Contravenţie. Plângere contravenţională. Organul la care se depune. Tardivitate


Conform art. 31 din Legea nr. 32/1968, împotriva actului de constatare a contravenţiei şi de aplicare a amenzii se poate face plângere, în termen de 15 zile, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia.

Formularea plângerii cu depăşirea acestui termen duce la respingerea acesteia, ca tardivă.

Plângerea contravenţională se depune la organul constatator.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 515/1998)

Prin sentinţa civilă nr. 8.028/1997, Judecătoria sectorului 4 Bucureşti a admis plângerea formulată de petenta P.N. împotriva proceselor verbale de contravenţie nr. 0103659, nr. 0103652 şi nr. 10103653 din data de 12.06.1997, încheiate de Administraţia Financiară sector 4 Bucureşti şi a constatat nulitatea proceselor-verbale menţionate, pentru lipsa datei săvârşirii contravenţiei.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs intimata Administraţia Financiară sector 4, cu motivarea că instanţa de fond a trecut la judecarea în fond a pricinii, deşi plângerea era tardivă. De asemenea, a invocat temeinicia proceselor verbale de contravenţie.

Motivul de recurs bazat pe tardivitatea plângerii este fondat şi face inutilă cercetarea celui de-al doilea motiv.

Astfel, comunicarea proceselor-verbale de contravenţie a avut loc chiar la data încheierii lor, respectiv la 12.06.1997, astfel cum rezultă din dovada de comunicare, ataşată fiecăruia din procesele-verbale.

Plângerea contravenţională a fost înregistrată abia la data de 26.09.1997, cu depăşirea termenului de 15 zile de la comunicarea proceselor-verbale, depunându-se direct la instanţa de judecată, iar nu la agentul constatator.

în acest fel s-a încălcat cel puţin o condiţie de bază a admisibilităţii plângerii contravenţionale, respectiv termenul prevăzut de Legea nr. 32/1968, şi care are natura unui termen de decădere.

Faţă de cele de mai sus, tribunalul, în baza art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., va admite recursul, casând sentinţa şi admiţând excepţia de ordine publică a tardivităţii plângerii.

Pe cale de consecinţă, plângerea va fi respinsă, ca tardivă.