Contravenţie. Proces verbal întocmit în lipsa contravenientului. Lipsa datelor de identificare ale martorului. Nulitate


în cazul în care contravenientul nu este de faţă la întocmirea actului de constatare a contravenţiei, refuză să semneze sau nu poate semna, agentul constatator are obligaţia să facă menţiune despre aceste împrejurări, iar actul de constatare trebuie semnat de cel puţin un martor.

Este obligatoriu să se menţioneze toate datele de stare civilă ale martorului, în vederea identificării; în caz contrar, actul fiind lovit de nulitate, conform art. 19 alin. 2 din Legea nr. 32/1968.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 1.844/1998)

Prin cererea de recurs formulată de recurenta S.M. împotriva sentinţei civile nr. 4.470/6.05.1998, pronunţată de Judecătoria sectorului 4, în dosarul nr. 3.454/1998, s-a solicitat casarea sentinţei instanţei de fond pentru motivele de netemeinicie şi nelegalitate arătate în motivarea recursului şi pe fond admiterea plângerii formulate împotriva procesului verbal de contravenţie încheiat de D.G.P., Secţia 16 Poliţie Bucureşti, şi anularea respectivului proces verbal.

Prin sentinţa civilă nr. 4.470/6.05.1998, pronunţată de Judecătoria sectorului 4, în dosarul nr. 3.454/1998, a fost respinsă, ca netemeinică, plângerea formulată de petenta contestatoare S.M. împotriva procesului verbal de contravenţie seria C nr. 0202996/17.02.1998, încheiat de D.G.P. – Secţia 16 Poliţie.

în motivarea sentinţei, instanţa de fond a reţinut că petenta a fost sancţionată contravenţional pentru că a oferit lucrări spre vânzare în Piaţa Progresul, fără a avea autorizaţie, iar prevederile Legii nr. 42/1990 au fost greşit interpretate de petentă, în sensul că ar fi scutită de taxe şi impozite. S-a mai arătat că autorizaţia de funcţionare expiră la data de 31.12.1997, iar procesul verbal de contravenţie a fost încheiat pentru fapta săvârşită la data de 17.02.1998, după ce autorizaţia nu mai avea valabilitate.

împotriva sentinţei instanţei de fond, petenta-contestatoare a declarat recurs, pentru motivele de netemeinicie şi nelegalitate arătate în motivarea recursului.

Tribunalul, analizând actele de Ia dosarul cauzei, în sensul prevederilor art. 3041 Cod proc. civ., va avea în vedere că procesul verbal de contravenţie nu întruneşte cerinţele prevăzute de norma cadru în materie contravenţională, pentru martorul menţionat nefiind trecute datele de identitate ale acestuia, numărul străzii arătate ca domiciliu fiind modificat.

Prin urmare, faţă de prevederile art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., tribunalul va admite recursul, va casa sentinţa civilă nr. 4.470/6.05.1998, pronunţată de Judecătoria sector 4, în dosarul nr. 3.454/1998 şi, pe fond, faţă de neîntrunirea cerinţelor prevăzute de art. 17 şi urm. din Legea nr. 32/1968, de către actul dedus judecăţii, va admite plângerea formulată împotriva procesului verbal de contravenţie seria C nr. 0202996/17.02.1998, încheiat de D.G.P. – Secţia 16 Poliţie Bucureşti, şi va anula respectivul proces verbal, ca nelegal.