Contravenţie. Legea nr. 27/1994. Nedepunerea declaraţiei pentru impunerea terenului dobândit. Latura subiectivă


Dobândirea unui bun imobil implică obligaţia pentru dobân-ditor, conform art. 68 lit. a din Legea nr. 27/1994, să-l declare la organele fiscale pe raza cărora îşi are domiciliul, sediul sau se află bunurile impozabile, conform art. 61 din Legea nr. 27/1994. Nedepu-nerea declaraţiei de impunere sau depunerea peste termen, constituie contravenţia prevăzută de art. 68 lit. a şi b din Legea nr. 27/1994.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 840/1998)

Prin sentinţa civilă nr. 3.031/1.07.1997, pronunţată de Judecătoria Buftea, în dosarul nr. 3.599/1996, s-a respins, ca neîntemeiată, plângerea formulată de petenţii V.M.R. şi T.C.A. împotriva procesului-verbal de contravenţie nr. 21/17.06.1996, întocmit de Administraţia Financiară S.A.I., pentru faptul că nu a depus declaraţie pentru impunerea terenurilor, încălcând astfel dispoziţiile art. 68 lit. a din Legea nr. 27/1994.

în motivarea hotărârii se arată că, în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 27/1994, există obligaţia contribuabililor de a depune declaraţii de impunere, în termen de 30 de zile de la data dobândirii bunurilor, iar nedepunerea acestora constituie contravenţie, acest lucru neavând nici o legătură cu buna sau reaua credinţă a contribuabililor.

împotriva acestei sentinţe au declarat recurs V.M.R. şi T.C.A., pe motiv că legea sancţionează doar reaua credinţă a contribuabilului, că nedepunerea declaraţiei de impunere în termen, urmată de plata impozitului pe terenuri, exclude culpa contribuabilului şi că, din punct de vedere al laturii subiective, nu ne aflăm în faţa unei contravenţii. Se mai arată că executarea procesului-verbal de contravenţie este prescrisă, conform art. 14 din Legea nr. 32/1968.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa urmează să respingă recursul, ca nefondat, pentru următoarele motive:

Din procesul-verbal de contravenţie rezultă că cei doi recurenţi nu au depus declaraţii de impunere la organele fiscale teritoriale pe raza cărora îşi au domiciliul, în termenul de 30 de zile de la data dobândirii bunurilor (în speţă, a unor suprafeţe de teren). Acest fapt constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 60 lit. a din Legea nr. 27/1994, cu amendă.

Recurenţii, prin probele administrate la fond şi prin motivele de recurs formulate, nu au reuşit să dovedească faptul că aspectele menţionate în procesul-verbal de contravenţie nu ar corespunde realităţii şi nici nu au plătit în termen legal sumele pe care le-ar fi datorat ca impozit.

Nu are relevanţă faptul că nedeclararea bunurilor se face cu rea credinţă sau din culpă, întrucât şi într-un caz şi în celălalt fapta de nedepunere a declaraţiei de impunere constituie contravenţie şi este sancţionată de dispoziţiile art. 68 lit. a din Legea nr. 27/1994.

în ceea ce priveşte tardivitatea executării procesului-verbal de contravenţie, instanţa constată că, în conformitate cu art. 14 din Legea nr. 32/1968, executarea sancţiunii se prescrie în termenul de 1 an, însă din

această perioadă urmează să se deducă timpul în care dosarul a fost pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Ca atare, instanţa va respinge şi excepţia de prescripţie a executării sancţiunii, ca neîntemeiată.