Contravenţie. Legea nr. 12/1990. Schimb valutar. Competenţa Gărzii Financiare


Efectuarea de schimburi valutare suplimentare pentru turiştii străini cauzaţi în hotel, cu încălcarea prevederilor Regulamentului privind efectuarea operaţiunilor valutare nr. V/10813/1994, deci fără autorizaţie, constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 1 lit. a din Legea nr. 12/1990.

Garda Financiară este competentă să constate asemenea contravenţii, iar legalitatea sancţiunii confiscării rezultă din art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 1.229/1997)

Prin sentinţa civilă nr. 5.284/1997, Judecătoria sectorului 1 Bucureşti a respins plângerea formulată de S.C. „W.C.B. C.C.I.B.” – S.R.L. împotriva procesului-verbal de contravenţie nr. 0041092, seria A din 14.03.1996 şi a notei de constatare nr. 06458/2230, din aceeaşi dată, încheiate de Garda Financiară – Secţia Bucureşti.

în motivarea sentinţei se reţine că petenta a efectuat schimburi valutare suplimentare pentru turiştii străini cazaţi în hotel, cu încălcarea prevederilor Regulamentului privind efectuarea operaţiunilor valutare nr. V/10813/1994, adică schimbarea valutei peste sumele reprezentând cazare şi prestări, conform notelor de plată întocmite la recepţia hotelului.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs petenta, invocând următoarele motive:

– hotărârea judecătorească nu cuprinde motivele pe care se sprijină, în sensul că nu se comentează apărarea petentei privind faptul că autorizaţia legală există, dar au fost depăşite limitele ei;

– hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal şi a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, în sensul că efectuarea de schimburi valutare suplimentare nu este prevăzută contravenţie în nici un act normativ; depăşirea autorizaţiei emisă de Banca Naţională reprezintă o abatere, în sensul art. 23 alin. 3 din anexa 4 a Regulamentului, iar nu o contravenţie, astfel cum impune art. 1 din Legea nr. 32/1968;

– instanţa nu s-a pronunţat asupra unui mijloc de apărare, care era hotărâtor pentru dezlegarea pricinii şi anume necompetenţă Gărzii Financiare privind controlul în domeniul valutar;

– nelegalitatea sancţiunii confiscării, în sensul că nici un act normativ nu prevede confiscarea echivalentului contravenţiei, în cazul de faţă al valutei obţinute prin operaţiuni de schimb.

Analizând motivele de recurs, instanţa constată că acestea sunt întemeiate, pentru următoarele considerente:

Legea nr. 12/1990, în art. 1 lit. a sancţionează drept contravenţie efectuarea oricăror acte şi fapte de comerţ fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.

în speţă, petenta nu avea autorizaţie pentru a schimba valuta cetăţenilor străini cazaţi la hotel, peste cuantumul propriu-zis cil serviciilor de cazare oferite.

în acest sens, petenta a încălcat condiţiile impuse de lege, săvârşind contravenţia prevăzută de art. 1 lit. a din Legea nr. 12/1990, motivare ce a fost reţinută şi de instanţa de fond.

De asemenea, competenţa Gărzii Financiare în constatarea şi sancţionarea contravenţiei prevăzute de art. 1 lit. a din Legea nr. 12/1990 este stabilită tot de această lege, iar legalitatea sancţiunii confiscării rezultă din art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990.

Faţă de cele de mai sus, tribunalul va respinge recursul, ca nefondat.