Creanta nescadenta la data deschiderii procedurii insolventei. Faliment


Creantele nescadente la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala si vor fi îndreptatite sa participe la distribuiri de sume în masura îngaduita de Legea nr. 85/2006.

Titularul de creante anterioare deschiderii procedurii care nu depune cererea de admitere a creantelor pâna la expirarea termenului prevazut la articolul 62 alin. 1 lit. b din va fi decazut cât priveste creantele respective din dreptul de a fi în scris în tabelul creditorilor si nu va dobândi calitatea de creditor îndreptatit sa participe la procedura.

– articolul 64 alin. 4 din Legea nr. 85/2006;

– articolul 62 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2006;

– articolul 76 alin.1 din Legea nr. 85/2006;

Prin sentinta comerciala nr. .. Tribunalul Calarasi a respins contestatia formulata de creditoarea D. G. F. P. – A. F. P. CALARASI, împotriva tabelului suplimentar al creantelor.

Pentru a hotarî astfel, judecatorul – sindic a retinut ca procedura insolventei debitoarei SC G. C. I. SRL a fost deschisa prin sentinta comerciala nr. …, iar termenul limita pentru înregistrarea cererilor de creanta a fost 14.12.2009.

Sentinta nr. … a fost comunicata si publicata, creditoarea contestatoare depunând cerere de creanta la data de 13.11.2009 pentru suma de 57.974 lei.

Prin sentinta comerciala nr. … s-a dispus intrarea debitoarei în procedura simplificata a falimentului.

Creanta suplimentara pe care creditoarea A. F.P.CALARASI a solicitat la data de 21.06.2010 sa fie înregistrata în tabelul suplimentar al creantelor, nu este integral nascuta în timpul procedurii, deoarece suma de 20.000 lei, din totalul de 25.031 lei, reprezinta amenda contraventionala aplicata debitoarei printr-un Proces – Verbal de contraventie emis la data de 21.09.2009 de catre inspectorii Garzii Nationale de Mediu, deci anterior deschiderii procedurii, astfel încât nefiind contestat de catre debitoare creanta trebuia înscrisa în tabelul preliminar al creditorilor.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs creditoarea D. G. F. P. – A. F. P. CALARASI, recursul fiind înregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a V a Comerciala sub nr. …

În motivarea recursului creditoarea recurenta a sustinut ca suma reprezentând amenda contraventionala, de 20.000 lei, adresata prin P.V.C. seria .. nr… din 21.09.2009 si comunicat debitoarei prin posta în data de 23.09.2009, desi nascuta înainte de deschiderea procedurii insolventei, 14.10.2009 a devenit ulterior acestei date. Interpretarea data de instanta de fond, în sensul ca nu s-a facut dovada contestatiei P.V.C, fiind eronata întrucât dupa comunicarea din oficiu a P.V.C., neatacat cu plângere în termenul legal, devine executoriu dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la data expirarii acestui termen potrivit articolului 39 din OG nr.21/2001 alineat 2.

În drept, articolul 304 punctul 9, articolul 3041 Cod procedura civila.

Curtea, analizând actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de recurs si a dispozitiilor articolului 3041 Cod procedura civila, constata recursul nefondat pentru urmatoarele considerente:

Recurenta creditoare a solicitat deschiderea procedurii insolventei debitoarei la data de 9.06.2009, iar la 13.11.2009 a depus declaratia de creanta pentru suma de 57.974 lei.

Astfel, creditoarea a figurat înscrisa atât în tabelul preliminar, cît si în tabelul definitiv de creante.

Tabelul preliminar si definitiv al creantelor au fost întocmite si afisate la termen, fara a fi contestate de creditori.

Creditorii înscrisi în tabelul definitiv au fost notificati cu privire la creantele suplimentare, termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor nascute dupa data deschiderii procedurii fiind 1.06.2010.

În baza notificarii nr. .. din 11.05.2010, recurenta a depus cererea de creanta suplimentara pentru suma de 25.031 lei la data de 21.06.2010, din aceasta suma 20.000 lei reprezentând amenzi în baza P.V.C. din 21.09.2009 emis anterior deschiderii procedurii prin sentinta comerciala nr. …

Cum P.V.C a constituit titlu executoriu, creanta trebuia declarata chiar daca nu era scadenta la data deschiderii procedurii (articolul 64 alineat 4 din Legea nr.85/2006).

Chiar daca recurenta creditoare nu ar fi fost în posesia P.V.C. decât dupa 30 de zile de la data expirarii termenului de contestatie care curge de la 23.09.2009, avea posibilitatea sa formuleze cererea pâna la data de 13.01.2010, data limita pentru depunerea cererilor de creante, astfel încât în mod legal si temeinic s-a constatat decaderea acesteia din drepturile prevazute de articolul 76 alineat 1 din Legea nr.85/2006.

Cum recurenta creditoare nu a facut dovada datei la care i-a fost comunicat P.V.C. de catre Garda de Mediu, în mod corect judecatorul – sindic a retinut aceasta.

Pentru aceste considerente, Curtea, fata de dispozitiile articolului 8 alineat 1 din Legea nr.85/2006, articolului 312 alineat 1 Cod procedura civila, a respins recursul ca nefondat.

(Decizia comerciala nr.153/31.01.2011 Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a V- a Comerciala)