aceasta , respectiv procesul verbal al negocierilor din data de 16.08.2006 ,document care de altfel, face parte din contractul nr. 14/28.08.2006 conform art. 1 şi 2 ,în calitatea sa de antreprenor s-a obligat de a realiza instalaţia de sprinklere după dispoziţiile legale româneşti WDS. Prin acelaşi proces verbal de negociere reclamanta s-a obligat să verifice înainte de semnarea contractului toate documentele contractuale ,inclusiv planuri precum şi să verifice la faţa locului posibilitatea executării lucrărilor prevăzute în procesul verbal al negocierilor .

Pentru toate considerentele avute în vedere ,în baza art. 46 Cod comercial,art. 969,art. 1176,art. 1484 Cod civil Tribunalul a respins acţiunea comercială formulată de reclamantă ,ca nefondată.

În baza art. 274 Cod de procedură civilă, reclamanta a fost obligată la plata către pârâtă a sumei de 4.998 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat conform dovezilor de la filele 192-194 .