Contravenţie. Legea nr. 50/1991. Proces verbal. Lipsa menţiunii privind data săvârşirii contravenţiei. Nulitate


Lipsa menţiunii privind data săvârşirii contravenţiei conduce la nulitatea absolută a actului de constatare.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 739/1998)

Prin sentinţa civilă nr. 104/7.01.1998, Judecătoria sectorului 6 Bucureşti a admis plângerea formulată împotriva procesului-verbal de contravenţie nr. 4.121/6.06.1997, încheiat de Primăria Municipiului Bucureşti, prin care petenta S.C. “C.” – SA. a fost sancţionată contravenţional în baza art. 23 lit. a din Lega nr. 50/1991, deoarece a amplasat în stânga blocului A 2 din str. Ruşeţu, sectorul 6, 14 barăci şi un grup sanitar, fără a avea autorizaţie de construire.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut, din probele administrate, că barăcile au fost construite între anii 1975-1985, şi, ca urmare, dreptul de a constata contravenţia s-a prescris, conform art. 29 din Legea nr. 50/1991, având în vedere că procesul verbal s-a încheiat la data de 6.06.1997.

Intimata a declarat recurs împotriva sentinţei, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

S-a arătat, în motivarea recursului, că în domeniul construcţiilor, contravenţiile au caracter de continuitate, şi că lipsa din procesul verbal a menţiunii privind data săvârşirii contravenţiei nu are relevanţă, cu atât mai mult cu cât este practic imposibil de stabilit.

Recursul este nefondat.

Potrivit art. 17 din Legea nr. 32/1968 (dreptul comun în materie contravenţională), lipsa menţiunii privind data săvârşirii contravenţiei conduce la nulitatea absolută a actului de constatare.

La rândul său, Legea nr. 50/1991 leagă de data săvârşirii un element foarte important al procesului sancţionator, respectiv prescripţia dreptului de a constata contravenţia, care este o sancţiune pentru pasivitatea organului de control.

Rezultă că menţiunea privind data comiterii faptei este absolut necesară în procesul verbal de constatare a contravenţiei şi nicidecum lipsită de relevanţă, cum, în mod greşit, susţine recurenta petentă.

în cauza de faţă, din procesul-verbal de contravenţie lipseşte menţiunea datei la care s-au edificat barăcile, motiv pentru care actul este lovit de nulitate, astfel că instanţa de fond, în mod legal, a admis plângerea petentei.

în consecinţă, constatând că recursul este nefondat, tribunalul îl va respinge ca atare.