Ctiune in anulare înmatriculare autoturism promovata de prefect, pentru lipsa din evidentele Trezoreriei a documentului de plata a taxei de poluare. Netemeinicia actiunii. Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


– art.16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002

– art.7 din ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr.1501/2006

Pentru a se dispune anularea înmatricularii autoturismului este necesar sa se constate ca au fost încalcate normele legale referitoare la aceasta operare. Afirmatia Trezoreriei, in sensul ca documentul cu care a fost achitata taxa de poluare nu este emis de aceasta institutie, nu este suficienta pentru aplicarea art.16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002. În lipsa constatarii falsului pe cale directa sau incidentala, instanta nu poate retine ca documentul care atesta plata taxei pe poluare este fals.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII-A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.1006/06.05.2011)

Prin sentinta civila nr.2901/01.11.2010 s-a respins actiunea formulata de reclamanta INSTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI în contradictoriu cu pârâtii C. S. si I. S., ca neîntemeiata .

Pentru a hotarî astfel s-a retinut ca reclamanta Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti a chemat în judecata pârâtii C. S. si I. S., solicitând instantei anularea înscrierii in evidenta Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti a dobândirii de catre primul pârât a dreptului de proprietate asupra autovehiculului marca BMW cu nr. de identificare(serie sasiu) W……. si anularea transcrierii transmiterii dreptului de proprietate ca urmare a dobândirii sale de catre celalalt pârât.

În motivarea cererii reclamanta a aratat ca la data de 27.02.2009 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor a efectuat înscrierea in evidenta a dobândirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului cu nr. de identificare W………, înmatriculând acest vehicul pentru prima data in România cu nr. B ……. si a eliberat proprietarului certificatul de înmatriculare corespunzator.

Ulterior, s-a efectuat transcrierea transmiterii dreptului de proprietate pe numele pârâtului I. S.

Reclamanta a mentionat ca pârâtul C. S. a prezentat ca dovada a efectuarii platii taxei de poluare stabilita de art.4 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.50/2008 chitanta seria TS3A nr.2777547/26.02.2009, însa prin adresa nr.T20759 din 12.10.2009 Trezoreria Sectorului 2 a infirmat încasarea acestei taxe si emiterea chitantei, motiv pentru care lipseste una dintre conditiile prevazute de lege pentru prima înmatriculare.

Reclamanta a depus la dosarul cauzei, in copie, chitanta TS3A nr.2777547/26.02.2009, adresa din 12.10.2009 emisa de Trezoreria Sectorului 2.

In drept au fost invocate dispozitiile art.1 al.6 din Legea nr.554/2004.

Pârâtii nu au depus întâmpinare.

La data de 27.02.2009 Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti a dispus înmatricularea autovehiculului marca BMW cu nr. de identificare(serie sasiu) W…… la cererea pârâtului C. S.

Ulterior, acest pârât a vândut autoturismul pârâtului I. S., actual proprietar.

Prin adresa nr.T20759 din 12.10.2009 Trezoreria Sectorului 2 a infirmat încasarea acestei taxe si emiterea chitantei, motiv pentru care reclamanta considera ca lipseste una dintre conditiile prevazute de lege pentru prima înmatriculare..

Potrivit art.11 al.2 si 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 republicata “Înmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea în circulatie pâna la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, si presupune urmatoarele operatiuni: a) înscrierea în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar; b) transcrierea în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul. (3) Operatiunile prevazute la alin.(2) se realizeaza pe baza datelor de identificare ale vehiculului si ale proprietarului si conditioneaza eliberarea de catre autoritatile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum si a placutelor cu numarul de înmatriculare atribuit si transcrierile necesare în certificatul de înmatriculare si în cartea de identitate a vehiculului”. Actele necesare înmatricularii sunt mentionate in art.7 din Ordinul nr.1501/2006 privind procedura înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

Art.16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 republicata prevede ca “Înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost încalcate normele legale referitoare la aceste operatiuni”.

Pentru a se dispune anularea înmatricularii autoturismului este necesar sa se constate ca au fost încalcate normele legale referitoare la aceasta operatiune, însa afirmatia Trezoreriei Sectorului 3 în sensul ca documentul cu care a fost achitata taxa de poluare nu este emis de aceasta institutie nu este suficienta pentru aplicarea dispozitiilor art.16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002.

Adresa Trezoreriei Sectorului 2 nu constituie un act administrativ, apt a produce efecte, iar în lipsa constatarii falsificarii înscrisului care atesta plata taxei de poluare pe cale directa sau incidentala instanta nu poate retine ca acest înscris este fals.

Împotriva sentintei a declarat recurs reclamanta criticând-o ca nelegala si netemeinica aratând ca instanta de fond a interpretat gresit disp. art.11 alin.2 si 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 în ceea ce priveste înmatricularea autovehiculelor, art. 7 din Ordinul nr.1501/2006 care stabileste actele necesare înmatricularii, art.16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui autovehicul.

Se arata ca raportat la aceste prevederi legale, instanta de fond a retinut în mod eronat faptul ca nu au fost încalcate niciunele dintre normele referitoare la aceasta operatiune si ca pentru aplicarea disp. art.16 nu este suficienta adresa Trezoreriei Sectorului 5.

Un alt motiv de recurs are în vedere faptul ca instanta de contencios administrativ nu poate cenzura legalitatea unei chitante deoarece prin cererea de chemare în judecata reclamanta nu a solicitat acest fapt ci doar anularea înmatricularii vehiculului.

Recursul a fost întemeiat pe disp. art.304 si urm. Cod procedura civila.

Recursul nu este fondat.

Analizând actele si lucrarile dosarului, prin prisma criticilor formulate, se constata urmatoarele:

La data de 27.02.2009 serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare al Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti a dispus înmatricularea autovehiculului la cererea pârâtului C. S.

Autoturismul a fost vândut catre pârâtul I. S., actualul proprietar.

La data de 12.10.2009 Trezoreria Sectorului 2 infirmat încasarea taxei si emiterea chitantei motivat de faptul ca documentul cu care a fost achitata taxa de poluare nu este emis de aceasta institutie.

Adresa Trezoreriei Sectorului 2 prin care se infirma plata taxei nu poate anula chitanta din 26.02.2009 depusa la dosarul de înmatriculare deoarece aceasta chitanta nu a fost constatata falsa si pâna la proba contrarie aceasta face dovada platii taxei.

Faptul ca a fost sesizata sectia VI de Politei cu adresa nr.181001 din 04.01.2010 nu conduce în mod automat ca înscrisul depus este fals în lipsa constatarii falsificarii înscrisului pe cale directa sau incidentala.

Având în vedere aceste considerente, în temeiul art.312 alin.1 Cod procedura civila se va respinge recursul ca nefondat, criticile formulate împotriva sentintei recurate fiind apreciate ca neîntemeiate.

1