Contravenţie. Legea nr. 50/1991. Proces verbal întocmit în lipsa contravenientului. Lipsa menţiunii privind data săvârşirii contravenţiei şi a datelor de identificare cu privire la martor. Nulitate


în cazul în care actul de constatare a contravenţiei şi de aplicare a amenzii s-a întocmit în lipsa contravenientului, acesta trebuie să fie semnat de un martor.

Este obligatoriu să se menţioneze toate datele pentru identificarea martorului; în caz contrar, actul de constatare este nul.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 692/1998)

Prin sentinţa civilă nr. 16.449/17.11.1997, Judecătoria sectorului 1 Bucureşti a respins plângerea formulată de petenta S.C. “D.I.T.” – S.R.L. împotriva procesului-verbal de contravenţie nr. 47/26.11.1996, încheiat de Primăria sector 1 Bucureşti, prin care petenta a fost sancţionată contravenţional, în baza art. 26 lit. a din Legea nr. 50/1991.

în motivarea sentinţei, instanţa a reţinut că petenta nu a depus nici o probă în combaterea procesului-verbal de contravenţie.

Petenta a declarat recurs împotriva sentinţei, arătând, în esenţă, că a fost în mod abuziv sancţionată, deoarece la data de 7.10.1996 a depus la C.L.M.B. o cerere pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie, autorizaţie ce i-a fost emisă la data de 2.12.1996, cu depăşirea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 6 din Legea nr. 50/1991.

La dosar, recurenta-petentă a depus autorizaţia de construire nr. 53 T/33428 din data de 2.12.1996, certificatul de urbanism nr. 6 T/31308 din 15.08.1996 şi avizul de principiu nr. 2.032/2.08.1996.

Examinând cauza, în raport de motivul de recurs invocat, precum şi din oficiu, conform art. 3041 Cod proc. civ., tribunalul reţine următoarele:

Prin procesul-verbal nr. 47/26.11.1996, recurenta petentă a fost sancţionată contravenţional în baza art. 26 lit. a din Legea nr. 50/1991, deoarece a demolat pereţii interiori şi a executat o recompartimentare la subsolul unui bloc situat în Bd. N. Titulescu, fără a avea autorizaţie de construire.

Examinând legalitatea procesului-verbal menţionat, tribunalul constată că acesta a fost încheiat cu încălcarea dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 32/1968, fiind lovit de nulitate.

Astfel, deşi se descrie fapta constatată, nu se menţionează data sau perioada săvârşirii acesteia, iar la rubrica privind martorul asistent este menţionat doar numele acestuia, fără alte date de identificare, în condiţiile în care actul a fost întocmit în lipsa contravenientei.

Soluţionând cauza fără a observa aceste vicii ale procesului-verbal, în special cel privind lipsa datei săvârşirii contravenţiei, instanţa de fond a pronunţat o hotărâre netemeinică şi nelegală.

Pentru aceste considerente, tribunalul va admite recursul, în baza art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., va casa sentinţa atacată şi, pe fond, va anula procesul-verbal de contravenţie.