Contravenţie. H.G. nr. 464/1997.Plângere formulată de o altă persoană decât contravenientul. Lipsa calităţii procesuale active


împotriva actului de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită fapta. Plângerea, conform art. 31 din Legea nr. 32/1968, se poate formula de contravenient, de persoana vătămată (pentru despăgubire) şi de cel căruia îi aparţin bunurile confiscate (numai cu privire la confiscare).

(Secţia de administrativ, decizia nr. 1.068/1998)

S-a formulat recurs de către C.E. împotriva sentinţei civile nr. 627/22.01.1998, pronunţată de Judecătoria sectorului 3 Bucureşti, în dosarul nr. 10.120/1997, în contradictoriu cu intimata Secţia 12 Poliţie.

Se critică sentinţa pentru nelegalitate, constând în greşita apreciere a probelor din dosar, iar instanţa de fond, în mod greşit, a respins plângerea, ca fiind făcută de o persoană fără calitate, întrucât la dosar există delegaţia recurentului pentru D.M..

Pentru a pronunţa sentinţa recurată, instanţa de fond a reţinut că prin procesul-verbal de contravenţie seria B. nr. 0546301, emis la data de 23.01.1997, de Secţia 12 Poliţie Bucureşti, contravenienta D.M. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în sumă de 1.000.000 lei, conform art. 2 din H.G. nr. 464/1997.

împotriva procesului-verbal de contravenţie C.E a formulat plângere, în calitate de patron al S.C. “M.C.” – S.R.L., în cadrul căreia contravenienta era angajată ca vânzătoare.

Instanţa de fond a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentului, cu motivarea că acesta nu este persoană sancţionată contravenţional.

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate, în raport de motivele invocate, cât şi din oficiu, potrivit art. 304 Cod proc. civ., tribunalul constată următoarele:

Potrivit art. 31 alin. 2 din Legea nr. 32/1968, partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte despăgubirea stabilită pe bază de tarif, iar cel căruia îi sunt confiscate bunurile, numai în privinţa confiscării.

Tribunalul apreciază că numai în situaţia prevăzută în textul citat puteau formula plângere alte persoane decât contravenientul.

în speţă, singura sancţiune aplicată fiind amenda pentru o persoană fizică, potrivit art. 31 alin. 1 din Legea nr. 32/1968, numai aceasta are calitatea de a formula plângere.

Tribunalul constată astfel că, în mod corect, instanţa de fond a respins plângerea, ca fiind făcută de o persoană fără calitate, hotărârea fiind legală şi temeinică şi, totodată, că nu mai există motive de ordine publică care ar putea fi invocate din oficiu.

Faţă de considerentele precizate mai sus, tribunalul urmează a respinge recursul, ca nefondat.